ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 18:25

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Р - Я | Реєстрація | Вхід

Реверсія – повернення майна колишньому власникові.

Реквізиція – вилучення відповідними державними органами майна у власника в інтересах держави і суспільства з виплатою його вартості.

Рекламація – в цивільному праві претензія покупця до продавця або постачальника внаслідок порушення ним умов договору щодо якості продукції (товару).

Ремітент – особа, на яку виписано переказний вексель (тратта) і якій слід сплатити певну суму грошей за цим векселем.

Реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов’язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів. – Закон України від 5/14/1992 № 2343-XII „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

Робота - це певні завдання та обов’язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою. – Наказ Головдержслужби України від 5/21/2004 № 74 „Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців”

Робота з підвищеною небезпекою - є робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю. – Наказ Держнаглядохоронпраці України від 1/26/2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованих в Україні іноземних підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. – Закон України від 1/18/2001 № 2240-III „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”

Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працюючого в процесі трудової діяльності. – Постанова МОЗ України від 12/1/1999 № 42 „Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99”

Роялті – платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород, компенсацій за використання або надання дозволу на використання прав інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інших аналогічних майнових прав, що визначаються об’єктом права власності суб’єкта підприємницької діяльності.

Самозайнята особа - платник податків - фізична особа, яка є підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. – Наказ ДПА України від 2/19/1998 № 80 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків”

Секвестр – пропорційне зниження державних видатків щомісячно за всіма статтями бюджету протягом часу, який залишився в поточному фінансовому році.

Середньомісячний сукупний доход сім’ї - це обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги. – Закон України від 11/21/1992 № 2811-XII „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”

Система оплати праці - це визначений взаємозв’язок між показниками, що характеризують міру (норму) праці та міру його оплати в межах і понад норми праці, які гарантують одержання працівником заробітної плати у відповідності з фактично досягнутими результатами праці (відносно норми), погодженої між працівником і роботодавцем ціною його робочої сили. – Рекомендації Мінпраці та соцполітики від 8/13/2004 № 186 „Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств”

Сім'я з дітьми - поєднане родинними зв’язками та зобов’язаннями щодо утримання коло осіб, у якому виховуються рідні, усиновлені діти, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування. – Закон України від 11/21/1992 № 2811-XII „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”

Соціальна допомога - періодичні чи регулярні заходи, що сприяють усуненню або зменшенню соціальної недостатності. Види соціальної допомоги – гарантована соціальна допомога з боку держави у вигляді грошових виплат (пенсії, грошова допомога, одноразові виплати), забезпечення технічними та іншими засобами: автомобілями, крісло-колясками, протезно-ортопедичними виробами, друкованими виданнями зі спеціальним шрифтом, звукопідсилювальною апаратурою та сигналізаторами, а також шляхом надання послуг з медичної, соціальної, професійної реабілітації та побутового обслуговування. – Наказ МОЗ України від 4/7/2004 № 183 „Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності”

Соціальні послуги - послуги, що надаються особам за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, визначених Законом. – Закон України від 7/9/2003 № 1058-IV „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”

Специфікація – документ, що додається до тексту договору постачання і є його невід’ємною частиною. Специфікація складається з даних, що характеризують предмет постачання, а в деяких випадках – ціну, строки поставки та інші умови.

Спеціалізація - це конкретизація, деталізація фаху. Спеціалізація виявляється як розподіл праці в будь-якій сфері діяльності (виробничої або управлінської); поглиблення діяльності в будь-якому занятті (наприклад: фах – "Менеджмент", спеціалізація – "Виробничий менеджмент", "Фінансовий менеджмент", "Управління персоналом"); здобуття додаткових спеціальних знань та навичок у будь-якій сфері. – Наказ Головдержслужби України від 5/21/2004 № 74 „Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців”

Спеціальне робоче місце - робоче місце, що вимагає додаткових заходів з організації праці, яке включає адаптацію основного і допоміжного обладнання, технічного та організаційного оснащення, додаткового оснащення і забезпечення технічним пристосуванням з урахуванням індивідуальних можливостей інвалідів. – Наказ МОЗ України від 4/7/2004 № 183 „Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності”

Страйк - це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту). – Закон України від 3/3/1998 № 137/98-ВР „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”

Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено законодавством. Особливості обчислення страхового стажу з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування визначаються відповідними законами України. – Закон України від 1/14/1998 № 16/98-ВР „Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”

Страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування відповідно до Закону. - Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Страхувальники - роботодавці та застраховані особи, які відповідно до цього Закону сплачують страхові внески. – Закон України від 3/2/2000 № 1533-III „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”

Сумісництво - це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. – Наказ Мінпраці, Мін'юсту України, Мінфіну від 6/28/1993 № 43 „Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”

Тарифна система оплати праці - вона використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати. Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі: тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати; міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів). – Закон України від 3/24/1995 № 108/95-ВР „Про оплату праці”

Території пріоритетного розвитку - території, визначені Кабінетом Міністрів України, де розвиток робочих місць заохочується державою. Такі території (насамперед трудонадлишкові і з високим рівнем безробіття, сільські та гірські райони) на певний період набувають статусу територій пріоритетного розвитку. Підприємства, організації, установи, що створюють на зазначених територіях свої виробництва, їх філіали і додаткові робочі місця, користуються пільгами в порядку і на умовах, визначених законодавством України та рішеннями місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних рад. - Закон від 3/1/1991 № 803-XII „Про зайнятість населення”

Товариство з додатковою відповідальністю – засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких визначений установчими документами. Учасники товариства з додатковою відповідальністю несуть субсидіарну відповідальність за його зобов’язаннями своїм майном в однаковому для всіх розмірі, кратному до вартості внесених ними вкладів, який визначається установчими документами.

Товариство з обмеженою відповідальністю – таке господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю, які повністю сплатили свої внески, несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, у межах вартості своїх внесків.

Трансферт – 1) переказ іноземної валюти або золота з однієї країни в іншу; переказ грошей з однієї фінансової установи в іншу; наказ банку своєму кореспондентові видати зазначену суму грошей особі, вказаній у трансферті; 2) належно оформлене передання права володіння іменними цінними паперами однією особою іншій; 3) у бюджетній сфері – перерахування коштів у бюджети нижчестоящого або вищестоящого рівня за щоденними нормативами, які встановлюються у щорічному законі про державний бюджет, а трансферти іншим бюджетам перераховуються в порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Тратта – переказний вексель, у якому одна особа (векселедавець, трасант, кредитор) наказує іншій особі (платникові, трасату, боржникові) сплатити третій особі певну суму грошей у певний строк.

Трудова дисципліна - це форма суспільного зв’язку людей в процесі виконання ними трудових функцій з обов’язковим підкоренням учасників визначеному розпорядку. Трудова дисципліна вводить особу у визначений стереотип поведінки, прийнятий та підтримуваний даним колективом. – Наказ Головдержслужби України від 5/21/2004 № 74 „Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців”

Трудовий договір - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. – Кодекс законів про працю України від 12/10/1971 № 322-VIII

Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. – Рекомендації Мінпраці від 9/1/1992 № 41 „Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці”

Факторинг – 1) вид торгово-комісійної операції, що поєднується з кредитуванням оборотного капіталу клієнта; 2) операція з інкасування банком або іншою юридичною особою дебіторської заборгованості клієнта з виплатою одразу або в міру стягнення заборгованості.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - некомерційна самоврядна організація, що створена відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" і є правонаступником державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці, передбачених статтею 21 Закону України "Про охорону праці", які ліквідуються. – Постанова Фонду соцстраху нещасн.випадків від 4/18/2000 № 4 „Про затвердження Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України”

Форма оплати праці - це той чи інший вид систем оплати, згрупований за ознаками основного показника обліку результатів праці при оцінці виконаної працівником роботи з метою її оплати. – Рекомендації Мінпраці та соцполітики від 8/13/2004 № 186 „Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств”

Франшиза – 1) цивільно-правовий договір, за яким особа, яка має права на об’єкти інтелектуальної власності, передає певний обсяг своїх повноважень та необхідної для їх реалізації інформації іншій особі, згідно з вимогами законодавства країни дії франшизи; 2) частина збитків, що не відшкодовуються страховиком згідно з договором страхування.

Цедент – первісний кредитор, який передає належні йому права вимоги іншій особі (цесіонарію), що стає новим кредитором. Цедент зобов’язаний передати цесіонарію документи, які свідчать про право вимоги.

Цесія – уступка вимоги. Передбачається нормами цивільного права і являє собою передання кредитором (цементом) належного йому права вимоги іншій особі (цесіонарію), яка стає новим кредитором. Цесія не допускається щодо відшкодування майнової шкоди, викликаної ушкодженням здоров’я або заподіянням смерті. Цесія здійснюється за згодою цедента із цесіонарієм і не передбачає згоди на це боржника, який має бути лише повідомлений щодо проведення цесії.

Цех - організаційно та/або технологічно відокремлений структурний підрозділ, що прямо чи побічно бере участь у переробленні предмета праці на готову продукцію та складається із сукупності виробничих дільниць. – Наказ Мінпраці та соцполітики, Комнаглядохоронпраці від 6/17/1999 № 112 „Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій”

Цінний папір – в цивільному праві грошові документи, що засвідчують із дотриманням установленої форми та обов’язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можлива лише в разі їх пред’явлення.

Часткове безробіття - вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру. – Закон України від 3/2/2000 № 1533-III „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”

Штраф – грошове стягнення, захід матеріального впливу, що застосовується у випадках і в порядку, встановлених законом чи договором.

Юридичні факти – передбачені законом конкретні обставини які складають основу для виникнення (зміни, припинення) конкретних правовідносин.


Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0