ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 28.05.2023, 19:23

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 75 - ст. 79 | Реєстрація | Вхід

                        ГЛАВА 8. ПЕРЕВІРКИ 

    
Стаття 75. Види перевірок

     75.1. Органи   державної   податкової   служби   мають  право
проводити  камеральні,  документальні  (планові  або  позапланові;
виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

     Камеральні та  документальні  перевірки  проводяться органами
державної податкової служби в  межах  їх  повноважень  виключно  у
випадках  та  у  порядку,  встановлених  цим Кодексом,  а фактичні
перевірки - цим Кодексом та іншими законами України,  контроль  за
дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.

    75.1.1. Камеральною  вважається перевірка,  яка проводиться у
приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі
даних,  зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника
податків.

     75.1.2. Документальною   перевіркою   вважається   перевірка,
предметом якої є своєчасність,  достовірність, повнота нарахування
та сплати усіх передбачених цим Кодексом  податків  та  зборів,  а
також  дотримання  валютного та іншого законодавства,  контроль за
дотриманням якого  покладено  на  контролюючі  органи,  дотримання
роботодавцем  законодавства  щодо  укладення  трудового  договору,
оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та
яка  проводиться  на підставі податкових декларацій (розрахунків),
фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового
та  бухгалтерського  обліку,  ведення  яких  передбачено  законом,
первинних документів,  які використовуються в  бухгалтерському  та
податковому  обліку  і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків
та зборів,  виконанням вимог  іншого  законодавства,  контроль  за
дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби,
а також отриманих в установленому законодавством  порядку  органом
державної податкової служби документів та податкової інформації, у
тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

     Документальна планова  перевірка  проводиться  відповідно  до
плану-графіка перевірок.

     Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані
роботи  органу  державної  податкової  служби  і  проводиться   за
наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

     Документальною виїзною  перевіркою вважається перевірка,  яка
проводиться  за  місцезнаходженням  платника  податків  чи  місцем
розташування  об'єкта права власності,  стосовно якого проводиться
така перевірка.

     Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка
проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.

     75.1.3. Фактичною  вважається  перевірка,  що здійснюється за
місцем  фактичного  провадження  платником  податків   діяльності,
розташування  господарських  або  інших  об'єктів  права власності
такого платника.  Така перевірка  здійснюється  органом  державної
податкової  служби  щодо  дотримання порядку здійснення платниками
податків  розрахункових  операцій,   ведення   касових   операцій,
наявності ліцензій,  патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про
державну реєстрацію,  виробництва та  обігу  підакцизних  товарів,
дотримання  роботодавцем  законодавства  щодо  укладення трудового
договору,  оформлення трудових відносин з працівниками  (найманими
особами).

     Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки

     76.1. Камеральна  перевірка  проводиться  посадовими  особами
органу державної податкової  служби  без  будь-якого  спеціального
рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.

     Камеральній перевірці   підлягає   вся   податкова  звітність
суцільним порядком.

     Згода платника податків на перевірку та його присутність  під
час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.

     76.2. Порядок  оформлення  результатів  камеральної перевірки
здійснюється відповідно до вимог статті 86 цього Кодексу.

     Стаття 77. Порядок проведення документальних планових
                перевірок

     77.1. Документальна    планова    перевірка    повинна   бути
передбачена у  плані-графіку  проведення  планових  документальних
перевірок.

     77.2. До  плану-графіка  проведення  документальних  планових
перевірок відбираються платники податків,  які  мають  ризик  щодо
несплати  податків  та  зборів,  невиконання іншого законодавства,
контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.

     Періодичність проведення  документальних  планових  перевірок
платників  податків  визначається  залежно  від  ступеня  ризику в
діяльності таких платників податків,  який поділяється на високий,
середній  та  незначний.  Платники  податків  з незначним ступенем
ризику включаються до плану-графіка не частіше,  ніж  раз  на  три
календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних
роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.

     Порядок формування  та  затвердження  плану-графіка,  перелік
ризиків  та  їх  поділ  за  ступенями  встановлюються  центральним
органом державної податкової служби.

     Платники податків   -   юридичні   особи,   що   відповідають
критеріям,  визначеним  пунктом  154.6 статті 154,  та у яких сума
сплаченого до бюджету податку  на  додану  вартість  становить  не
менше  п'яти  відсотків  від  задекларованого  доходу  за  звітний
податковий період,  а  також  самозайняті  особи,  сума  сплачених
податків   яких   становить   не   менше   п'яти   відсотків   від
задекларованого доходу за звітний податковий  період,  включаються
до  плану-графіка  не  частіше,  ніж  раз на три календарних роки.
Зазначена норма не поширюється на таких платників податків у  разі
порушення ними статей 45, 49, 50, 51, 57 цього Кодексу.

     77.3. Забороняється    проведення   документальної   планової
перевірки за окремими видами  зобов'язань  перед  бюджетами,  крім
правильності  обчислення,  повноти і своєчасності сплати податку з
доходів фізичних осіб та  зобов'язань  за  бюджетними  позиками  і
кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.

     77.4. Про   проведення   документальної   планової  перевірки
керівником органу державної податкової служби приймається рішення,
яке оформлюється наказом.

     Право на   проведення   документальної   планової   перевірки
платника податків надається лише у випадку,  коли йому не  пізніше
ніж  за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки
вручено  під  розписку  або  надіслано  рекомендованим  листом   з
повідомленням   про   вручення   копію   наказу   про   проведення
документальної планової  перевірки  та  письмове  повідомлення  із
зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

     77.5. У  разі  планування  різними  контролюючими  органами у
звітному  періоді  проведення  перевірки  одного  й  того   самого
платника  податків така перевірка проводиться зазначеними органами
одночасно.  Порядок  координації   проведення   планових   виїзних
перевірок  органами  виконавчої влади,  уповноваженими здійснювати
контроль   за   нарахуванням   та   сплатою   податків  та  зборів
( 1234-2010-п ), визначається Кабінетом Міністрів України.

     77.6. Допуск  посадових  осіб  органів  податкової  служби до
проведення документальної планової виїзної перевірки  здійснюється
згідно із статтею 81 цього Кодексу. Документальна планова невиїзна
перевірка здійснюється у порядку,  передбаченому статтею 79  цього
Кодексу.

     77.7. Строки  проведення  документальної  планової  перевірки
встановлені статтею 82 цього Кодексу.

     77.8. Перелік  матеріалів,  які  можуть  бути  підставою  для
висновків під час проведення документальної планової перевірки, та
порядок надання платниками податків документів для такої перевірки
встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.

     77.9. Порядок  оформлення результатів документальної планової
перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу.

     Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових
                перевірок

     78.1. Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється
за наявності хоча б однієї з таких обставин:

     78.1.1. за наслідками перевірок інших платників податків  або
отримання  податкової  інформації виявлено факти,  що свідчать про
можливі порушення платником  податків  податкового,  валютного  та
іншого  законодавства,  контроль за дотриманням якого покладено на
органи державної  податкової  служби,  якщо  платник  податків  не
надасть   пояснення   та   їх   документальні   підтвердження   на
обов'язковий письмовий запит органу  державної  податкової  служби
протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

     78.1.2. платником  податків  не подано в установлений законом
строк  податкову  декларацію  або  розрахунки,  якщо  їх   подання
передбачено законом;

     78.1.3. платником податків подано органу державної податкової
служби уточнюючий розрахунок з  відповідного  податку  за  період,
який перевірявся органом державної податкової служби;

     78.1.4. виявлено   недостовірність   даних,  що  містяться  у
податкових деклараціях,  поданих платником податків,  якщо платник
податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на
письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти
робочих днів з дня отримання запиту;

     78.1.5. платником  податків  подано  в  установленому порядку
органу державної податкової служби заперечення до  акта  перевірки
або    скаргу   на   прийняте   за   її   результатами   податкове
повідомлення-рішення,  в яких  вимагається  повний  або  частковий
перегляд   результатів   відповідної   перевірки   або  скасування
прийнятого за її результатами податкового  повідомлення-рішення  у
разі,   коли   платник  податків  у  своїй  скарзі  (запереченнях)
посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки,
та  об'єктивний  їх  розгляд  неможливий без проведення перевірки.
Така перевірка проводиться виключно з питань,  що стали  предметом
оскарження;
     78.1.6. виключено; 

     78.1.7. розпочато  процедуру  реорганізації  юридичної  особи
(крім    перетворення),    припинення    юридичної    особи    або
підприємницької  діяльності фізичної особи - підприємця,  порушено
провадження у справі про визнання банкрутом платника податків  або
подано заяву про зняття з обліку платника податків;


     78.1.8. платником  подано  декларацію,  в  якій  заявлено  до
відшкодування з бюджету податок на додану вартість,  за  наявності
підстав  для  перевірки,  визначених  у  розділі  V цього Кодексу,
та/або з від'ємним значенням з податку  на  додану  вартість,  яке
становить більше 100 тис. гривень.

     Документальна позапланова   виїзна   перевірка   з   підстав,
визначених у цьому підпункті, проводиться виключно щодо законності
декларування  заявленого  до  відшкодування  з  бюджету податку на
додану вартість та/або з від'ємного значення з податку  на  додану
вартість, яке становить більше 100 тис. гривень;

     78.1.9. щодо  платника  податку  подано  скаргу про ненадання
таким платником податків  податкової  накладної  покупцю  або  про
порушення  правил заповнення податкової накладної у разі ненадання
таким платником податків пояснень та документального підтвердження
на  письмовий  запит  органу  державної податкової служби протягом
десяти робочих днів з дня його отримання;

     78.1.10. виключено;

     78.1.11. отримано   постанову   суду   (ухвалу   суду)    про
призначення  перевірки  або  постанову органу дізнання,  слідчого,
прокурора,  винесену ними  відповідно  до  закону  у  кримінальних
справах, що перебувають у їх провадженні;

     78.1.12. органом  державної  податкової служби вищого рівня в
порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб  органу
державної  податкової  служби  нижчого  рівня  здійснено перевірку
документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів
документальної перевірки,  проведеної контролюючим органом нижчого
рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам
законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань,  що
повинні  бути  з'ясовані   під   час   перевірки   для   винесення
об'єктивного  висновку  щодо  дотримання  платником податків вимог
законодавства,  контроль за дотриманням якого покладено на  органи
державної податкової служби.

     Рішення про  проведення документальної позапланової перевірки
в цьому випадку приймається органом  державної  податкової  служби
вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб органу
державної  податкової  служби   нижчого   рівня,   які   проводили
документальну  перевірку зазначеного платника податків,  розпочато
службове розслідування або порушено кримінальну справу;

     78.1.13. у разі отримання інформації про ухилення  податковим
агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам
(у тому числі без документального  оформлення)  заробітної  плати,
пасивних доходів,  додаткових благ,  інших виплат та відшкодувань,
що підлягають оподаткуванню,  у тому числі  внаслідок  неукладення
платником  податків  трудових договорів з найманими особами згідно
із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без
державної   реєстрації.  Така  перевірка  проводиться  виключно  з
питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

     78.2. Обмеження у підставах  проведення  перевірок  платників
податків,  визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що
проводяться на звернення такого платника податків,  або перевірки,
що проводяться у межах порушеної кримінальної справи.

     78.3. Працівникам   податкової  міліції  забороняється  брати
участь у проведенні планових  та  позапланових  виїзних  перевірок
платників  податків,  що проводяться органами державної податкової
служби,   якщо   такі   перевірки   не   пов'язані   з    веденням
оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ,
порушених  стосовно  таких  платників  податків  (посадових   осіб
платників  податків),  що знаходяться в їх провадженні.  Перевірки
платників  податків  податковою  міліцією  проводяться   у   межах
повноважень,  визначених  законом,  та  у  порядку,  передбаченому
Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ),
Кримінально-процесуальним кодексом  України  (  1001-05,  1002-05,
1003-05 ) та іншими законами України.

     78.4. Про проведення  документальної  позапланової  перевірки
керівник  органу державної податкової служби приймає рішення,  яке
оформлюється наказом.

     Право на  проведення  документальної  позапланової  перевірки
платника  податків надається лише у випадку,  коли йому до початку
проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію  наказу
про проведення документальної позапланової перевірки.

     78.5. Допуск  посадових  осіб  органів  податкової  служби до
проведення   документальної   позапланової    виїзної    перевірки
здійснюється  згідно  із  статтею 81 цього Кодексу.  Документальна
позапланова   невиїзна   перевірка   здійснюється    у    порядку,
передбаченому статтею 79 цього Кодексу.

     78.6. Строки проведення документальної позапланової перевірки
встановлені статтею 82 цього Кодексу.

     78.7. Перелік  матеріалів,  які  можуть  бути  підставою  для
висновків   під   час   проведення   документальної   позапланової
перевірки,  та порядок надання платниками податків документів  для
такої перевірки встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.

     78.8. Порядок     оформлення    результатів    документальної
позапланової перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу.

     Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної
                перевірки

     79.1. Документальна  невиїзна  перевірка  здійснюється у разі
прийняття керівником органу державної  податкової  служби  рішення
про   її  проведення  та  за  наявності  обставин  для  проведення
документальної перевірки,  визначених  статтями  77  та  78  цього
Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі
зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього  Кодексу
документів  та даних,  наданих платником податків у визначених цим
Кодексом випадках,  або отриманих  в  інший  спосіб,  передбачений
законом.

     79.2. Документальна     позапланова     невиїзна    перевірка
проводиться посадовими особами органу державної податкової  служби
виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової
служби,  оформленого наказом,  та  за  умови  надіслання  платнику
податків  рекомендованим  листом із повідомленням про вручення або
вручення йому чи його  уповноваженому  представнику  під  розписку
копії  наказу про проведення документальної позапланової невиїзної
перевірки та письмового повідомлення про  дату  початку  та  місце
проведення такої перевірки.

     79.3. Присутність   платників  податків  під  час  проведення
документальних невиїзних перевірок не обов'язкова.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0