ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 18:36

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 168 - ст. 169 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати 
                 (перерахування) податку до бюджету

     168.1. Оподаткування   доходів,   нарахованих    (виплачених,
наданих) платнику податку податковим агентом.

    
168.1.1. Податковий агент,  який нараховує (виплачує,  надає)
оподатковуваний дохід на користь  платника  податку,  зобов'язаний
утримувати   податок  із  суми  такого  доходу  за  його  рахунок,
використовуючи  ставку  податку,  визначену  в  статті  167  цього
Кодексу.

     168.1.2. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під
час виплати оподатковуваного доходу єдиним  платіжним  документом.
Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови
одночасного  подання  розрахункового  документа  на  перерахування
цього податку до бюджету.

     168.1.3. Якщо  згідно  з  нормами  цього  розділу окремі види
оподатковуваних доходів (прибутків)  не  підлягають  оподаткуванню
під  час  їх  нарахування  чи  виплати,  але  не є звільненими від
оподаткування,  платник податку зобов'язаний  самостійно  включити
суму  таких  доходів до загального річного оподатковуваного доходу
податку та подати річну декларацію з цього податку.

     168.1.4. Якщо оподатковуваний дохід  надається  у  негрошовій
формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента,  податок
сплачується (перераховується)  до  бюджету  протягом  банківського
дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

     Для цілей  цього  розділу  та  пункту  54.2  статті  54 цього
Кодексу під терміном "граничний термін сплати до бюджету  податку"
розуміються строки сплати податку, визначені цим пунктом.

     168.2. Оподаткування    доходів,   нарахованих   (виплачених,
наданих) платнику податку особою,  яка не є податковим агентом, та
іноземних доходів.

     168.2.1. Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не
є податковим агентом,  та іноземні доходи,  зобов'язаний  включити
суму  таких  доходів до загального річного оподатковуваного доходу
та подати податкову декларацію за наслідками звітного  податкового
року, а також сплатити податок з таких доходів.

     168.2.2. Особою,  яка  не  є  податковим агентом,  вважається
нерезидент  або  фізична  особа,  яка  не  має  статусу   суб'єкта
підприємницької  діяльності  або  не  є  особою,  яка перебуває на
обліку  в  органах  державної  податкової  служби  як  особа,   що
провадить незалежну професійну діяльність.

     168.3. Розрахунок  податкових  зобов'язань з оподатковуваного
доходу платника податку,  нарахованого  у  джерела  його  виплати,
проводиться податковим агентом (у тому числі роботодавцем).

     168.4. Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету.

     168.4.1. Податок,   утриманий   з   доходів   резидентів   та
нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом
України ( 2456-17 );

     168.4.2. такий   порядок   застосовується   всіма  юридичними
особами,  у тому числі такими,  що мають філії,  відділення,  інші
відокремлені   підрозділи,   що  розташовані  на  території  іншої
територіальної  громади,  ніж  така  юридична   особа,   а   також
відокремленими  підрозділами,  яким в установленому порядку надано
повноваження щодо нарахування,  утримання і сплати (перерахування)
до бюджету податку (далі - відокремлений підрозділ).

     У разі   прийняття   рішення   про  створення  відокремленого
підрозділу юридична  особа  повідомляє  про  це  органи  державної
податкової  служби за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням
таких новостворених підрозділів у встановленому порядку;

     168.4.3. суми податку  на  доходи,  нараховані  відокремленим
підрозділом   на   користь   фізичних   осіб,  за  звітний  період
перераховуються до місцевого бюджету за  місцезнаходженням  такого
відокремленого підрозділу.

     У разі   якщо   відокремлений   підрозділ   не  уповноважений
нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий
відокремлений підрозділ,  усі обов'язки податкового агента виконує
юридична  особа.  Податок  на  доходи,   нарахований   працівникам
відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за
місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу;

     168.4.4. юридична  особа  за   своїм   місцезнаходженням   та
місцезнаходженням     не    уповноважених    сплачувати    податок
відокремлених   підрозділів,   відокремлений    підрозділ,    який
уповноважений     нараховувати,     утримувати     і    сплачувати
(перераховувати) до бюджету податок,  за  своїм  місцезнаходженням
одночасно  з  поданням  документів на отримання коштів для виплати
належних платникам податку  доходів,  сплачує  (перераховує)  суми
утриманого  податку  на  відповідні  рахунки,  відкриті  в органах
Державного казначейства України за місцезнаходженням відокремлених
підрозділів.

     Органи Державного   казначейства   України   в  установленому
Бюджетним  кодексом  України  (  2456-17  )  порядку  розподіляють
зазначені   кошти  згідно  з  нормативами,  визначеними  Бюджетним
кодексом України ( 2456-17 ), та спрямовують такі розподілені суми
до відповідних місцевих бюджетів.

     Територіальні управління  Державного  казначейства  України в
установленому Бюджетним  кодексом  України  (  2456-17  )  порядку
розподіляють  зазначені  кошти  згідно з нормативами,  визначеними
Бюджетним кодексом  України  (  2456-17  ),  та  спрямовують  такі
розподілені суми до відповідних місцевих бюджетів;

     168.4.5. фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього
розділу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує)
його до відповідного бюджету:

     а) у разі коли така фізична особа є податковим агентом,  - за
місцем реєстрації в органах державної податкової служби;

     б) в інших випадках - за її податковою адресою;

     168.4.6. контроль  за  правильністю  та  своєчасністю  сплати
податку    здійснює   орган   державної   податкової   служби   за
місцезнаходженням   юридичної   особи   або   її    відокремленого
підрозділу;

     168.4.7. відповідальність за своєчасне та повне перерахування
сум податку до відповідного місцевого бюджету несе юридична  особа
або   її   відокремлений   підрозділ,   що   нараховує  (виплачує)
оподатковуваний дохід;

     168.4.8. відповідальність за своєчасне та повне перерахування
сум податку до відповідного місцевого бюджету несе фізична особа у
випадках, визначених цим розділом.

     168.5. Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з
грошового   забезпечення,  грошових  винагород  та  інших  виплат,
одержаних військовослужбовцями,  особами рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ,  Державної кримінально-виконавчої
служби України,  Державної служби спеціального зв'язку та  захисту
інформації   України,   державної   пожежної  охорони,  органів  і
підрозділів цивільного захисту,  податкової міліції  у  зв'язку  з
виконанням  обов'язків  несення служби,  спрямовуються виключно на
виплату рівноцінної  та  повної  компенсації  втрат  доходів  цієї
категорії громадян.

     Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги

     169.1. Перелік податкових соціальних пільг.

     З урахуванням  норм  абзацу  першого підпункту 169.4.1 пункту
169.4 цієї статті платник податку  має  право  на  зменшення  суми
загального  місячного  оподатковуваного  доходу,  отримуваного від
одного роботодавця у вигляді заробітної плати,  на суму податкової
соціальної пільги:

     169.1.1. у   розмірі,   що  дорівнює  100  відсоткам  розміру
прожиткового мінімуму для  працездатної  особи    розрахунку  на
місяць),  встановленому  законом  на  1 січня звітного податкового
року, - для будь-якого платника податку;

     169.1.2. у розмірі,  що дорівнює 100 відсоткам  суми  пільги,
визначеної   підпунктом  169.1.1  цього  пункту,  -  для  платника
податку,  який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у
розрахунку на кожну таку дитину;

     169.1.3. у  розмірі,  що  дорівнює 150 відсоткам суми пільги,
визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту,  - для такого платника
податку, який:

     а) є   одинокою   матір'ю  (батьком),  вдовою  (вдівцем)  або
опікуном,  піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком  до
18 років;

     б) утримує  дитину-інваліда  -  у  розрахунку  на  кожну таку
дитину віком до 18 років;

     в) є  особою,  віднесеною  законом  до  першої   або   другої
категорій   осіб,   які   постраждали   внаслідок   Чорнобильської
катастрофи,  включаючи  осіб,  нагороджених   грамотами   Президії
Верховної  Ради  УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи;

     г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

     ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім
інвалідів,  пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 169.1.4
цього пункту;

     д) є   особою,   якій   присуджено   довічну   стипендію   як
громадянину,  що  зазнав переслідувань за правозахисну діяльність,
включаючи журналістів;

     е) є учасником бойових дій на території інших країн у  період
після  Другої  світової  війни,  на  якого  поширюється дія Закону
України "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального
захисту" (  3551-12  ),  крім  осіб,  визначених  у  підпункті "б"
підпункту 169.1.4 цього пункту;

     169.1.4. у розмірі,  що дорівнює 200 відсоткам  суми  пільги,
визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту,  - для такого платника
податку, який є:

     а) Героєм   України,   Героєм   Радянського   Союзу,   Героєм
Соціалістичної  Праці  або повним кавалером ордена Слави чи ордена
Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За
відвагу";

     б) учасником  бойових  дій  під час Другої світової війни або
особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи,
з  числа  учасників  бойових дій на території інших країн у період
після Другої  світової  війни,  на  яких  поширюється  дія  Закону
України  "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального
захисту" ( 3551-12 );

     в) колишнім   в'язнем   концтаборів,  гетто  та  інших  місць
примусового утримання під час Другої світової  війни  або  особою,
визнаною репресованою чи реабілітованою;

     г) особою,  яка була насильно вивезена з території колишнього
СРСР під  час  Другої  світової  війни  на  територію  держав,  що
перебували  у  стані  війни  з  колишнім  СРСР  або були окуповані
фашистською Німеччиною та її союзниками;

     ґ) особою,  яка перебувала на блокадній території  колишнього
Ленінграда (Санкт-Петербург,   Російська  Федерація)  у  період  з
8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

     169.2. Вибір  місця   отримання   (застосування)   податкової
соціальної пільги.

     169.2.1. Податкова   соціальна   пільга   застосовується   до
нарахованого  платнику  податку   місячного   доходу   у   вигляді
заробітної   плати   тільки   за  одним  місцем  його  нарахування
(виплати).

     169.2.2. Платник  податку   подає   роботодавцю   заяву   про
самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги
(далі - заява про застосування пільги).

     Податкова соціальна   пільга   починає   застосовуватися   до
нарахованих  доходів  у  вигляді  заробітної плати з дня отримання
роботодавцем заяви платника податку  про  застосування  пільги  та
документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у
податковій звітності всі випадки застосування  або  незастосування
податкової  соціальної  пільги  згідно  з отриманими від платників
податку заявами про  застосування  пільги,  а  також  заявами  про
відмову від такої пільги.

     Перелік таких  документів  та  порядок  їх  подання  визначає
Кабінет Міністрів України ( 1227-2010-п ).

     169.2.3. Податкова соціальна пільга не може бути  застосована
до:

     доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

     заробітної плати,   яку  платник  податку  протягом  звітного
податкового  місяця  отримує  одночасно  з  доходами   у   вигляді
стипендії,  грошового  чи майнового (речового) забезпечення учнів,
студентів,       аспірантів,        ординаторів,        ад'юнктів,
військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

     доходу самозайнятої  особи  від  провадження  підприємницької
діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

     Податкова соціальна  пільга  до  заробітної  плати  державних
службовців  застосовується  під  час  її нарахування до завершення
нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, зазначених
у  підпункті  169.2.2  цього  пункту,  але  з поданням підтвердних
документів для встановлення розміру пільги.

     169.2.4. Якщо платник податку  порушує  норми  цього  пункту,
внаслідок чого, зокрема, податкова соціальна пільга застосовується
також під час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного
податкового  місяця  або  за  кількома  місцями отримання доходів,
такий  платник  податку  втрачає  право  на  отримання  податкової
соціальної  пільги  за  всіма місцями отримання доходу починаючи з
місяця,  в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем,
в   якому  право  на  застосування  податкової  соціальної  пільги
відновлюється.

     Платник податку  може   відновити   право   на   застосування
податкової  соціальної пільги,  якщо він подасть заяву про відмову
від такої пільги всім роботодавцям  із  зазначенням  місяця,  коли
відбулося  таке  порушення,  на  підставі чого кожний роботодавець
нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та  штраф  у
розмірі  100  відсотків  суми цієї недоплати за рахунок найближчої
виплати доходу такому  платнику  податку,  а  у  разі,  коли  сума
виплати  недостатня,  -  за  рахунок  наступних виплат.  Якщо сума
недоплати та/або штрафу не були  утримані  податковим  агентом  за
рахунок  доходу  платника  податку,  то  такі  суми включаються до
річної податкової декларації такого платника  податку.  При  цьому
право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється з
податкового місяця,  що настає за  місяцем,  в  якому  сума  такої
недоплати та штраф повністю погашаються.

     Центральний орган   державної  податкової  служби  встановлює
також  порядок  інформування  роботодавців  платника  податку  про
наявність  порушень  ним  норм  підпункту  169.2.1  цього  пункту,
виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних
перевірок,   а   також   порядок   інформування   роботодавця  про
позбавлення платника податку або про  відновлення  його  права  на
податкову соціальну пільгу.

     169.3. Вибір розміру податкової соціальної пільги та строк її
дії.

     169.3.1. У  разі  якщо   платник   податку   має   право   на
застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав,
зазначених  у  пункті  169.1  цієї  статті,  застосовується   одна
податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший
розмір,  за  умови  дотримання  процедур,  визначених   підпунктом
169.4.1  пункту  169.4  цієї статті,  крім випадку,  передбаченого
підпунктом  "б"  підпункту  169.1.3  пункту  169.1  цієї   статті,
податкова соціальна пільга за яким додається до пільги, визначеної
підпунктом 169.1.2 цього пункту у разі,  якщо особа утримує двох і
більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів).

     169.3.2. Платник  податку,  який  має  право  на застосування
податкової соціальної пільги більшої,  ніж передбачена  підпунктом
169.1.1 пункту 169.1 цієї статті,  зазначає про таке право у заяві
про застосування  пільги,  до  якої  додає  відповідні  підтвердні
документи.

     169.3.3. Податкова  соціальна пільга,  передбачена підпунктом
169.1.2 та підпунктами "а",  "б" підпункту  169.1.3  пункту  169.1
цієї  статті,  надається до кінця року,  в якому дитина досягає 18
років,  а у разі її смерті до досягнення  зазначеного  віку  -  до
кінця  року,  на  який  припадає смерть.  Право на отримання такої
податкової  соціальної  пільги  втрачається  у  разі   позбавлення
платника  податку батьківських прав або якщо він відмовляється від
дитини чи передає дитину на державне утримання,  у  тому  числі  у
закладах   для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  незалежно  від  того,  чи  береться  плата  за   таке
утримання,  чи ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її
повного  утримання,  починаючи  з  податкового  місяця,  в   якому
відбулася така подія.

     Надання податкової     соціальної     пільги,    передбаченої
підпунктами "в" - "е" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї  статті,
зупиняється  з податкового місяця,  що настає за місяцем,  в якому
платник податку втрачає статус, визначений у цих підпунктах.

     169.3.4. Податкова соціальна пільга надається  з  урахуванням
останнього місячного податкового періоду,  в якому платник податку
помер або оголошується судом померлим чи визнається судом безвісно
відсутнім,  або  втрачає  статус  резидента,  або був звільнений з
місця роботи.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0