ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 17:57

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 170 - ст. 171 | Реєстрація | Вхід

     170.8. Оподаткування   доходів,   отриманих   за   договорами 
довгострокового   страхування  життя    тому  числі  страхування
довічних пенсій),  недержавного пенсійного забезпечення, пенсійних
вкладів та за договорами довірчого управління.

     170.8.1. Податковим агентом  платника  податку  -  отримувача
виплати,  довічної  пенсії  чи викупної суми є страховик-резидент,
який нараховує страхову  виплату  чи  викупну  суму  за  договором
недержавного    пенсійного    забезпечення   або   довгострокового
страхування життя.

     Податковим агентом платника податку  -  учасника  недержавних
пенсійних  фондів  є  адміністратор  недержавних пенсійних фондів,
який  нараховує  виплату  за  договором  з  недержавним  пенсійним
фондом.

     Податковим агентом  платника податку - вкладника за договором
пенсійного вкладу або учасника  фонду  банківського  управління  є
банк,  який  здійснює  виплати  за договором пенсійного вкладу або
рахунком учасника фонду банківського управління.

     Податковим агентом платника податку - одержувача  одноразової
виплати  за рахунок коштів Накопичувального фонду або недержавного
пенсійного фонду є адміністратор такого фонду.

     170.8.2. Податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до
бюджету податок за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167
цього Кодексу, з:

     а) 60 відсотків суми:

     одноразової страхової виплати  за  договором  довгострокового
страхування  життя  у разі досягнення застрахованою особою певного
віку,  обумовленого у такому страховому договорі,  чи її доживання
до закінчення строку такого договору.

     Якщо вигодонабувач    є    страхувальником    за   договором,
оподаткуванню підлягає величина перевищення страхової виплати  над
сумою  внесених  страхових  платежів  за  правилами  оподаткування
доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках;

     одноразової страхової  виплати   за   договором   страхування
довічних пенсій,  за винятком одноразової виплати,  передбаченої у
підпункті "в" підпункту 170.8.3 цього пункту;

     виплати пенсії  на  визначений  строк,   що   проводиться   з
недержавного  пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки,
визначені законодавством;

     регулярних та послідовних  виплат  (ануїтетів)  за  договором
довгострокового  страхування життя,  пенсійних виплат за договором
пенсійного вкладу,  пенсійних та цільових  виплат  учасника  фонду
банківського   управління,   виплат   довічної   пенсії   (довічні
ануїтети),  крім випадків,  зазначених у підпункті  "а"  підпункту
170.8.3 цього пункту;

     б) викупної    суми    у    разі    дострокового   розірвання
страхувальником договору довгострокового страхування життя;

     в) суми коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та
яка  виплачується  вкладнику  з його пенсійного вкладу або рахунка
учасника фонду банківського управління  у  зв'язку  з  достроковим
розірванням   договору   пенсійного   вкладу,  договору  довірчого
управління, договору недержавного пенсійного забезпечення.

     170.8.3. Не оподатковуються під час їх нарахування  (виплати)
податковим агентом:

     а) сума  регулярних  та  послідовних  виплат  (ануїтетів)  за
договором довгострокового страхування життя або  пенсійних  виплат
за  договором  пенсійного  вкладу,  пенсійних  та  цільових виплат
учасника  фонду  банківського  управління,  пенсійних  виплат   на
визначений   строк,  одноразових  пенсійних  виплат  або  довічних
пенсій,  нарахованих платником податку - резидентом, який не досяг
повноліття або має вік не менше ніж 70 років;

     б) сума   страхової   виплати  за  договором  довгострокового
страхування життя,  якщо внаслідок страхового випадку застрахована
особа отримала інвалідність I групи;

     в) сума  виплати  за  договором  пенсійного вкладу,  виплат з
рахунка учасника фонду банківського управління,  виплати пенсії на
визначений  строк,  довічної пенсії або одноразової виплати,  якщо
вкладник,  учасник недержавного пенсійного фонду  чи  застрахована
особа отримала інвалідність I групи;

     г) сума  одноразової  пенсійної виплати учаснику недержавного
пенсійного фонду або  Накопичувального  фонду  за  рахунок  коштів
Накопичувального фонду.

     Дохід у  вигляді  страхової  виплати або виплати за договором
пенсійного вкладу,  договором довірчого управління чи за договором
недержавного   пенсійного   забезпечення,   що   у   разі   смерті
застрахованої  особи  сплачується  вигодонабувачу  або  спадкоємцю
платника податку,  оподатковується за правилами, встановленими цим
Кодексом для оподаткування спадщини.

     Сума доходів,   отриманих   за   договорами   довгострокового
страхування   життя,  пенсійними  вкладами,  договорами  довірчого
управління,   укладеними   з   учасниками   фондів    банківського
управління, та недержавного пенсійного забезпечення, що підлягають
оподаткуванню, зменшується на суму страхових внесків, сплачених за
такими договорами до 1 січня 2004 року.

     170.9. Оподаткування    суми   надміру   витрачених   коштів,
отриманих платником  податку  на  відрядження  або  під  звіт,  не
повернутої у встановлений строк.

     170.9.1. Податковим   агентом   платника   податку   під  час
оподаткування суми,  виданої  платнику  податку  під  звіт  та  не
повернутої  ним  протягом  встановленого  підпунктом 170.9.2 цього
пункту строку, є особа, що видала таку суму, а саме:

     а) на відрядження - у сумі, що перевищує суму витрат платника
податку  на  таке відрядження,  розрахованій згідно з розділом III
цього Кодексу;

     б) під звіт для виконання окремих цивільно-правових  дій  від
імені та за рахунок особи,  що їх видала,  - у сумі,  що перевищує
суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій.

     Для цілей цього пункту до суми перевищення не включаються  та
не  оподатковуються документально підтверджені витрати,  здійснені
за рахунок готівкових чи безготівкових  коштів,  наданих  платнику
податку   під  звіт  роботодавцем  на  організацію  та  проведення
прийомів,  презентацій,  свят,  розваг та відпочинку, придбання та
розповсюдження   подарунків,  в  межах  граничного  розміру  таких
витрат,  передбаченого у розділі III цього Кодексу,  що  здійснені
таким платником та/або іншими особами з рекламними цілями.

     Сума податку,   нарахована   на   суму   такого  перевищення,
утримується особою,  що видала такі кошти,  за рахунок  будь-якого
оподатковуваного   доходу   (після  його  оподаткування)  платника
податку за відповідний місяць,  а у разі недостатності суми доходу
-  за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до
повної сплати суми такого податку.

     У разі   коли   платник   податку   припиняє   трудові    або
цивільно-правові відносини  з особою,  що видала такі кошти,  сума
податку утримується за рахунок останньої виплати  оподатковуваного
доходу  під  час  проведення  остаточного  розрахунку,  а  у  разі
недостатності  суми  такого  доходу  непогашена  частина   податку
включається   до  податкового  зобов'язання  платника  податку  за
наслідками звітного (податкового) року.

     Якщо повне  утримання  такої  суми   податку   є   неможливим
внаслідок  смерті платника податку чи визнання його судом безвісно
відсутнім  або  оголошення  його   судом   померлим,   така   сума
утримується  під  час  нарахування  доходу  за останній для такого
платника  податку  податковий  період,  а  в  непогашеній  частині
визнається безнадійною до сплати.

     170.9.2. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження
або  під  звіт,  подається  за  формою,  встановленою  центральним
органом   державної   податкової  служби,  до  закінчення  п'ятого
банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

     а) завершує таке відрядження;

     б) завершує  виконання  окремої  цивільно-правової   дії   за
дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт.

     За наявності  надміру  витрачених коштів їх сума повертається
платником податку в касу або зараховується на банківський  рахунок
особи, що їх видала, до або під час подання зазначеного звіту.

     170.9.3. Дія  цього  пункту  поширюється  також  на  витрати,
пов'язані з відрядженням чи  виконанням  деяких  цивільно-правових
дій,  що  були  оплачені  з  використанням корпоративних платіжних
карток,  дорожніх,  банківських або іменних чеків, інших платіжних
документів, з урахуванням таких особливостей:

     а) у  разі  якщо  під  час  службових  відряджень  відряджена
особа - платник податку отримав готівку з застосуванням  платіжних
карток,  він  подає  звіт  про використання виданих на відрядження
коштів і повертає суму надміру  витрачених  коштів  до  закінчення
третього банківського дня після завершення відрядження;

     б) у  разі  якщо  під  час  службових  відряджень  відряджена
особа - платник податку застосував платіжні картки для  проведення
розрахунків  у  безготівковій  формі,  а  строк  подання платником
податку звіту про використання виданих на  відрядження  коштів  не
перевищує  10  банківських  днів,  за  наявності  поважних  причин
роботодавець  (самозайнята  особа)  може  його  продовжити  до  20
банківських   днів   (до   з'ясування  питання  в  разі  виявлення
розбіжностей між відповідними звітними документами).

     170.10. Оподаткування доходів, отриманих нерезидентами.

     170.10.1. Доходи з  джерелом  їх  походження  в  Україні,  що
нараховуються  (виплачуються,  надаються) на користь нерезидентів,
оподатковуються  за  правилами  та   ставками,   визначеними   для
резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами
цього розділу для нерезидентів).

     170.10.2. У разі якщо  доходи  з  джерелом  їх  походження  в
Україні виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то вони мають
зараховуватися  на  рахунок,  відкритий   таким   нерезидентом   у
банку-резиденті, режим  якого  встановлюється  Національним банком
України.  При  цьому  такий  банк-резидент  вважається  податковим
агентом  під час проведення будь-яких видаткових операцій з такого
рахунка.

     У разі виплати нерезидентом таких доходів іншому  нерезиденту
готівкою  або  в  негрошовій  формі  нерезидент - отримувач такого
доходу   зобов'язаний   самостійно    нарахувати    та    сплатити
(перерахувати)  податок  до  бюджету  протягом 20 календарних днів
після отримання таких доходів,  але не пізніше  закінчення  строку
його перебування в Україні.

     Порядок  (  1226-2010-п  )  виконання  норм  цього  підпункту
визначається   Кабінетом   Міністрів   України  за  погодженням  з
Національним банком України.

     170.10.3. У разі якщо  доходи  з  джерелом  їх  походження  в
Україні   виплачуються  нерезиденту  резидентом  -  юридичною  або
самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим
агентом нерезидента щодо таких доходів. Під час укладення договору
з  нерезидентом,  умови   якого   передбачають   отримання   таким
нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент
зобов'язаний  зазначити  в  договорі  ставку  податку,   що   буде
застосована до таких доходів.

    
170.10.4. За результатами звітного податкового року,  в якому
іноземець набув статусу резидента України,  він має  подати  річну
податкову  декларацію,  в  якій  зазначає  доходи  з  джерелом  їх
походження в Україні та іноземні доходи.

     170.10.5. Оподаткування доходів  нерезидентів  від  участі  в
гастрольних заходах.

     Для цілей  цього  розділу  гастрольними заходами визначаються
видовищні заходи (концерти,  вистави, циркові, лекційно-концертні,
розважальні програми,  творчі вечори,  виступи пересувних циркових
колективів,  пересувні механізовані  атракціони  типу  "Луна-парк"
тощо)   за  участю  закладів  культури  (підприємств,  установ  чи
організацій),  у тому числі самостійних професійних колективів  та
виконавців сольних концертів.

     Дія цього  підпункту  не поширюється на благодійні гастрольні
заходи, що проводяться відповідно до законодавства України.

     Оподаткування доходів нерезидентів від участі  в  гастрольних
заходах  здійснюється податковими агентами на загальних підставах,
визначених цим розділом.

     До податкових   агентів   учасників    гастрольних    заходів
прирівнюються  суб'єкти  господарювання - концертні майданчики,  з
якими безпосередньо укладаються  договори  оренди  на  провадження
гастрольного   заходу.   Суб'єкти   господарювання   -   концертні
майданчики  виконують  функції  податкових   агентів   в   частині
перевірки   повноти та  своєчасності  сплати  податку  іноземними
учасниками гастрольних заходів (їх представником)  або  самостійно
сплачують податок за відповідним договором з таким учасником (його
представником) до бюджету за місцем розташування таких  концертних
майданчиків.

     170.11. Оподаткування іноземних доходів.

     170.11.1. У    разі    якщо    джерело    виплат    будь-яких
оподатковуваних  доходів   є   іноземним,   сума   такого   доходу
включається до загального річного оподатковуваного доходу платника
податку - отримувача,  який зобов'язаний  подати  річну  податкову
декларацію,  та оподатковується за ставками,  визначеними в пункті
167.1 статті 167 цього Кодексу.

     170.11.2. У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів,
згода  на  обов'язковість  яких  надана  Верховною  Радою України,
платник   податку   може   зменшити   суму   річного   податкового
зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає
суму  такого  зменшення  за  зазначеними   підставами   у   річній
податковій декларації.

     У разі   відсутності   в   платника   податку  підтверджуючих
документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних  джерел  та
суми  сплаченого  ним  податку в іноземній юрисдикції,  оформлених
відповідно до статті 13 цього Кодексу,  такий платник зобов'язаний
подати  до  органу державної податкової служби за своєю податковою
адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації
до  31  грудня  року,  наступного  за звітним.  У разі неподання в
установлений строк податкової  декларації  платник  податків  несе
відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами.

     170.11.3. Не   зараховуються   у   зменшення   суми   річного
податкового зобов'язання платника податку:

     а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

     б) поштові податки;

     в) податки на реалізацію (продаж);

     г) інші непрямі податки незалежно від того,  чи належать вони
до   категорії   прибуткових   податків  або  вважаються  окремими
податками згідно із законодавством іноземних держав.

     170.11.4. Сума податку з іноземного доходу платника податку -
резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму
податку,  розраховану на базі загального річного  оподатковуваного
доходу   такого   платника  податку  відповідно  до  законодавства
України.

     170.12. Оподаткування доходів,  отриманих фізичними особами у
вигляді  плати  (відсотків),  що розподіляється на пайові членські
внески членів кредитної спілки.

     170.12.1. Податковим агентом платника податку при нарахуванні
(виплаті) на його користь плати (відсотків),  що розподіляється на
пайові членські внески членів кредитної спілки, є кредитна спілка,
що  оподатковує такий дохід за ставкою,  визначеною в пункті 167.2
статті 167 цього Кодексу.

     170.12.2. Кредитна спілка,  що виплачує плату (відсотки),  що
розподіляється  на пайові членські внески членів кредитної спілки,
платникам  цього  податку,  надає  податковому  органу  у  строки,
встановлені  цим  Кодексом  для  податкового кварталу,  податковий
розрахунок про нараховану плату (відсотки)  та  утриманий  на  неї
податок.

     Стаття 171. Особи, відповідальні за утримання (нарахування)
                 та сплату (перерахування) податку до бюджету

     171.1. Особою,  відповідальною за нарахування,  утримання  та
сплату  (перерахування)  до  бюджету  податку  з доходів у вигляді
заробітної плати,  є роботодавець,  який виплачує такі  доходи  на
користь платника податку.

     171.2. Особою,  відповідальною  за нарахування,  утримання та
сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є:

     а) податковий агент - для оподатковуваних доходів  з  джерела
їх походження в Україні;

     б) платник  податку  -  для  іноземних  доходів  та  доходів,
джерело виплати яких належить особам,  звільненим  від  обов'язків
нарахування,  утримання  або  сплати  (перерахування)  податку  до
бюджету.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0