ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 17:42

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 45 - ст. 59 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 45. Періодичність скликання загальних зборів 
                акціонерів. Позачергові збори

     Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на
рік, якщо інше не передбачено статутом товариства.
     Позачергові   збори    акціонерів    скликаються    у    разі 
неплатоспроможності товариства, а також  при  наявності  обставин,
вказаних у статуті товариства, і в будь-якому іншому випадку, якщо
цього вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.
     Позачергові  збори  повинні  бути  також  скликані виконавчим 
органом на письмову вимогу наглядової ради акціонерного товариства
або  ревізійної  комісії. Виконавчий орган акціонерного товариства
зобов'язаний протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги
прийняти  рішення  про  скликання  позачергових  зборів з порядком
денним,  запропонованим  наглядовою  радою акціонерного товариства
або  ревізійною  комісією.  {  Частина  третя статті 45 в редакції
Закону N 769/97-ВР від 23.12.97 }
     Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10  відсотками 
голосів,  мають  право  вимагати  скликання  позачергових зборів у
будь-який час і  з  будь-якого  приводу.  Якщо  протягом  20  днів
правління  не  виконало  зазначеної вимоги,  вони мають право самі
скликати збори відповідно до вимог частини першої статті 43  цього
Закону.   {   Частина   четверта   статті  45  в  редакції  Закону
N 769/97-ВР від 23.12.97 }

     Стаття 46. Наглядова рада акціонерного товариства

     В акціонерному    товаристві    з   числа   акціонерів   може
створюватися   наглядова   рада   акціонерного   товариства,   яка
представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних
зборів  і  в  межах  компетенції, визначеної статутом, контролює і
регулює  діяльність  виконавчого органу. { Частина перша статті 46
із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007 }
     У  роботі  наглядової  ради  акціонерного товариства з правом 
дорадчого  голосу беруть участь представники профспілкового органу
або   іншого   уповноваженого  трудовим  колективом  органу,  який
підписав   колективний  договір  від  імені  трудового  колективу.
{ Статтю  46 доповнено частиною другою згідно із Законом N 622-XIV
( 622-14 ) від 05.05.99 }
     В акціонерному товаристві,  яке налічує понад 50  акціонерів, 
створення наглядової ради акціонерного товариства обов'язкове.
     Статутом акціонерного  товариства  або  за рішенням загальних 
зборів  акціонерів  на наглядову раду акціонерного товариства може
бути   покладено   виконання   окремих  функцій,  що  належать  до
компетенції загальних зборів.
     Питання, віднесені   статутом   акціонерного   товариства  до 
виключної  компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не
можуть бути передані на вирішення виконавчих органів товариства.
     Члени  наглядової ради акціонерного товариства не можуть бути 
членами виконавчого органу та ревізійної комісії.
{ Стаття 46 в редакції Закону N 769/97-ВР від 23.12.97 } 

     Стаття 47. Виконавчий орган акціонерного товариства

     Виконавчим органом  акціонерного  товариства,  який  здійснює
керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган,
визначений статутом.

     Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності  акціонерного
товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів
і наглядової ради товариства.

     Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам  акціонерів  і
наглядовій  раді  акціонерного товариства та організовує виконання
їх рішень.  Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства
в межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

    
Виконавчий орган    акціонерного    товариства    може   бути
колегіальним  (правління,  дирекція)  чи  одноособовим  (директор,
генеральний директор).
{ Стаття 47 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 } 

     Стаття 48. Голова і члени правління акціонерного товариства

     Голова  правління  акціонерного   товариства    вправі    без
довіреності здійснювати  дії  від  імені  товариства.  Інші  члени
правління  також  можуть  бути  наділені  цим  правом  згідно   із
статутом.
     Голова  правління  товариства  організує  ведення  протоколів 
засідань правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який  час
надана акціонерам. На їх  вимогу  видаються  засвідчені  витяги  з
книги протоколів.
     Головою та членами правління товариства  можуть  бути  особи, 
які перебувають з товариством у трудових відносинах.

     Стаття 49. Ревізійна комісія акціонерного товариства

     Контроль  за  фінансово-господарською  діяльністю   правління
акціонерного  товариства  здійснюється  ревізійною  комісією,  яка
обирається з числа акціонерів.
     Членами  ревізійної комісії не можуть бути  члени  правління, 
наглядової  ради  акціонерного  товариства та інші посадові особи.
{   Статтю   49   доповнено  частиною  другою  згідно  із  Законом
N 769/97-ВР від 23.12.97 }
     Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний  склад 
затверджуються  загальними  зборами  акціонерів згідно із статутом
товариства.
     Перевірки  фінансово-господарської    діяльності    правління 
проводяться ревізійною комісією за  дорученням  загальних  зборів,
наглядової  ради  акціонерного товариства, з її власної ініціативи
або  на  вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10
відсотками  голосів.  Ревізійній  комісії  акціонерного товариства
повинні   бути   подані  всі  матеріали,  бухгалтерські  або  інші
документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.
     Ревізійна комісія доповідає  про  результати  проведених  нею 
перевірок  загальним зборам акціонерного товариства або наглядовій
раді акціонерного товариства.
     Члени  ревізійної  комісії  вправі  брати  участь  з   правом 
дорадчого голосу у засіданнях правління.
     Ревізійна  комісія  складає  висновок  по  річних  звітах  та 
балансах.  Без  висновку  ревізійної  комісії    загальні    збори
акціонерів не вправі затверджувати баланс.
     Ревізійна  комісія   зобов'язана    вимагати    позачергового 
скликання загальних зборів акціонерів у  разі  виникнення  загрози
суттєвим  інтересам  акціонерного   товариства    або    виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами.

         Глава 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

     Стаття 50. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю

     Товариством  з    обмеженою    відповідальністю    визнається
товариство,  що  має  статутний (складений) капітал, розділений на
частки, розмір яких визначається установчими документами.
     Максимальна   кількість   учасників  товариства  з  обмеженою 
відповідальністю  може  досягати  10  осіб.  { Статтю 50 доповнити
частиною згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Учасники  товариства  несуть  відповідальність  в  межах   їх 
вкладів.
     Учасники  товариства,  які  не повністю внесли вклади, несуть 
солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості
невнесеної  частини вкладу кожного з учасників. { Частина четверта
статті 50 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

     Стаття 51. Особливості змісту установчих документів
                товариства з обмеженою відповідальністю

     Установчі документи товариства з обмеженою  відповідальністю,
крім відомостей, зазначених  у  статті  4  цього  Закону,  повинні
містити відомості про розмір часток кожного з  учасників,  розмір,
склад   та   порядок  внесення  ними  вкладів,  розмір  і  порядок
формування резервного фонду, порядок передання (переходу) часток у
статутному  (складеному)  капіталі.  {  Частина перша статті 51 із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  997-V  ( 997-16 ) від
27.04.2007 }
     Зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески 
учасників   не   впливають   на  розмір  їх  частки  у  статутному
(складеному)    капіталі,   вказаної   в   установчих   документах
товариства, якщо інше не передбачено установчими документами.

     Стаття 52. Статутний (складений) капітал товариства з
                обмеженою відповідальністю

     У   товаристві   з   обмеженою  відповідальністю  створюється
статутний  (складений)  капітал, розмір якого повинен становити не
менше  суми,  еквівалентної  одній  мінімальній  заробітній платі,
діючій    на    момент    створення    товариства    з   обмеженою
відповідальністю.  { Частина перша статті 52 із змінами, внесеними
згідно  із  Законами  N 3709-12 від 16.12.93, N 622-XIV ( 622-14 )
від  05.05.99;  в  редакції  Закону  N  1759-VI  (  1759-17  ) від
15.12.2009 }
     До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю 
кожен  з  учасників зобов'язаний внести до статутного (складеного)
капіталу  не  менше 50 відсотків вказаного в установчих документах
вкладу.   Внесення  до  статутного  (складеного)  капіталу  грошей
підтверджується   документами,   виданими  банківською  установою.
{ Частина друга статті 52 в редакції Закону N 1987-III ( 1987-14 )
від  21.09.2000;  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Частина   статутного  капіталу,  що  залишилася  несплаченою, 
підлягає  сплаті протягом першого року діяльності товариства. Якщо
учасники  протягом  першого року діяльності товариства не сплатили
повністю  суму  своїх  вкладів,  товариство  повинне оголосити про
зменшення  свого  статутного  капіталу  і зареєструвати відповідні
змінии до статуту в установленому порядку або прийняти рішення про
ліквідацію товариства. { Частина третя статті 52 в редакції Закону
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Учаснику  товариства  з  обмеженою  відповідальністю,    який 
повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства.
     Зменшення   статутного   капіталу   товариства   з  обмеженою 
відповідальністю допускається після повідомлення про це в порядку,
встановленому  статутом,  усіх  його  кредиторів.  У  цьому   разі
кредитори   мають   право  вимагати  дострокового  припинення  або
виконання відповідних зобов'язань товариства та  відшкодування  їм
збитків.  {  Статтю 52 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Збільшення статутного   капіталу   товариства   з   обмеженою 
відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками
вкладів  у  повному  обсязі. { Статтю 52 доповнено частиною шостою
згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

     Стаття 53. Перехід частки (її частини) учасника у статутному
                капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
                до іншої особи

     Учасник товариства  з  обмеженою  відповідальністю  має право
продати чи іншим чином  відступити  свою  частку  (її  частину)  у
статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства.

     Відчуження учасником  товариства з обмеженою відповідальністю
своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не
встановлено статутом товариства.

     Учасники товариства  користуються  переважним  правом купівлі
частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток,
якщо   статутом  товариства  чи  домовленістю  між  учасниками  не
встановлений  інший  порядок  здійснення  цього   права.   Купівля
здійснюється  за  ціною  та  на  інших умовах,  на яких частка (її
частина) пропонувалася для продажу третім  особам.  Якщо  учасники
товариства  не  скористаються  своїм  переважним  правом  протягом
місяця з дня повідомлення про намір учасника  продати  частку  (її
частину)   або  протягом  іншого  строку,  встановленого  статутом
товариства  чи  домовленістю  між  його  учасниками,  частка   (її
частина) учасника може бути відчужена третій особі.

     Частка учасника  товариства з обмеженою відповідальністю може
бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині,  в якій  її
уже сплачено.

     У разі   придбання   частки   (її   частини)  учасника  самим
товариством  з   обмеженою   відповідальністю   воно   зобов'язане
реалізувати  її іншим учасникам або третім особам протягом строку,
що не перевищує одного року,  або зменшити свій статутний  капітал
відповідно  до  статті  52  цього  Закону.  Протягом цього періоду
розподіл прибутку,  а також голосування  і  визначення  кворуму  у
вищому   органі   проводяться  без  урахування  частки,  придбаної
товариством.
{ Стаття 53 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 } 

     Стаття 54. Оплата вартості майна при виході учасника з
                товариства з обмеженою відповідальністю

     При виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю
йому виплачується вартість частини  майна  товариства, пропорційна
його   частці   у   статутному   (складеному)   капіталі.  Виплата
провадиться  після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з
товариства,  і  в  строк  до  12  місяців  з дня виходу. На вимогу
учасника  та  за  згодою  товариства  вклад  може  бути  повернуто
повністю або частково в натуральній формі.
     Учаснику,  який  вибув, виплачується  належна  йому    частка 
прибутку, одержаного товариством в даному  році  до  моменту  його
виходу.  Майно,  передане   учасником    товариству    тільки    в
користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

     Стаття 55. Правонаступники (спадкоємці) учасника товариства
                з обмеженою відповідальністю

     При реорганізації юридичної особи, учасника товариства, або у
зв'язку    із    смертю    громадянина,    учасника    товариства,
правонаступники  (спадкоємці)  мають  переважне  право  вступу  до
цього товариства.
     При  відмові  правонаступника  (спадкоємця)  від  вступу   до 
товариства з обмеженою відповідальністю або відмові  товариства  у
прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому  видається  у
грошовій або  натуральній  формі  частка  у  майні,  яка  належала
реорганізованій або ліквідованій  юридичній  особі  (спадкодавцю),
вартість якої визначається на день  реорганізації  або  ліквідації
(смерті)  учасника.  У цих випадках розмір статутного (складеного)
капіталу товариства підлягає зменшенню.

     Стаття 56. Строк набрання чинності рішенням про зменшення
                статутного (складеного) капіталу товариства з
                обмеженою відповідальністю

     Рішення товариства з обмеженою відповідальністю про зменшення
його статутного (складеного) капіталу набирає чинності не раніш як
через  3  місяці  після державної реєстрації і публікації про це у
встановленому порядку.

     Стаття 57. Звернення стягнення на частину майна товариства з
                обмеженою відповідальністю, пропорційну частці
                учасника товариства у статутному капіталі

     Звернення стягнення на частину майна товариства  з  обмеженою
відповідальністю,   пропорційну   частці   учасника  товариства  у
статутному капіталі,  за його особистими боргами допускається лише
в  разі  недостатності  у нього іншого майна для задоволення вимог
кредиторів.  Кредитори такого учасника мають  право  вимагати  від
товариства виплати вартості частини майна товариства, пропорційної
частці боржника  у  статутному  капіталі  товариства,  або  виділу
відповідної  частини  майна  для  звернення  на  нього  стягнення.
Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять
її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на
дату пред'явлення вимог кредиторами.

     Звернення стягнення  на  всю  частку  учасника  в  статутному
капіталі  товариства  з  обмеженою  відповідальністю припиняє його
участь у товаристві.
{ Стаття 57 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 } 

     Стаття 58. Вищий орган товариства з обмеженою
                відповідальністю

     Вищим  органом  товариства  з  обмеженою  відповідальністю  є
загальні  збори учасників. Вони складаються з учасників товариства
або призначених ними представників.
     Представники  учасників   можуть    бути    постійними    або 
призначеними на певний  строк.  Учасник  вправі  в  будь-який  час
замінити   свого   представника   у  загальних  зборах  учасників,
сповістивши про це інших учасників.
     Учасник  товариства  з  обмеженою  відповідальністю    вправі 
передати  свої  повноваження  на  зборах  іншому   учаснику    або
представникові іншого учасника товариства.
     Учасники мають  кількість  голосів,  пропорційну  розміру  їх 
часток у статутному (складеному) капіталі.
     Загальні   збори   учасників   товариства   обирають   голову 
товариства.

    Стаття 59. Компетенція загальних зборів учасників товариства з
               обмеженою відповідальністю

     До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю
крім  питань,  зазначених  у  пунктах  "а",  "б", "г - ж", "и - й"
статті 41 цього Закону, належить:
     а) встановлення розміру, форми і порядку внесення  учасниками 
додаткових вкладів;
     б) вирішення   питання  про   придбання   товариством  частки 
учасника;
     в) виключення учасника з товариства;
     г)   визначення   форм  контролю  за  діяльністю  виконавчого 
органу,   створення   та   визначення   повноважень    відповідних
контрольних  органів.  { Частину першу статтю 59 доповнено пунктом
"г" згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
{  Частина перша статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3107-IV ( 3107-15 ) від 17.11.2005 }
     З  питань,  зазначених  у  пунктах  "а",  "б" статті 41 цього 
Закону,  а також при вирішенні питання про виключення  учасника  з
товариства   рішення   вважається   прийнятим,   якщо   за   нього
проголосують учасники,  що  володіють  у   сукупності   більш   як
50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.
{ Частина друга статті 59 в редакції Закону N 3095-III ( 3095-14 ) 
від 07.03.2002 }

     З   решти   питань   рішення  приймається  простою  більшістю
голосів.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0