ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 19:44

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 169 - ст. 170 | Реєстрація | Вхід

     169.4. Перерахунок   податку,   перерахунок   та    обмеження 
податкової соціальної пільги.

     169.4.1. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу,
нарахованого  на  користь  платника  податку   протягом   звітного
податкового  місяця  як  заробітна  плата  (інші прирівняні до неї
відповідно до законодавства виплати,  компенсації та  винагороди),
якщо його розмір не перевищує суми,  що дорівнює розміру місячного
прожиткового мінімуму,  діючого для працездатної особи на 1  січня
звітного  податкового  року,  помноженого на 1,4 та округленого до
найближчих 10 гривень.

     При цьому  граничний  розмір  доходу,  який  дає   право   на
отримання  податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку
та у розмірі,  передбачених підпунктом 169.1.2 пункту  169.1  цієї
статті,  визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому
цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

     Якщо платник податку  отримує  доходи  у  вигляді  заробітної
плати  за  період  її збереження згідно із законодавством,  у тому
числі  за  час  відпустки  або  перебування  платника  податку  на
лікарняному,  то з метою визначення граничної суми доходу,  що дає
право на  отримання  податкової  соціальної  пільги,  та  в  інших
випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до
відповідних податкових періодів їх нарахування.

     169.4.2. Роботодавець    платника    податку     зобов'язаний
здійснити,   у   тому  числі  за  місцем  застосування  податкової
соціальної пільги,  перерахунок суми доходів,  нарахованих  такому
платнику податку у вигляді заробітної плати,  а також суми наданої
податкової соціальної пільги:

     а) за наслідками кожного звітного податкового  року  під  час
нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;
     б) під   час   проведення   розрахунку   за  останній  місяць
застосування податкової соціальної пільги у разі  зміни  місця  її
застосування  за  самостійним  рішенням  платника  податку  або  у
випадках, визначених підпунктом 169.2.3 пункту 169.2 цієї статті;
    
в) під час  проведення  остаточного  розрахунку  з  платником
податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

     169.4.3. Роботодавець   та/або  податковий  агент  має  право
здійснювати  перерахунок  сум  нарахованих   доходів,   утриманого
податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення
правильності оподаткування,  незалежно від того,  чи  має  платник
податку право на застосування податкової соціальної пільги.

     169.4.4. Якщо   внаслідок   здійсненого  перерахунку  виникає
недоплата утриманого податку,  то сума такої недоплати  стягується
роботодавцем  за  рахунок  суми будь-якого оподатковуваного доходу
(після  його  оподаткування)  за  відповідний  місяць,  а  в  разі
недостатності  суми  такого  доходу  -  за рахунок оподатковуваних
доходів  наступних  місяців,  до  повного  погашення  суми   такої
недоплати.

     Якщо внаслідок  проведення остаточного розрахунку з платником
податку,  який припиняє трудові відносини з роботодавцем,  виникає
сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника
податку за останній звітний період,  то непогашена  частина  такої
недоплати  включається до складу податкового зобов'язання платника
податку за наслідками звітного  податкового  року  та  сплачується
самим платником.

     Стаття 170. Особливості нарахування (виплати)
                 та оподаткування окремих видів доходів

     170.1. Оподаткування доходу від надання нерухомості в  оренду
(суборенду), житловий найм (піднайм).

     170.1.1. Податковим  агентом  платника  податку - орендодавця
щодо  його  доходу  від  надання  в   оренду   земельної   ділянки
сільськогосподарського   призначення,   земельної   частки  (паю),
майнового паю є орендар.

     При цьому  об'єкт  оподаткування  визначається   виходячи   з
розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше
ніж мінімальна сума орендного платежу,  встановлена законодавством
з питань оренди землі.

     170.1.2. Податковим  агентом  платника  податку - орендодавця
під  час  нарахування  доходу  від  надання  в   оренду   об'єктів
нерухомості, інших, ніж зазначені в підпункті 170.1.1 цього пункту
(включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю,
чи присадибну ділянку), є орендар.

     При цьому   об'єкт   оподаткування  визначається  виходячи  з
розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше
ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць
оренди.  Мінімальна  сума  орендного   платежу   визначається   за
методикою  (  1253-2010-п ), що затверджується Кабінетом Міністрів
України,  виходячи  з  мінімальної вартості місячної оренди одного
квадратного  метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця
її  розташування,  інших  функціональних та якісних показників, що
встановлюються  органом  місцевого  самоврядування  села,  селища,
міста,  на  території  яких  вона розташована, та оприлюднюється у
спосіб,   найбільш  доступний  для  жителів  такої  територіальної
громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено
до  початку  звітного  (податкового)  року,  об'єкт  оподаткування
визначається  виходячи  з  розміру  орендної  плати, зазначеного в
договорі оренди.

     170.1.3. Нерухомість,   що   належить   фізичній   особі    -
нерезиденту,  надається  в  оренду  виключно через фізичну особу -
підприємця або юридичну особу - резидента (уповноважених осіб), що
виконують  представницькі  функції  такого нерезидента на підставі
письмового договору та виступають його податковим агентом стосовно
таких  доходів.  Нерезидент,  який  порушує  норми  цього  пункту,
вважається таким, що ухиляється від сплати податку.

    
170.1.4. Доходи,  зазначені у підпунктах  170.1.1  -  170.1.3
цього  пункту,  оподатковуються  податковим  агентом  під  час  їх
виплати за їх рахунок.

     170.1.5. Якщо орендар є фізичною особою,  яка не є  суб'єктом
господарювання,  особою,  відповідальною  за нарахування та сплату
(перерахування)  податку  до  бюджету,   є   платник   податку   -
орендодавець.

     При цьому:

     а) такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок
до бюджету в строки,  встановлені цим  Кодексом  для  квартального
звітного  (податкового) періоду,  а саме:  протягом 40 календарних
днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу,
сума   отриманого   доходу,   сума  сплаченого  протягом  звітного
податкового  року   податку   та   податкового   зобов'язання   за
результатами   такого  року  відображаються  у  річній  податковій
декларації;
     б) у разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору
оренди   об'єктів   нерухомості  нотаріус  зобов'язаний  надіслати
інформацію про такий договір органу державної податкової служби за
податковою  адресою  платника податку - орендодавця за формою та у
спосіб,  встановлені  Кабінетом Міністрів України ( 1242-2010-п ).
За  порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації
нотаріус  несе  відповідальність, передбачену законом за порушення
порядку та/або строків подання податкової звітності;

     170.1.6. суб'єкти господарювання, які провадять посередницьку
діяльність,  пов'язану з  наданням  послуг  з  оренди  нерухомості
(рієлтери),  зобов'язані  надіслати  інформацію про укладені за їх
посередництвом  цивільно-правові  договори  (угоди)   про   оренду
нерухомості  до органу державної податкової служби за місцем своєї
реєстрації  в  строки,   передбачені   для   подання   податкового
розрахунку,  за формою, встановленою центральним органом державної
податкової служби.

     За порушення  порядку  та/або  строків   подання   зазначеної
інформації  рієлтер несе відповідальність,  передбачену законом за
порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.

    
170.2. Оподаткування інвестиційного прибутку.

     170.2.1. Облік загального фінансового результату  операцій  з
інвестиційними  активами  ведеться  платником  податку самостійно,
окремо  від  інших  доходів  і  витрат.  Для  цілей  оподаткування
інвестиційного  прибутку  звітним  періодом вважається календарний
рік.

     170.2.2. Інвестиційний прибуток розраховується  як  позитивна
різниця  між  доходом,  отриманим  платником  податку  від продажу
окремого інвестиційного активу,  та його вартістю, що визначається
із  суми  витрат  на  придбання  такого  активу з урахуванням норм
підпунктів 170.2.4-170.2.6 цього пункту.

     При застосуванні платником  податку  норм  підпункту  170.2.9
цього  пункту  податковий  агент  -  професійний торговець цінними
паперами, включаючи банк, з метою визначення об'єкта оподаткування
під  час  виплати  платнику  податку  доходу  за  придбані у нього
інвестиційні активи враховує  документально  підтверджені  витрати
такого платника на придбання цих активів.

     Якщо платник  податку не скористався нормою підпункту 170.2.9
цього пункту, то професійний торговець цінними паперами, включаючи
банк,  не  звільняється  від  виконання вимог підпункту "б" пункту
176.2 статті 176 цього розділу  щодо  подання  податковим  органам
інформації  про  виплачені  доходи  в  установленому  цим розділом
порядку.

     Запровадження обов'язку податкового агента  для  професійного
торговця  цінними паперами,  включаючи банк,  не звільняє платника
податку від обов'язку декларування  результатів  усіх  операцій  з
купівлі  та  продажу  інвестиційних  активів,  здійснених протягом
звітного (податкового) року як на території України,  так і за  її
межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього
пункту.

     До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції
з:

     обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;
     зворотного викупу інвестиційного активу його емітентом,  який
належав платнику податку;
    
повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав),
попередньо   внесених   ним   до   статутного   капіталу  емітента
корпоративних прав,  у разі виходу такого платника податку з числа
засновників  (учасників)  такого  емітента  чи  ліквідації  такого
емітента.

     Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції  з
внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу
юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним  корпоративні
права.

     Інвестиційний актив,    подарований   платнику   податку   чи
успадкований платником податку,  вважається придбаним за вартістю,
що  дорівнює  сумі  державного  мита та податку з доходів фізичних
осіб, сплачених у зв'язку з таким даруванням чи успадкуванням.

     170.2.3. Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку
за   правилами,   встановленими  цією  статтею,  виникає  від'ємне
значення, воно вважається інвестиційним збитком.

     170.2.4. У разі якщо протягом  30  календарних  днів  до  дня
продажу пакета цінних паперів (корпоративних прав) чи деривативів,
а також протягом  наступних  30  календарних  днів  з  дня  такого
продажу  платник податку придбаває пакет ідентичних цінних паперів
(корпоративних прав) чи деривативів, то:

     а) інвестиційний збиток,  що виник внаслідок такого  продажу,
не   враховується   під   час  визначення  загального  фінансового
результату операцій з інвестиційними активами;
     б) вартість  придбаного  пакета   для   цілей   оподаткування
визначається  за  ціною  його  придбання,  але  не  нижче ніж ціна
проданого пакета.

     170.2.5. Якщо платник податку протягом звітного (податкового)
року продає інвестиційний актив за договором, який обумовлює право
на його зворотний викуп у наступному році,  чи придбаває опціон на
такий викуп,  інвестиційний збиток,  який виникає внаслідок такого
продажу, не враховується під час визначення загального фінансового
результату операцій з інвестиційними активами.

     Якщо платник   податку,   який   продає  інвестиційний  актив
протягом  звітного  (податкового)  року,  внаслідок  чого  виникає
інвестиційний   збиток,  придбає  такий  інвестиційний  актив  або
ідентичний йому пакет у наступному звітному (податковому) році, то
для   цілей   оподаткування   вартість  такого  придбаного  пакета
визначається на рівні ціни проданого пакета, відповідно збільшеної
або зменшеної на різницю між цінами придбання таких двох пакетів.

     Якщо платник    податку    продає    пакет   цінних   паперів
(корпоративні права)  чи  деривативів  пов'язаним  з  ним  особам,
інвестиційний  збиток,  що  виникає  внаслідок такого продажу,  не
враховується під час визначення загального фінансового  результату
операцій з інвестиційними активами.

     Якщо платник  податку  дарує  інвестиційний актив або передає
його у спадщину, інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого
дарування  або  передачі  у  спадщину,  не  враховується  під  час
визначення   загального   фінансового   результату   операцій    з
інвестиційними активами.

     170.2.6. До складу загального річного оподатковуваного доходу
платника  податку  включається   позитивне   значення   загального
фінансового  результату  операцій  з  інвестиційними  активами  за
наслідками такого звітного (податкового) року.

     Загальний фінансовий  результат  операцій  з   інвестиційними
активами  визначається як сума інвестиційних прибутків,  отриманих
платником податку протягом звітного (податкового)  року,  зменшена
на   суму   інвестиційних  збитків,  понесених  платником  податку
протягом такого року.

     Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними
активами має від'ємне значення, його сума переноситься у зменшення
загального  фінансового  результату  операцій   з   інвестиційними
активами наступних років до його повного погашення.

     Інвестиційний прибуток  за  операціями  з цінними паперами чи
деривативами визначається платником податків окремо від операцій з
банківськими   металами.   При   цьому  платник  податку  визначає
інвестиційний  прибуток  за  операціями  з  цінними  паперами   чи
деривативами,  що  перебувають  в  обігу  на  організованому ринку
цінних паперів, окремо від інвестиційного прибутку за операціями з
цінними  паперами  чи  деривативами,  що не перебувають в обігу на
такому ринку.

     Для цілей цього пункту цінні папери чи деривативи  визнаються
такими,  що  перебувають  в  обігу  на організованому ринку цінних
паперів та деривативів, за одночасного дотримання таких умов:

     а) цінні папери та деривативи допущені до  обігу  хоча  б  на
одній  фондовій  біржі.  При цьому перелік іноземних фондових бірж
визначається Державною комісією  з  цінних  паперів  та  фондового
ринку;
     б) інформація   про  ціни  (котирування)  цінних  паперів  та
деривативів публікується в  засобах  масової  інформації  (зокрема
електронних)  або  може  бути  надана  фондовою  біржею  будь-якій
заінтересованій особі протягом трьох років після  дати  здійснення
операцій з такими цінними паперами чи деривативами;
    в) щодо  цінних паперів та деривативів розраховується ринкове
котирування.

     Для цілей  цього  пункту  під   національним   законодавством
розуміється   законодавство   тієї   держави,  на  території  якої
здійснюється  обіг  цінних  паперів  чи   деривативів   (укладення
цивільно-правових угод,  що тягне за собою перехід права власності
на цінні папери чи деривативи).

     Дія підпунктів 170.2.4 та 170.2.5 не поширюється на придбання
або  продаж  цінних  паперів  та  деривативів,  що здійснюються на
фондовій біржі, а також у разі:

     придбання або  продажу  пакета  акцій   розміром   понад   25
відсотків статутного капіталу емітента;
     викупу акцій  емітентом,  у  тому  числі  на  вимогу власника
акцій;
    придбання емісійних цінних паперів у  процесі  їх  приватного
розміщення;
     придбання або продажу цінних паперів, які відповідно до вимог
законодавства не можуть перебувати в обігу на фондовій біржі.

     Якщо протягом звітного  періоду  платником  податку  понесені
(нараховані)  витрати,  пов'язані  з  придбанням цінних паперів та
деривативів,  що мають ознаки фіктивності,  встановлені  Державною
комісією  з  цінних  паперів  та фондового ринку,  такі витрати не
враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з
цінними паперами або деривативами.

     170.2.7. Для цілей цього пункту:

     а) термін "інвестиційний актив" означає пакет цінних паперів,
деривативів чи корпоративні права,  виражені в  інших,  ніж  цінні
папери,  формах,  випущені  одним  емітентом,  а  також банківські
метали,  придбані  у  банку  незалежно  від  місця  їх  подальшого
продажу;
     б) термін  "пакет  цінних  паперів"  означає  окремий  цінний
папір,  фондовий  та  товарний  дериватив,  а   також   сукупність
ідентичних цінних паперів чи фондових та товарних деривативів;
     в) термін  "ідентичний  цінний  папір  чи  дериватив" означає
цінні папери чи деривативи,  випущені одним емітентом за тотожними
умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.

     170.2.8. Не  підлягає  оподаткуванню  та  не  включається  до
загального річного оподатковуваного доходу:

     а) дохід,  отриманий  платником  податку  протягом   звітного
податкового  року  від  продажу  інвестиційних активів,  якщо сума
такого доходу  не  перевищує  суму,  визначену  в  абзаці  першому
підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу;
     б) дохід,    отриманий    платником   податку   від   продажу
інвестиційних активів у випадку,  визначеному підпунктом  165.1.40
пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.

     У випадках,   зазначених   у   підпунктах  "а"  і  "б"  цього
підпункту,  платник податку не включає  до  розрахунку  загального
фінансового  результату  операцій  з  інвестиційними активами суму
доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.

     170.2.9. Платник   податку,   який   проводить   операції   з
інвестиційними   активами   з  використанням  послуг  професійного
торговця цінними  паперами,  включаючи  банк,  має  право  укласти
договір  з  таким  торговцем про виконання ним функцій податкового
агента.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0