ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 21.02.2024, 11:17

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Перехідні положення | Реєстрація | Вхід

     17. Тимчасово,  строком на 10  років,  починаючи  з  1  січня 
2011 року звільняються від оподаткування:

     а) прибуток суб'єкта господарської діяльності,  отриманий від
надання готельних    послуг    (група   55   КВЕД   ДК   009:2005)
( va375202-05 ) у готелях категорій "п'ять зірок",  "чотири зірки"
і "три зірки", у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або
в  яких  проведено  капітальний  ремонт  чи  реставрація  існуючих
будівель і споруд;
     б) прибуток,  отриманий  від  основної діяльності підприємств
легкої промисловості (група  17  -  група  19  КВЕД  ДК  009:2005)
( va375202-05  ),  крім  підприємств,  які виробляють продукцію на
давальницькій сировині.
     При цьому на перехідний період  до  1  січня  2012  року  для
підприємств  легкої  промисловості,  які  на час набрання чинності
положеннями цього Кодексу мають укладені договори  на  виробництво
продукції   на   давальницькій  сировині,  термін  виконання  яких
закінчується   протягом   встановленого   періоду,    дозволяється
застосовувати положення зазначеного пункту;
     в) прибуток  підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11
група 40 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ) від продажу електричної
енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії;
     г) прибуток,  отриманий  від  основної діяльності підприємств
суднобудівної (клас   35.11   група   35   КВЕД    ДК    009:2005)
( va375202-05 ) промисловості;
     ґ) прибуток    підприємств    літакобудівної   промисловості,
отриманий від основної  діяльності  (підклас  35.30.0  клас  35.30
група  35.3  розділ 35 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ),  а також
від  проведення   такими   підприємствами   науково-дослідних   та
дослідно-конструкторських робіт  (підклас 73.10.2 клас 73.10 група
73.1 розділ 73 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ),  які виконуються
для потреб літакобудівної промисловості;
     д) прибуток  підприємств машинобудування для агропромислового
комплексу (клас 29.31 і  29.32  групи  29.3  розділу  29  КВЕД  ДК
009:2005) ( va375202-05 ).

    
18. Тимчасово,   до  1  січня  2015  року,  звільняється  від
оподаткування   прибуток   видавництв,   видавничих   організацій,
підприємств   поліграфії,   отриманий   ними   від   діяльності  з
виготовлення  на  території  України  книжкової  продукції,   крім
продукції еротичного характеру.

     19. Тимчасово,  до  1  січня  2016  року,  не  включаються до
доходів  суми  коштів  або  вартість  майна,  отримані  суб'єктами
кінематографії    (виробниками    фільмів)    та/або    суб'єктами
мультиплікації (виробники мультиплікаційних фільмів) і  спрямовані
на виробництво національних фільмів.

     20. Протягом строку дії міжнародних договорів України,  згоду
на обов'язковість яких надано Верховною Радою  України,  з  питань
космічної  діяльності  щодо створення космічної техніки (включаючи
агрегати,  системи та їх комплектуючі  для  космічних  комплексів,
космічних  ракет-носіїв,  космічних апаратів та наземних сегментів
космічних систем),  але не пізніше 1 січня 2015  року,  податковий
період,  за  який визначаються податкові зобов'язання з податку на
прибуток,  дорівнює  одному   звітному   календарному   року   для
резидентів - суб'єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію
на  право  її  здійснення  та  беруть  участь  у  виконанні  таких
договорів (угод).
     Якщо зазначені   договори   визнаються   сторонами   повністю
виконаними до настання 1 січня 2015 року,  то останній  податковий
період      тому   числі   для  визначення  норм  амортизаційних
відрахувань)  розраховується  з  початку  календарного   року   до
закінчення  звітного  кварталу такого року,  на який припадає таке
повне виконання договорів.
     Платники податку,  які підпадають під дію цього пункту і  при
цьому  здійснюють  види  діяльності  інші,  ніж  космічна,  ведуть
окремий податковий облік за такими та іншими видами діяльності  за
загальними  правилами  та  у  порядку,  визначеному пунктом 152.13
статті 152 цього Кодексу.

     21. Підпункти  15-19  цього   підрозділу   застосовуються   з
урахуванням такого:

     суми коштів,  що вивільнені від оподаткування,  спрямовуються
підприємствами  -  платниками  податку   на   збільшення   обсягів
виробництва (надання послуг),  переоснащення матеріально-технічної
бази,  запровадження новітніх технологій,  пов'язаних  з  основною
діяльністю  такого  платника податку,  та/або повернення кредитів,
використаних на зазначені цілі, і сплату процентів за ними;
     з метою  оподаткування  суми  вивільнених  від  оподаткування
коштів визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, понесених
за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат;
     порядок цільового використання вивільнених від  оподаткування
коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України;
     у разі    порушення   вимог   щодо   цільового   використання
вивільнених від оподаткування коштів платник податку  зобов'язаний
збільшити  податкові  зобов'язання з цього податку за результатами
податкового періоду,  на який припадає  таке  порушення,  а  також
сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

              Підрозділ 5. Особливості застосування
          ставок акцизного збору та екологічного податку

     1. На спиртові дистиляти та спиртні  напої,  одержані  шляхом
перегонки  виноградного  вина або вичавок винограду (коди згідно з
УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) ( 2371а-14 ), застосовуються
такі ставки акцизного податку:
     20 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту - з дня набрання
чинності цим Кодексом до 31 грудня 2011 року;
     27 гривень за 1 літр 100-відсоткового  спирту  -  з  1  січня
2012 року до 1 січня 2013 року;
     з 1  січня 2013 року застосовується ставка акцизного податку,
визначена підпунктом 215.3.1 статті 215 цього Кодексу.

     2. За податковими зобов'язаннями з екологічного  податку,  що
виникли:
     з 1  січня  2011  року  до 31 грудня 2012 року включно ставки
податку становлять   50   відсотків   від   ставок,   передбачених
статтями 243, 244, 245 і 246 цього Кодексу;
     з 1  січня  2013  року  до 31 грудня 2013 року включно ставки
податку становлять   75   відсотків   від   ставок,   передбачених
статтями 243, 244, 245, 246 цього Кодексу;
     з 1  січня  2014 року ставки податку становлять 100 відсотків
від ставок,  передбачених статтями  243,  244,  245  і  246  цього
Кодексу.

      Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку

     1. Протягом   дії   ратифікованих   Верховною  Радою  України
міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності
щодо  створення космічної техніки (включаючи агрегати,  системи та
їх комплектуючі для космічних комплексів,  космічних ракет-носіїв,
космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не
пізніше  1  січня  2015  року,  резиденти  -  суб'єкти   космічної
діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть
участь у реалізації таких договорів (угод),  за  земельні  ділянки
виробничого  призначення  згідно з переліком ( 1248-2010-п ), який
затверджується   Кабінетом  Міністрів  України,  звільняються  від
сплати земельного податку.

     2. До  1  січня  2016 року звільняються від сплати земельного
податку суб'єкти  літакобудування,  що  підпадають  під  дію  норм
статті    2    Закону   України   "Про   розвиток   літакобудівної
промисловості" ( 2660-14 ),  земельні ділянки  яких  безпосередньо
використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме:
літальних  апаратів,  їх  корпусів,  двигунів,  включаючи   місця,
призначені   для   їх   зберігання   (склади,  ангари,  місця  для
відстоювання),  посадково-злітні смуги,  а  також  місця,  в  яких
розташовані   пункти   заправки  (дозаправки)  моторних  літальних
апаратів та контролю над польотами.

     3. До 1 січня 2016 року звільняються  від  сплати  земельного
податку  суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів),
перелік  (  48-2011-п  )  яких  затверджується Кабінетом Міністрів
України, за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення
виробництва національних фільмів.

     4. До 1 січня 2016 року звільняються  від  сплати  земельного
податку суб'єкти суднобудівної промисловості, визначені відповідно
до статті 1 Закону України "Про заходи  щодо  державної  підтримки
суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ).

                 Підрозділ 7. Особливості порядку
                   повернення торгових патентів

     1. Торгові патенти,  видані згідно з вимогами Закону  України
"Про патентування   деяких   видів   підприємницької   діяльності"
( 98/96-ВР ),  строк дії яких не  закінчився  на  момент  набрання
чинності цим Кодексом,  підлягають поверненню до органів державної
податкової служби за місцем їх придбання у тримісячний строк  (але
не пізніше закінчення строку їх дії).

     2. Суб'єкти   господарювання   несуть   відповідальність   за
дотримання  порядку  використання   торгових   патентів,   виданих
відповідно  до  Закону  України  "Про  патентування  деяких  видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ),  та за дотримання строку
сплати за них, передбачену главою 11 розділу II цього Кодексу.

       Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку
                      та фіксованого податку

     1. Встановити,  що з 1 січня 2011 року до  внесення  змін  до
розділу  XIV  Податкового  кодексу України в частині оподаткування
суб'єктів малого  підприємництва  Указ  Президента   України   від
3 липня  1998  року  N  727  (  727/98  )  "Про  спрощену  систему
оподаткування,    обліку    та    звітності    суб'єктів    малого
підприємництва" (з наступними змінами) та абзаци шостий - двадцять
восьмий пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету  Кабінету  Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий
податок   з   громадян"   застосовуються   з   урахуванням   таких
особливостей:
     1) платники  єдиного податку не є платниками таких податків і
зборів, визначених Податковим кодексом України:
     а) податок на прибуток підприємств;
     б) податок на доходи  фізичних  осіб  (для  фізичних  осіб  -
підприємців);
     в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів
та послуг,  місце надання яких  розташоване  на  митній  території
України,  за  винятком податку на додану вартість,  що сплачується
юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;
     г) земельний податок,  крім земельного  податку  за  земельні
ділянки,   що  не  використовуються  для  ведення  підприємницької
діяльності;
     ґ) плата за користування надрами;
     д) збір за спеціальне використання води;
     е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
     є) збір   за   провадження   деяких   видів   підприємницької
діяльності;
     2) нарахування,   обчислення  та  сплата  єдиного  внеску  на
загальнообов'язкове державне  соціальне  страхування  здійснюються
суб'єктами  малого  підприємництва,  які  сплачують єдиний податок
відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727
( 727/98   )   "Про  спрощену  систему  оподаткування,  обліку  та
звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними  змінами)
або  фіксований  податок  відповідно до абзаців шостого - двадцять
восьмого пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету  Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий
податок з громадян",  у порядку,  визначеному Законом України "Про
збір  та  облік  єдиного  внеску  на  загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" ( 2464-17 );
    
3) єдиний  податок  або  фіксований  податок  сплачується  на
рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку або
фіксованого податку,  що підлягають перерахуванню до цих  бюджетів
відповідно  до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року
N 727 ( 727/98 ) "Про спрощену систему  оподаткування,  обліку  та
звітності  суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами)
та Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про   прибутковий  податок  з  громадян"  (  129/98-ВР  )
(Відомості Верховної  Ради України,  1998 р.,  N 30-31,  ст.  195)
(крім єдиного податку,  який сплачується  у  січні  2011  року  за
останній   звітний  (податковий)  період  2010  року).  При  цьому
розподіл  коштів  єдиного  податку  або  фіксованого  податку   на
загальнообов'язкове   державне  соціальне  страхування  та/або  до
Пенсійного  фонду  України  Державним  казначейством  України   не
здійснюється;
     4) зарахування  до  бюджетів  та фондів загальнообов'язкового
державного  соціального  страхування    тому  числі   пенсійного
страхування)  єдиного податку,  який сплачується у січні 2011 року
за останній звітний (податковий) період 2010 року,  здійснюється у
порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року;
     5) повернення сум єдиного податку та фіксованого податку, які
були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру,  а також
зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом
на 31 грудня 2010 року,  здійснюються у  встановленому  порядку  з
урахуванням цього підрозділу.

         Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку
                 з власників транспортних засобів
             та інших самохідних машин і механізмів,
    збору за забруднення навколишнього природного середовища,
                а також місцевих податків і зборів

     1. Повернення сум податку з власників транспортних засобів та
інших  самохідних  машин  і  механізмів,  збору   за   забруднення
навколишнього  природного середовища,  а також місцевих податків і
зборів,  які були сплачені до 1  січня  2011  року  помилково  або
надміру,  зарахування  до  бюджетів  таких податків і зборів,  які
сплачуються у першому  кварталі  2011  року  за  останній  звітний
(податковий) період 2010 року,  та сум,  які сплачуються у рахунок
погашення податкового боргу,  що сформувався станом на  31  грудня
2010 року,  здійснюються  у  порядку  та  на умовах,  які діяли до
1 січня 2011 року.

     2. Фізичні особи,  які є власниками транспортних засобів,  що
відповідно  до законодавства підлягають технічному огляду один раз
на два роки,  при проходженні у 2011 році такого технічного огляду
або  знятті  транспортних засобів з обліку зобов'язані пред'являти
органам,  що  здійснюють  зняття  з  обліку  або  технічний  огляд
транспортних засобів,  квитанції або платіжні доручення про сплату
за 2010 рік податку з  власників  транспортних  засобів  та  інших
самохідних  машин  і механізмів за ставками,  які діяли до 1 січня
2011 року,  а фізичні особи,  які були звільнені у 2010  році  від
його  сплати,  -  документ,  що  дає  право на користування такими
пільгами.  У  разі  неподання  таких  документів  технічний  огляд
транспортних засобів та зняття їх з обліку не провадяться.

              Підрозділ 10. Інші перехідні положення

     1. Встановити,   що   погашення  простроченої  заборгованості
суб'єкта господарювання  перед  державою  (Автономною  Республікою
Крим  чи  територіальною  громадою  міста)  за кредитом (позикою),
залученим державою (Автономною Республікою Крим чи  територіальною
громадою  міста)  або під державну (місцеву) гарантію,  а також за
кредитом  з  бюджету  (включаючи  плату  за  користування   такими
кредитами (позиками) та пеню) здійснюється у порядку,  визначеному
главою 9 розділу II цього Кодексу.

     2. Збори (плата,  внески),  не встановлені  цим  Кодексом  як
загальнодержавні або місцеві, але встановлені законодавчими актами
України як обов'язкові платежі до набрання чинності цим  Кодексом,
справляються за правилами, встановленими цими законодавчими актами
України,  до набрання чинності законом про адміністративні послуги
та  іншими  законами,  що  регулюватимуть  справляння  відповідних
зборів (плати, внесків).

     3. Встановити,  що   в   разі   якщо   законодавчими   актами
передбачені   інші   правила   справляння   податків,  зборів,  що
регулюються цим Кодексом, застосовуються правила цього Кодексу.

     4. Встановити,  що до 1 січня 2015 року справляється збір  на
розвиток  виноградарства,  садівництва  і хмелярства відповідно до
Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства" ( 587-14 ).

     5. У  зв'язку  з  набранням  чинності  цим  Кодексом  штрафні
санкції,  які можуть  бути  накладені  на  платників  податків  за
порушення    нормативних   актів   Кабінету   Міністрів   України,
центрального податкового органу,  положень, прямо передбачених цим
Кодексом, починають застосовуватися до таких платників податків за
наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом,
протягом якого такі акти були введені в дію.

     6. Не  застосовуються  фінансові санкції до платників податку
на прибуток підприємств та  платників  податків,  що  перейшли  на
загальну   систему   оподаткування,   за   порушення   податкового
законодавства  за  наслідками  діяльності  у  другому  і  третьому
календарних кварталах 2011 року.

     7. Штрафні  санкції за порушення податкового законодавства за
період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються  у  розмірі
не більше 1 гривні за кожне порушення.

     8. У  випадках,  визначених  цим  Кодексом,  до  вступу в дію
статті 39 цього Кодексу застосовується пункт 1.20 статті 1  Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).

     9. Тимчасово,    до    розробки   та   впровадження   в   дію
автоматизованої   системи   "Єдине   вікно   подання   електронної
звітності" відповідно до пункту 49.17 статті 49 цього Кодексу, діє
Порядок  з  підготовки   і   подання   податкових   документів   в
електронному   вигляді   засобами   телекомунікаційного   зв'язку,
затверджений наказом Державної  податкової  адміністрації  України
від 10  квітня  2008  року  N 233 ( z0320-08 ) та зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 16 квітня 2008 року за N 320/15011.

     10. Нормативно-правові  акти  Кабінету   Міністрів   України,
Державної  податкової  адміністрації  України та інших центральних
органів  виконавчої  влади,  прийняті  до  набрання  чинності  цим
Кодексом   на   виконання   законів  з  питань  оподаткування,  та
нормативно-правові акти,  які  використовуються  при  застосуванні
норм  законів  про  оподаткування (в тому числі акти законодавства
СРСР),  застосовуються в частині,  що не суперечить цьому Кодексу,
до прийняття відповідних актів згідно з вимогами цього Кодексу.

Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 2 грудня 2010 року
         
N 2755-VI

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0