ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 30.05.2024, 22:31

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 85 - ст. 86 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 85. Надання платниками податків документів 

    
85.1. Забороняється  витребування  документів  від   платника
податків   будь-якими   посадовими  (службовими)  особами  органів
державної  податкової  служби  у  випадках,  не  передбачених  цим
Кодексом.

     85.2. Платник    податків   зобов'язаний   надати   посадовим
(службовим) особам органів державної податкової служби  у  повному
обсязі  всі  документи,  що  належать  до  предмета  перевірки або
пов'язані з ним. Такий обов'язок виникає у платника податків після
початку перевірки.

     При цьому  великий платник податків зобов'язаний також надати
в  електронному  вигляді  з  дотриманням  умови  щодо   реєстрації
електронного  підпису  підзвітних  осіб    форматі  та  порядку,
визначених центральним органом державної податкової служби)  копії
документів   з   обліку   доходів,  витрат  та  інших  показників,
пов'язаних  із  визначенням  об'єктів  оподаткування   (податкових
зобов'язань),   первинних  документів,  регістрів  бухгалтерського
обліку,  фінансової  звітності,  інших  документів,  пов'язаних  з
обчисленням та сплатою податків і зборів, не пізніше робочого дня,
наступного  за  днем  початку  документальної  виїзної   планової,
позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки.

     85.3. Документи,   що   містять  комерційну  таємницю  або  є
конфіденційними,  передаються  окремо  із  зазначенням   посадової
(службової) особи,  що їх отримала.  Передача таких документів для
їх огляду, вивчення і їх повернення оформляються актом у довільній
формі,  який підписують посадова (службова) особа органу державної
податкової служби та платник податків (його представник).

     85.4. При  проведенні   перевірок   посадові   особи   органу
державної  податкової  служби  мають  право отримувати у платників
податків    належним    чином     завірені     копії     первинних
фінансово-господарських,  бухгалтерських  та інших документів,  що
свідчать  про  приховування  (заниження)  об'єктів  оподаткування,
несплату податків, зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог
іншого законодавства,  контроль за дотриманням якого покладено  на
органи державної податкової служби.

     85.5. Забороняється     вилучення     оригіналів    первинних
фінансово-господарських, бухгалтерських  та  інших  документів  за
винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.

     85.6. У  разі  відмови  платника  податків  або його законних
представників надати копії документів посадовій (службовій)  особі
органу  державної  податкової  служби  така  особа  складає  акт у
довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади,
прізвища,  імені,  по  батькові  платника податків (його законного
представника)  та  переліку  документів,  які  йому  запропоновано
подати.  Зазначений  акт підписується посадовою (службовою) особою
органу державної податкової служби та платником податків або  його
законним представником.  У разі відмови платника податків або його
законного представника від підписання  зазначеного  акта  в  ньому
вчиняється відповідний запис.

     85.7. Отримання  копій документів оформляється описом.  Копія
опису, складеного посадовими (службовими) особами органу державної
податкової  служби,  вручається  під  підпис платнику податків або
його  законному  представнику.  Якщо  платник  податків  або  його
законний  представник  відмовляється від засвідчення опису або від
підпису про отримання копії опису,  то посадові  (службові)  особи
органу державної податкової служби,  які отримують копії,  роблять
відмітку про відмову від підпису.

     85.8. Посадова (службова) особа органу  державної  податкової
служби,  яка  проводить  перевірку,  у випадках,  передбачених цим
Кодексом,  має право отримувати від  платника  податків  або  його
законних  представників копії документів,  що належать до предмета
перевірки.  Такі копії повинні бути засвідчені  підписом  платника
податків  або  його  посадової  особи  та  скріплені  печаткою (за
наявності).

     85.9. У разі коли до початку або під час проведення перевірки
оригінали  первинних  документів,  облікових  та  інших регістрів,
фінансової та статистичної звітності,  інших документів  з  питань
обчислення  і  сплати податків та зборів,  а також виконання вимог
іншого законодавства,  контроль за дотриманням якого покладено  на
контролюючі   органи,  були  вилучені  правоохоронними  та  іншими
органами,  зазначені  органи  зобов'язані  надати  для  проведення
перевірки  контролюючому  органу  копії  зазначених документів або
забезпечити доступ до перевірки таких документів.

     Такі копії,  засвідчені  печаткою  та   підписами   посадових
(службових)  осіб  правоохоронних  та  інших  органів,  якими було
здійснено  вилучення  оригіналів   документів,   або   яким   було
забезпечено доступ до перевірки вилучених документів, повинні бути
надані протягом трьох робочих  днів  з  дня  отримання  письмового
запиту контролюючого органу.

     У разі  якщо  документи,  зазначені  в  абзаці  першому цього
пункту,  було вилучено правоохоронними та іншими органами, терміни
проведення такої перевірки,  у тому числі розпочатої, переносяться
до дати  отримання  вказаних  копій  документів  або  забезпечення
доступу до них.

     Стаття 86. Оформлення результатів перевірок

     86.1. Результати  перевірок (крім камеральних) оформлюються у
формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу
державної   податкової   служби  та  платниками  податків  або  їх
законними представниками (у разі наявності).  У разі  встановлення
під  час  перевірки порушень складається акт.  Якщо такі порушення
відсутні, складається довідка.

     Акт (довідка),  складений  за   результатами   перевірки   та
підписаний посадовими особами,  які проводили перевірку,  у строки
визначені цим  Кодексом,  надається  платнику  податків  або  його
законному представнику, який зобов'язаний його підписати.

     Строк складення  акта  (довідки)  про результати перевірки не
зараховується до строку проведення  перевірки,  встановленого  цим
Кодексом (з урахуванням його продовження).

     У разі  незгоди  платника  податків  з  висновками акта такий
платник   зобов'язаний   підписати   такий   акт   перевірки    із
зауваженнями,   які  він  має  право  надати  разом  з  підписаним
примірником акта або окремо у строки, передбачені цим Кодексом.

     86.2. За   результатами   камеральної   перевірки   у    разі
встановлення  порушень  складається  акт у двох примірниках,  який
підписується  посадовими  особами  такого  органу,  які  проводили
перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби
вручається або надсилається для підписання протягом трьох  робочих
днів  платнику  податків  у порядку,  визначеному статтею 42 цього
Кодексу.

     86.3. Акт  (довідка)  документальної  виїзної  перевірки,  що
визначено  статтями  77  і  78  цього Кодексу,  складається у двох
примірниках,  підписується  посадовими  особами  органу  державної
податкової  служби,  які  проводили  перевірку,  та реєструється в
органі державної податкової служби протягом п'яти робочих  днів  з
дня,  що  настає  за  днем закінчення установленого для проведення
перевірки строку (для платників податків,  які мають філії  та/або
перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

     У разі   відмови   платника   податків   або   його  законних
представників від підписання  акта  (довідки)  посадовими  особами
органу державної податкової служби складається відповідний акт, що
засвідчує факт такої відмови.  Один примірник акта або довідки про
результати   виїзної   планової   чи  позапланової  документальної
перевірки у  день  його  підписання  або  відмови  від  підписання
вручається  або  надсилається  платнику податків чи його законному
представнику.

     Відмова платника податків або його законних представників від
підписання   акта  перевірки  або  отримання  його  примірника  не
звільняє  платника  податків  від  обов'язку  сплатити   визначені
органом  державної  податкової  служби  за  результатами перевірки
грошові зобов'язання.

     У разі  відмови   платника   податків   або   його   законних
представників  від  отримання  примірника  акта  або  довідки  про
результати перевірки або неможливості його вручення та  підписання
у  зв'язку  з  відсутністю  платника  податків  або  його законних
представників  за  місцезнаходженням   такий   акт   або   довідка
надсилається  платнику податків у порядку,  визначеному статтею 58
цього    Кодексу    для    надсилання    (вручення)     податкових
повідомлень-рішень. У  зазначених  у цьому абзаці випадках органом
державної податкової служби складається відповідний акт.

     86.4. Акт  (довідка)   документальної   невиїзної   перевірки
складається  у  двох примірниках,  підписується посадовими особами
органу державної податкової служби,  які проводили  перевірку,  та
реєструється  в  органі державної податкової служби протягом п'яти
робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для
проведення  перевірки  строку  (для платників податків,  які мають
філії та/або перебувають  на  консолідованій  сплаті,  -  протягом
10 робочих днів).

     Акт (довідка)  документальної  невиїзної перевірки після його
реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним
представникам.  У разі відмови платника податків або його законних
представників від підписання акта (довідки)  перевірки  посадовими
особами органу державної податкової служби складається відповідний
акт,  що засвідчує факт такої відмови.  Відмова платника  податків
або  його  законних представників від підписання акта перевірки не
звільняє такого платника податків від обов'язку сплатити визначені
органом  державної  податкової  служби  за  результатами перевірки
грошові зобов'язання.  Заперечення по акту перевірки розглядаються
у   порядку  і  строки,  передбачені  пунктом  86.7  цієї  статті.
Податкове повідомлення-рішення приймається  у  порядку  і  строки,
передбачені пунктом 86.8 цієї статті.

     86.5. Акт   (довідка)  про  результати  фактичних  перевірок,
визначених  статтею  80  цього   Кодексу,   складається   у   двох
примірниках,  підписується  посадовими  особами  органів державної
податкової  служби,  які  проводили  перевірку,  реєструється   не
пізніше  наступного  робочого дня після закінчення перевірки.  Акт
(довідка) про результати зазначених перевірок підписується особою,
яка здійснювала розрахункові операції,  платником податків та його
законними представниками (у разі наявності).

     Підписання акта  (довідки)  таких   перевірок   особою,   яка
здійснювала  розрахункові  операції,  платником  податків  та його
законними представниками (у разі наявності) та посадовими  особами
органу  державної  податкової  служби,  які  проводили  перевірку,
здійснюється за  місцем  проведення  перевірки  або  у  приміщенні
органу державної податкової служби.

     У разі відмови платника податків, його законних представників
або особи,  яка здійснювала розрахункові операції,  від підписання
акта (довідки), посадовими особами органу державної податкової
служби складається акт,  що засвідчує  факт  такої  відмови.  Один
примірник  акта  або  довідки  про результати перевірки не пізніше
наступного  робочого  дня  після  його  складення  реєструється  в
журналі   реєстрації   актів   податкового  органу  і  не  пізніше
наступного дня після його реєстрації вручається  або  надсилається
платнику  податків,  його  законному  представнику або особі,  яка
здійснювала розрахункові операції.

     У разі  відмови   платника   податків   або   його   законних
представників від отримання примірника акта (довідки) перевірки чи
неможливості його вручення платнику  податків  або  його  законним
представникам  чи  особі,  яка здійснювала розрахункові операції з
будь-яких причин,  такий акт  або  довідка  надсилається  платнику
податків  у  порядку,  визначеному  статтею  58  цього Кодексу для
надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.  У зазначених
в  цьому  абзаці  випадках  органом  державної  податкової  служби
складається відповідний акт  або  робиться  позначка  в  акті  або
довідці про результати перевірки.

    86.6. Відмова    платника    податків   або   його   законних
представників чи особи, яка здійснювала розрахункові операції, від
підписання   акта  перевірки  або  отримання  його  примірника  не
звільняє  платника  податків  від  обов'язку  сплатити   визначені
органом  державної  податкової  служби  за  результатами перевірки
грошові зобов'язання.

     86.7. У разі незгоди  платника  податків  або  його  законних
представників   з  висновками  перевірки  чи  фактами  та  даними,
викладеними в акті (довідці) перевірки,  вони мають  право  подати
свої  заперечення протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта
(довідки).  Такі  заперечення  розглядаються   органом   державної
податкової служби протягом п'яти робочих днів, що настають за днем
їх отримання (днем завершення перевірки,  проведеної у  зв'язку  з
необхідністю  з'ясування  обставин,  що не були досліджені під час
перевірки  та  зазначені  у  зауваженнях),  та  платнику  податків
надсилається  відповідь  у  порядку,  визначеному статтею 58 цього
Кодексу для надсилання (вручення)  податкових  повідомлень-рішень.
Платник  податку  (його уповноважена особа та/або представник) має
право брати участь у розгляді заперечень,  про  що  такий  платник
податку зазначає у запереченнях.

     У разі  якщо  платник  податку  виявив бажання взяти участь у
розгляді  його  заперечень  до  акта  перевірки,  орган  державної
податкової служби зобов'язаний повідомити такого платника податків
про місце і час  проведення  такого  розгляду.  Таке  повідомлення
надсилається  платнику податків не пізніше наступного робочого дня
з дня отримання від нього заперечень,  але не пізніше ніж  за  два
робочих дні до дня їх розгляду.

     Участь керівника  відповідного  органу  державної  податкової
служби (або уповноваженого ним представника) у розгляді заперечень
платника   податків   до   акта  перевірки  є  обов'язковою.  Такі
заперечення є невід'ємною частиною акта (довідки) перевірки.

     Рішення про  визначення  грошових   зобов'язань   приймається
керівником   органу   державної   податкової   служби   (або  його
заступником)  з  урахуванням   результатів   розгляду   заперечень
платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його
законний представник може бути присутнім під час прийняття  такого
рішення.

     86.8. Податкове  повідомлення-рішення  приймається керівником
податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів
з   дня,  наступного  за  днем  вручення  платнику  податків  акта
перевірки у порядку,  передбаченому статтею 58 цього Кодексу,  для
надсилання   (вручення)   податкових   повідомлень-рішень,   а  за
наявності заперечень посадових  осіб  платника  податків  до  акта
перевірки   приймається  з  урахуванням  висновку  про  результати
розгляду заперечень до акта перевірки  -  протягом  трьох  робочих
днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання)
письмової відповіді платнику податків.

     86.9. У разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом
державної податкової служби за результатами перевіи, призначеної
відповідно до кримінально-процесуального  закону  або  закону  про
оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за
результатами  такої  перевірки  не  приймається  до  дня  набрання
законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом
з  висновками  органу  державної  податкової  служби   передаються
правоохоронному  органу,  що  призначив  перевірку.  Статус  таких
матеріалів перевірки  та  висновків  органу  державної  податкової
служби  визначається кримінально-процесуальним законом або законом
про оперативно-розшукову діяльність.

        86.10. В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і
факти завищення податкових зобов'язань платника.
   

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0