ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 24.04.2024, 10:17

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 337 - Прикінцеві положення | Реєстрація | Вхід

     Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість 

     337.1. Постачання  на  митній  території  України  продукції,
набутої інвестором у власність у результаті її розподілу за угодою
про  розподіл  продукції,  є  об'єктом  оподаткування  податком на
додану вартість, що обчислюється і сплачується у порядку і строки,
встановлені розділом V цього Кодексу.

    337.2. За  умови  ввезення на митну територію України товарів
(супутніх послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для
використання  в  рамках виконання угоди про розподіл продукції,  у
митному режимі  імпорту  податки  (крім  акцизного  податку),  які
підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (послуг),  не
справляються.

     Під ввезенням товарів (супутніх послуг)  на  митну  територію
України   у   митному   режимі   імпорту   розуміється  постачання
нерезидентом інвестору (його  постійному  представництву)  товарів
(супутніх  послуг),  місцем  постачання  яких  є  митна  територія
України відповідно до законодавства України.

     Ввезення на митну територію  України  продукції  (вуглеводної
сировини,   нафти   і  газу),  видобутої  у  виключній  (морській)
економічній  зоні  України,  здійснюється  без   сплати   податків
(включаючи  податок  на додану вартість),  за умови ввезення такої
сировини відповідно до угоди про розподіл продукції.

     З урахуванням вимог статті 22 Закону України "Про  угоди  про
розподіл продукції"   (  1039-14  )  у  разі  вивезення  з  митної
території України продукції,  набутої  відповідно  до  умов  такої
угоди інвестором у власність,  податки,  які підлягають сплаті під
час митного оформлення товарів (супутніх послуг), не справляються.

     У разі  вивезення  за  межі  митної  території  України   для
виконання   угоди   зазначених   товарів   та  інших  матеріальних
цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території
України,   митні   платежі,  акцизний  податок,  інші  податки  та
обов'язкові  платежі  не  справляються,  крім  податку  на  додану
вартість, який справляється за нульовою ставкою.

     При отриманні  інвестором  послуг,  призначених для виконання
угоди про розподіл продукції,  які  постачаються  нерезидентом  на
митній   території   України,   податок   на  додану  вартість  не
справляється.

     Передбачені в цьому пункті умови оподаткування поширюються  в
межах  діяльності,  пов'язаної  з  угодою  про розподіл продукції,
також   на   юридичних    осіб    (підрядників,    субпідрядників,
постачальників,  перевізників  та інших контрагентів),  які беруть
участь  у  виконанні  робіт,  передбачених  угодою  про   розподіл
продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.

     У разі  використання  зазначених  товарів (робіт,  послуг) та
інших  матеріальних  цінностей  не  за  призначенням  з  інвестора
(підрядників,   субпідрядників,  постачальників,  перевізників  та
інших контрагентів) стягуються суми податків і зборів,  не внесені
у  зв'язку  з  наданням  пільг,  якщо таке невиконання зобов'язань
сталося   з   вини   інвестора    (підрядників,    субпідрядників,
постачальників, перевізників та інших контрагентів).

     337.3. Якщо    інвестор   (його   постійне   представництво),
зареєстрований  як  платник  податку  на  додану  вартість,  подає
податковому  органу  декларацію  (податковий  розрахунок)  з цього
податку,  яка  (який)  свідчить  про  відсутність  оподатковуваних
поставок/придбання   протягом  дванадцяти  послідовних  податкових
місяців, анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
не відбувається.

     Стаття 338. Особливості справляння плати за користування
                 надрами для видобування корисних копалин

     338.1. Порядок,  ставки плати  за  користування  надрами  для
видобування  корисних копалин та умови її сплати під час виконання
угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.

     Ставки плати за користування надрами для видобування корисних
копалин не повинні бути меншими, ніж установлені розділом XI цього
Кодексу на момент укладення угоди про розподіл продукції.

     338.2. Облік нарахованих і сплачених інвестором сум плати  за
користування  надрами  для  видобування корисних копалин на умовах
угоди про  розподіл  продукції  ведеться  в  порядку,  визначеному
угодою.

     Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням
                 угоди про розподіл продукції

     339.1. Бухгалтерський      облік      фінансово-господарської
діяльності  інвестора,  пов'язаної  з  виконанням  робіт (наданням
послуг),  передбачених угодою про розподіл продукції,  провадиться
окремо  від  обліку  інших  видів  діяльності  з  метою  уникнення
подвійного відображення компенсаційних витрат  інвестора.  Порядок
такого  обліку,  зокрема з метою відшкодування витрат інвестора та
розрахунку податку на прибуток,  визначається угодою про  розподіл
продукції відповідно до вимог законодавства України.

     У разі   якщо   за   угодою  про  розподіл  продукції  роботи
проводяться  на   кількох   ділянках   надр,   інвестор   здійснює
консолідований облік своєї господарської діяльності.

     339.2. Річний  баланс  і  звітність інвестора про діяльність,
пов'язану з виконанням угоди про  розподіл  продукції,  підлягають
обов'язковій щорічній аудиторській перевірці.

     339.3. З  метою  податкового контролю інвестор,  який сплачує
податки та збори під час виконання угоди про  розподіл  продукції,
зобов'язаний    зберігати    первинні   документи,   пов'язані   з
нарахуванням і  сплатою  податків,  протягом  терміну  зберігання,
передбаченого законодавством.

     Документальні перевірки   виконання   інвестором  зобов'язань
перед бюджетом зі сплати податків і зборів проводяться  відповідно
до цього Кодексу.

     Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового
                 законодавства

     Держава гарантує,  що до прав  та  обов'язків  інвестора  при
виконанні  податкових зобов'язань,  визначених угодою про розподіл
продукції,  буде застосовуватися законодавство,  чинне  на  момент
укладення  угоди,  крім випадків,  коли законом зменшується розмір
податків чи зборів або податки і збори скасовуються.  Закон,  яким
зменшується   розмір  податків  чи  зборів  або  податки  і  збори
скасовуються,  інвестором  застосовується  з  дня   набрання   ним
чинності.

                 РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:

     підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, який
набирає чинності з 1 січня 2015 року;

     статті 39  цього  Кодексу,  яка  набирає  чинності  з 1 січня
2013 року;

     абзацу третього пункту 46.2 статті 46,  який набирає чинності
з 1 січня 2012 року;

     розділу III  цього Кодексу,  який набирає чинності з 1 квітня
2011 року;

     підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті  164  цього  Кодексу  в
частині    включення    до    загального    місячного    (річного)
оподатковуваного  доходу  у  вигляді  процентів  на  поточний  або
депозитний  (вкладний) банківський рахунок,  вклад (депозитний) до
небанківських  фінансових  установ  згідно  із  законом   або   на
депозитний  (ощадний)  сертифікат  та абзаців другого - четвертого
пункту 167.2 статті 167  цього  Кодексу  у  частині  оподаткування
процентів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року;

     підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 цього Кодексу, який
набирає чинності з 1 січня року,  наступного  за  роком,  у  якому
набере  чинності  закон про загальнообов'язкове державне соціальне
медичне страхування;

     підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 цього Кодексу, який
набирає  чинності з 1 січня 2015 року.  До 31 грудня 2014 року для
цілей застосування  цього  підпункту  податкова  соціальна  пільга
надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового
мінімуму  для  працездатної  особи    розрахунку   на   місяць),
встановленому законом на 1 січня звітного податкового року,  - для
будь-якого платника податку;

     статті 265 цього Кодексу,  яка набирає  чинності  з  1  січня
2012 року;

     пункту 276.5 статті 276 цього Кодексу,  який набирає чинності
з 1 січня 2015 року.

     2. Визнати такими, що втратили чинність:

     1) з 1 січня 2011 року:

     Закон України "Про акцизний  збір"  (  1996-12  )  (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 172);

     Закон України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР )  (Відомості
Верховної Ради України,  1995 р.,  N 2,  ст.  10;  1999 р.,  N 41,
ст. 374; 2003 р., N 23, ст. 149);

     Закон України "Про  акцизний  збір  на  алкогольні  напої  та
тютюнові вироби"  ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 40, ст. 297 із наступними змінами);

     Закон України "Про патентування деяких видів  підприємницької
діяльності" (   98/96-ВР  )  (Відомості  Верховної  Ради  України,
1996 р., N 20, ст. 82 із наступними змінами);

     Закон України  "Про   ставки   акцизного   збору   на   деякі
транспортні засоби  та  кузови  до  них"  ( 216/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України,  1996 р.,  N 32,  ст.  151; 1997 р., N 34,
ст. 212;  1999 р.,  N 52,  ст. 464; 2001 р., N 4, ст. 16; 2005 р.,
NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 3, ст. 31; 2009 р., N 18, ст. 246);

     Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита  на
деякі товари  (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 42, ст. 201 із наступними змінами);

     Закон України "Про плату за землю"  (  2535-12  )  (Відомості
Верховної  Ради  України,  1992 р.,  N 38,  ст.  360 із наступними
змінами);

     Закон України  "Про  систему  оподаткування"  (   1251-12   )
(Відомості  Верховної  Ради України,  1991 р.,  N 39,  ст.  510 із
наступними змінами);

     Закон України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР  )
(Відомості  Верховної  Ради України,  1997 р.,  N 21,  ст.  156 із
наступними змінами);

     Закон України "Про фіксований сільськогосподарський  податок"
( 320-14  )  (Відомості  Верховної Ради України,  1999 р.,  N 5-6,
ст. 39 із наступними змінами);

     Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
( 30/96-ВР  )  (Відомості  Верховної Ради України,  1996 р.,  N 8,
ст. 32 із наступними змінами);

     Закон України "Про економічний експеримент щодо  стабілізації
роботи   підприємств   легкої   та   деревообробної  промисловості
Чернівецької області"  (  1375-14  )  (Відомості  Верховної   Ради
України, 2000 р., N 10, ст. 78);

     Закон України  "Про  ставки акцизного збору на спирт етиловий
та алкогольні напої"  (  178/96-ВР  )  (Відомості  Верховної  Ради
України, 2000 р., N 23, ст. 180 із наступними змінами);

     Закон України  "Про  порядок  погашення зобов'язань платників
податків  перед  бюджетами  та   державними   цільовими   фондами"
( 2181-14  )  (Відомості  Верховної Ради України,  2001 р.,  N 10,
ст. 44 із наступними змінами);

     Закон України  "Про  податок   з   доходів   фізичних   осіб"
( 889-15  )  (Відомості  Верховної  Ради України,  2003 р.,  N 37,
ст. 308 із наступними змінами);

     Закон України "Про податок з власників  транспортних  засобів
та інших  самохідних  машин  і  механізмів" ( 1963-12 ) (Відомості
Верховної Ради України,  1992 р.,  N 11,  ст.  150  із  наступними
змінами);

     пункти 4,  5,  7,  8,  8-1  і  8-2  розділу  II   "Прикінцеві
положення", додатки N 1 і N 2 до Закону України "Про внесення змін
до деяких  законодавчих  актів  України"  (  309-17  )  (Відомості
Верховної Ради України,  2008 р., N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 16,
ст. 223; 2010 р., NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 398);

     Декрет Кабінету  Міністрів  України  від  26 грудня 1992 року
N 18-92 ( 18-92 ) "Про акцизний збір"  (Відомості  Верховної  Ради
України, 1993 р., N 10, ст. 82 із наступними змінами);

     Декрет Кабінету  Міністрів  України  від 17 березня 1993 року
N 24-93 ( 24-93 ) "Про податок на промисел"  (Відомості  Верховної
Ради України,  1993 р.,  N 19,  ст.  208;  1995 р., N 16, ст. 111,
N 30, ст. 229; 1996 р., N 45, ст. 237);

     Декрет Кабінету Міністрів України від  20  травня  1993  року
N 56-93  (  56-93  )  "Про  місцеві  податки  і  збори" (Відомості
Верховної Ради України,  1993 р.,  N 30,  ст.  336  із  наступними
змінами);

     Постанова Верховної   Ради  УРСР  від  25  червня  1991  року
N 1252-XII  (  1252-12  )  "Про  порядок  введення  в  дію  Закону
Української  РСР  "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної
Ради України, 1991 р., N 39, ст. 511);

     Постанова Верховної Ради України  від  11  грудня  1991  року
N 1964-XII  (  1964-12  )  "Про введення в дію Закону України "Про
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і  механізмів" (Відомості Верховної Ради України,  1992 р.,  N 11,
ст. 151);

     Постанова Верховної Ради України  від  18  грудня  1991  року
N 1997-XII  ( 1997-12 ) "Про порядок введення в дію Закону України
"Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради  України,  1992  р.,
N 12, ст. 173);

     Постанова Верховної  Ради  України  від  21  лютого 1992 року
N 2148-XII ( 2148-12 )  "Про  ставки  акцизного  збору  на  окремі
товари" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 298;
1993 р., N 20, ст. 214);

     Постанова Верховної  Ради  України  від  3  липня  1992  року
N 2536-XII  (  2536-12  )  "Про введення в дію Закону України "Про
плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,  1992 р., N 38,
ст. 561);

     Постанова Верховної  Ради  України  від  22  грудня 1994 року
N 321/94-ВР ( 321/94-ВР ) "Про введення в дію Закону України  "Про
Державний  реєстр  фізичних  осіб  -  платників  податків та інших
обов'язкових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 2, ст. 11);

     Постанова Верховної  Ради  України  від  28  грудня 1994 року
N 335/94-ВР ( 335/94-ВР ) "Про введення в дію Закону України  "Про
оподаткування  прибутку  підприємств"  (Відомості  Верховної  Ради
України, 1995 р., N 4, ст. 29, N 16, ст. 116);

     Постанова Верховної Ради України від  15  вересня  1995  року
N 330/95-ВР  (  330/95-ВР  )  "Про  порядок  введення в дію Закону
України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби"
(Відомості Верховної  Ради  України,  1995  р.,  N  40,  ст.  298;
1996 р., N 41, ст. 197);

     Постанова Верховної Ради  України  від  6  лютого  1996  року
N 31/96-ВР  (  31/96-ВР  ) "Про введення в дію Закону України "Про
ставки акцизного  збору  та  ввізного  мита  на  тютюнові  вироби"
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст. 33);

     Постанова Верховної  Ради  України  від  23 березня 1996 року
N 99/96-ВР ( 99/96-ВР ) "Про введення в дію  Закону  України  "Про
патентування  деяких  видів підприємницької діяльності" (Відомості
Верховної Ради України,  1996 р.,  N 20,  ст.  83,  N 32, ст. 153,
N 38, ст. 176);

     Постанова Верховної  Ради  України  від  7  травня  1996 року
N 179/96-ВР ( 179/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України  "Про
ставки  акцизного  збору  і  ввізного  мита  на  спирт етиловий та
алкогольні напої" (Відомості  Верховної  Ради  України,  1996  р.,
N 28, ст. 132);

     Постанова Верховної  Ради  України  від  24  травня 1996 року
N 217/96-ВР ( 217/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України  "Про
ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби
та шини до них" (Відомості Верховної Ради України,  1996 р., N 32,
ст. 152);

     2) з 1 квітня 2011 року:

     Закон України   "Про   оподаткування   прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,  1995  р.,  N  4,
ст. 28  із  наступними  змінами),  крім пункту 1.20 статті 1 цього
Закону ( 334/94-ВР ), який діє до 1 січня 2013 року;

     3) виключено;

     4) з 1 січня 2018 року стаття 209 цього Кодексу.

     3. У зв'язку з набранням чинності цим  Кодексом  припиняється
відповідно   до   пункту   4   розділу  XV  "Перехідні  положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія:

     з 1 січня 2011 року:

     1) Указу  Президента  від  11  травня  1998  року  N   453/98
( 453/98 ) "Про платників та порядок сплати акцизного збору";

     2) Указу  Президента України від 28 червня 1999 року N 761/99
( 761/99 ) "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору".

     4. Кабінету Міністрів України:

     запровадити починаючи  з   1   січня   2011   року   механізм
компенсації  втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з
власників  транспортних  засобів  та  інших  самохідних  машин   і
механізмів  та  відповідним  збільшенням  ставок акцизного збору з
пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати
податку  з  власників  транспортних  засобів щодо одного легкового
автомобіля (мотоколяски)    з   об'ємом   циліндрів   двигуна   до
2500 куб.  см чи одного мотоцикла з об'ємом циліндрів  двигуна  до
750   куб.   см   або  одного  човна  моторного  чи  катера  (крім
спортивного) з довжиною  корпусу  до  7,5  м,  а  саме  осіб,  які
зазначені:

     у пунктах  1 і 2 частини першої статті 14 Закону України "Про
статус і соціальний захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );

     статтях 4-11  Закону  України  "Про  статус  ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );

     статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади  соціального
захисту   ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого  віку  в
Україні" ( 3721-12 );

     інвалідів незалежно від  групи  інвалідності    тому  числі
дітей-інвалідів за поданням органів соціального захисту).

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0