ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:19

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | cт. 217 - ст. 224 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених 
                 на митній території України

     217.1. Суми  податку,  що  підлягають  сплаті,  з підакцизних
товарів (продукції),  вироблених  на  митній  території   України,
визначаються  платником  податку  самостійно,  виходячи з об'єктів
оподаткування,  бази оподаткування та  ставок  цього  податку,  що
діють на дату виникнення податкових зобов'язань.

     217.2. Суми   податку   з  підакцизних  товарів  (продукції),
вироблених  з  давальницької  сировини,  визначаються   виробником
(переробником),    виходячи   з   об'єктів   оподаткування,   бази
оподаткування  та  ставок  цього  податку,  що   діють   на   дату
відвантаження   готової   продукції   її  замовнику  або  за  його
дорученням іншій особі.

     217.3. Податок з  товарів  (продукції),  на  які  встановлені
ставки  податку  в  іноземній  валюті,  сплачується у національній
валюті і розраховується за офіційним курсом  гривні  до  іноземної
валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший
день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції),
і залишається незмінним протягом кварталу.

     217.4. Забороняється   сплата  сум  податку  шляхом  взаємних
заліків,  зустрічних зобов'язань,  векселями та в інших формах, що
не передбачають сплати сум такого податку коштами.

     217.5. У  разі  повного  або  часткового  повернення покупцем
підакцизних  товарів  (продукції),  вироблених  (виготовлених)  на
митній  території України,  продавцю для усунення недоліків товару
(продукції) або його знищення (переробки) у зв'язку з неможливістю
усунення  таких  недоліків,  платник податку - продавець проводить
коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного  податку  у
звітному періоді, у якому відбулося таке повернення.

     Сума коригування    обчислюється    платником    податку   із
застосуванням  максимальних  роздрібних  цін,   ставок   акцизного
податку  з  урахуванням  мінімального  податкового зобов'язання зі
сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового
зобов'язання щодо таких товарів (продукції).

     Сума коригування   зазначається   в  декларації  з  акцизного
податку за звітний період, у якому відбулось таке повернення.

     У разі   подальшої   реалізації   цих   товарів   (продукції)
зобов'язання   з   акцизного  податку  обчислюються  у  загальному
порядку.

     Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які
                 ввозяться на митну територію України

     218.1. Суми  податку з товарів (продукції),  які ввозяться на
митну  територію  України,  що  підлягають  сплаті,   визначаються
платниками податку самостійно,  виходячи з об'єктів оподаткування,
бази оподаткування та ставок цього податку.

     218.2. Податок  із  підакцизних   товарів   (продукції),   що
ввозяться на митну територію України,  обчислюється у національній
валюті  за  офіційним   курсом   гривні   до   іноземної   валюти,
встановленим  Національним  банком України на дату подання митному
органу митної декларації до митного оформлення.

     218.3. Суми податку,  що підлягають сплаті,  у разі порушення
умов  розміщення  підакцизних  товарів у митних режимах:  магазину
безмитної  торгівлі,  переробки  на  митній   території   України,
визначаються,    виходячи    з    об'єктів   оподаткування,   бази
оподаткування та ставок цього податку,  що діяли на момент подання
митної декларації при розміщенні у відповідний режим.

     218.4. У  разі  повного  або часткового повернення імпортером
підакцизних  товарів  (продукції),  ввезених  на  митну  територію
України,  продавцю  у зв'язку з непридатністю їх для реалізації на
митній території України,  платник податків -  імпортер  проводить
коригування  податкових  зобов'язань зі сплати акцизного податку у
звітному періоді,  у якому відбулось повернення невикористаних  та
пошкоджених  марок,  або органу державної податкової служби,  який
видав марки,  надані відповідні документи, що підтверджують втрату
марок.

     Сума коригування    обчислюється    платником    податку   із
застосуванням  максимальних  роздрібних  цін,   ставок   акцизного
податку  з  урахуванням  мінімального  податкового зобов'язання зі
сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового
зобов'язання щодо таких товарів (продукції).

     Сума коригування   зазначається   в  декларації  з  акцизного
податку за відповідний звітний період.  При цьому  сума  акцизного
податку  за  бажанням  імпортера  повертається  йому  на  поточний
рахунок у банку або зараховується при придбанні  наступних  партій
марок акцизного податку.

     Стаття 219. Порядок обчислення податку в разі тимчасового
                 ввезення на митну територію України та
                 переміщення через митну територію України
                 транзитом підакцизних товарів

     219.1. Ввезення  на  митну  територію   України   підакцизних
товарів   (продукції),  що  переміщуються  через  митну  територію
України  транзитом,  проводиться  без  сплати  податку  за   умови
здійснення  заходів щодо гарантування доставки товарів (продукції)
у порядку, визначеному митним законодавством.

     219.2. Підакцизні товари (продукція), які тимчасово ввозяться
на митну територію України і призначені для показу чи демонстрації
під  час  проведення  виставок,  конкурсів,  нарад,  семінарів  та
ярмарків, спеціальних виставкових заходів, якщо вони залишаються у
власності нерезидентів та їх використання на території України  не
має  комерційного  характеру,  пропускаються  через  митний кордон
України без сплати податку під зобов'язання,  узяте перед  органом
державної митної служби, про вивезення таких товарів (продукції) у
тому самому стані,  в якому вони ввозилися,  крім  змін  внаслідок
фактичного  природного зношення,  на строк тимчасового ввезення за
умови надання гарантій (грошової застави) органу державної  митної
служби.

     Стаття 220. Особливості обчислення податку за адвалорними
                 ставками

     220.1. Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні
товари  (продукцію) здійснюється виробником або імпортером товарів
(продукції) шляхом декларування таких цін.

     220.2.   Декларація   про   максимальні   роздрібні  ціни  на
підакцизні  товари  (  z0078-11 ) (продукцію) (далі - декларація),
встановлені   виробником   або   імпортером  товарів  (продукції),
подається  відповідно  центральному  органу  державної  податкової
служби   або   спеціально   уповноваженому   центральному   органу
виконавчої влади в галузі митної справи у формі, визначеній такими
органами.

     220.3. У   декларації   повинні   міститися   відомості   про
встановлені виробником або імпортером максимальні  роздрібні  ціни
на  всі  підакцизні  товари  (продукцію),  що  виробляються  ним в
Україні, або на всі підакцизні товари (продукцію), що імпортуються
ним в Україну, і дата, з якої встановлюються максимальні роздрібні
ціни.

     220.4. Декларація  повинна   бути   подана   виробником   або
імпортером підакцизних товарів (продукції) відповідно центральному
органу державної податкової служби або  спеціально  уповноваженому
центральному  органу  виконавчої  влади  в галузі митної справи не
пізніше  ніж  за  п'ять  календарних  днів  до  дати  встановлення
максимальних роздрібних цін.

     220.5. Декларація не приймається у разі:

     подання пізніше   ніж  за  п'ять  календарних  днів  до  дати
встановлення у ній максимальних роздрібних цін;

     невідповідності її  форми  тій,  що   визначена   центральним
органом  державної  податкової  служби та спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

     220.6. Декларація подається у двох примірниках  уповноваженою
особою  виробника  або  імпортера підакцизних товарів (продукції),
один з яких повертається у день її подання виробнику або імпортеру
із  зазначенням  дати прийняття та реєстраційного номера прийнятої
декларації та засвідчений печаткою центрального  органу  державної
податкової   служби  або  спеціально  уповноваженого  центрального
органу виконавчої влади в галузі митної справи.

     220.7. Установлені  виробником  або  імпортером   максимальні
роздрібні  ціни  на  перелічені  у  декларації  товари (продукцію)
запроваджуються з першого числа місяця,  що настає за  місяцем,  у
якому  декларацію  подано відповідно центральному органу державної
податкової  служби  або  спеціально  уповноваженому   центральному
органу  виконавчої  влади  в  галузі митної справи,  і діють до їх
зміни у порядку, встановленому цим Кодексом.

     220.8. У  разі  потреби  у  зміні  будь-яких  відомостей,  що
містяться   у   декларації   про  максимальні  роздрібні  ціни  на
підакцизні  товари  (продукцію),   поданій   їх   виробником   або
імпортером  відповідно  центральному  органу  державної податкової
служби   або   спеціально   уповноваженому   центральному   органу
виконавчої  влади  в  галузі митної справи,  виробник або імпортер
повинен подати таким органам нову декларацію.

     220.9. Зміна будь-яких відомостей,  що містяться у декларації
про  максимальні  роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію),
поданій  їх  виробником  або  імпортером  відповідно  центральному
органу  державної  податкової служби або спеціально уповноваженому
центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи,  може
здійснюватися не частіше одного разу на місяць.

     220.10. У  суб'єкта  господарювання,  що  здійснює  роздрібну
торгівлю   підакцизними   товарами   (крім   роздрібної   торгівлі
тютюновими виробами), на які встановлено адвалорні ставки податку,
у місці торгівлі такими товарами повинні бути розміщені на видному
місці   засвідчені   виробником   або   імпортером   копії  чинних
декларацій,  поданих  їх  виробником  або  імпортером   відповідно
центральному  органу  державної  податкової  служби або спеціально
уповноваженому  центральному  органу  виконавчої  влади  в  галузі
митної справи.

     220.11. Встановлені  виробником  або  імпортером  максимальні
роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися
на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва.

     Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових
                 виробів

     221.1. Обчислення   сум   податку   з    тютюнових    виробів
здійснюється одночасно за адвалорними та специфічними ставками.

     221.2. При  визначенні  податкового  зобов'язання на сигарети
одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за
встановленими   адвалорною   та   специфічною  ставками  акцизного
податку,  не  повинна  бути  меншою   встановленого   мінімального
акцизного податкового зобов'язання.

     221.3. За  наявності  у  місці  торгівлі  тютюновими виробами
таких  виробів  одного  найменування,  на  пачках,   коробках   та
сувенірних  коробках  яких  зазначені  різні максимальні роздрібні
ціни,  продаж таких тютюнових виробів здійснюється за  цінами,  не
вищими  ніж  ті,  що зазначені на відповідних пачках,  коробках та
сувенірних коробках.

     221.4. Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які
здійснюють  роздрібну  торгівлю  тютюновими  виробами,  вимог щодо
максимальних  роздрібних  цін  на  тютюнові  вироби,  встановлених
виробниками  або  імпортерами  таких  виробів,  здійснюють  органи
державної податкової служби.

     Стаття 222. Порядок і строки сплати податку

     222.1. Строки   сплати   податку   з   підакцизних   товарів,
вироблених на митній території України

     222.1.1. Суми  податку перераховуються до бюджету виробниками
підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних  днів,  що
настають   за   останнім   днем  відповідного  граничного  строку,
передбаченого цим Кодексом для подання  податкової  декларації  за
місячний податковий період.

     222.1.2. Суми  податку з алкогольних напоїв,  для виробництва
яких використовується спирт етиловий неденатурований,  сплачуються
при придбанні марок акцизного податку.

     222.1.3. Підприємства,   які  виробляють  вина  виноградні  з
додаванням спирту  та  міцні,  вермути,  інші  зброджені  напої  з
додаванням  спирту,  суміші  із  зброджених  напоїв  з  додаванням
спирту,  суміші зброджених  напоїв  з  безалкогольними  напоями  з
додаванням спирту, сплачують податок при придбанні марок акцизного
податку  на  суму,  розраховану  із  ставок  податку   на   готову
продукцію,  вироблену  з виноматеріалів чи сусла,  при виробництві
яких використовується спирт етиловий.

     222.1.4. Власник    готової    продукції,    виробленої     з
давальницької сировини, сплачує податок виробнику (переробнику) не
пізніше дати відвантаження готової продукції такому  власнику  або
за його дорученням іншій особі.

     222.1.5. Умовою  відвантаження  виробником готової продукції,
виробленої з давальницької сировини,  його замовнику або  за  його
дорученням  іншій  особі є документальне підтвердження банківської
установи про перерахування відповідної суми  податку  на  поточний
рахунок виробника.

     222.2. Сплата  податку в разі ввезення підакцизних товарів на
митну територію України

     222.2.1. Податок  із  ввезених  на  митну  територію  України
підакцизних  товарів (продукції) сплачується платниками податку до
або в день подання митної декларації.

     222.2.2. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції  на
митну  територію  України  податок  сплачується  під час придбання
марок акцизного податку  з  доплатою    разі  потреби)  на  день
подання митної декларації.

     Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного
                 податку

     223.1. Базовий   податковий   період   для   сплати   податку
відповідає календарному місяцю.

     223.2. Платник  податку  з  підакцизних  товарів (продукції),
вироблених на митній території України,  та  імпортер  алкогольних
напоїв  та  тютюнових  виробів  подає щомісяця не пізніше 20 числа
наступного періоду органу державної податкової  служби  за  місцем
реєстрації  декларацію  акцизного  податку за формою ( z0086-11 ),
затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу.

     Стаття 224. Контроль за сплатою податку

     224.1. Контроль за  правильністю  обчислення  і  своєчасністю
сплати  до  бюджету податку з підакцизних товарів (продукції),  що
виробляються на території України, здійснюється органами державної
податкової служби.

     224.2. Контроль  за  правильністю  обчислення  і своєчасністю
сплати до бюджету податку з підакцизних  товарів  (продукції),  що
ввозяться  на митну територію України,  під час митного оформлення
здійснюється митними органами,  крім випадків ввезення  маркованої
підакцизної продукції,   контроль   за   правильністю  обчислення,
повнотою і своєчасністю сплати до  бюджету  якої  покладається  на
органи державної податкової служби.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0