ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:48

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 148 - ст. 152 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 148. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком 
                 корисних копалин

     148.1. Будь-які витрати на розвідку/дорозвідку,  облаштування
та  розробку  будь-яких  запасів  (родовищ)  корисних  копалин (за
винятком витрат,  передбачених у підпункті "з" підпункту  138.10.1
пункту  138.10  статті  138 цього Кодексу) включаються до окремого
об'єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин  платника
податку,  на балансі якого перебувають такі запаси (родовища),  та
підлягають амортизації.

     148.2. До  витрат,  що  включаються   до   окремого   об'єкта
необоротних активів з видобутку корисних копалин платника податку,
відносяться:

     витрати на  придбання  геологічної   інформації,   що   є   в
розпорядженні інших юридичних осіб;

     витрати на  попередню  розвідку  родовищ  (запасів)  корисних
копалин,  проведену за  рахунок  власних  коштів  підприємств,  що
включає проектні роботи, пошуково-розвідувальні, бурові та гірничі
роботи,  геофізичні,  геохімічні  та  інші  дослідження  в   межах
визначеної ділянки (території);

     витрати на детальну розвідку родовищ (запасів),  проведену за
рахунок  власних  коштів  підприємств,  що  включає  проектування,
облаштування  родовищ    будівництвом  селища  тощо),  бурові та
гірничо-прохідницькі  роботи,  геофізичні  та  інші   дослідження,
комплекс випробувальних робіт, технологічні дослідження тощо;

     витрати, пов'язані з державною експертизою та оцінкою запасів
корисних копалин;

     витрати на  розроблення   техніко-економічних   обґрунтувань,
бізнес-планів,   угод   (контрактів),   концесійних  договорів  на
користування надрами тощо;

     витрати на проектування розробки родовищ  (запасів)  корисних
копалин;

     витрати на дорозвідку родовищ (запасів) корисних копалин,  що
здійснюється підприємством  після  завершення  детальної  розвідки
паралельно з експлуатаційними роботами в межах гірничого відводу і
які  супроводжуються  нарощуванням  запасів  корисних  копалин  чи
переведенням   запасів   у  більш  високі  категорії  розвіданості
(включаючи виконання бурових, гірничопрохідницьких робіт тощо).

     До складу  зазначеної  групи  не  включаються  такі  витрати,
пов'язані   з  розвідкою/дорозвідкою  та  облаштуванням  будь-яких
запасів (родовищ) корисних копалин:

     будь-які витрати на придбання ліцензій та  інших  спеціальних
дозволів,  виданих  державними  органами  з  ведення господарської
діяльності    тому  числі  витрати  на  реєстрацію,   оформлення
гірничого відводу тощо);

     витрати на    геологорозвідувальні    роботи,   виконані   та
профінансовані (як у минулому, так і поточному періоді) за рахунок
державного бюджету;

     витрати на  розвідку/дорозвідку  запасів  (родовищ)  корисних
копалин,  що виконувалась за рахунок підприємства і не привела  до
відкриття  та нарощування додаткових обсягів балансових запасів чи
до підвищення ступеня їх  розвіданості  (категорійності),  у  тому
числі  якщо  відповідні  роботи  були  припинені  з  огляду  на їх
економічну недоцільність;

     витрати видобувних підприємств на експлуатаційну  розвідку  з
метою  уточнення контурів покладів корисних копалин,  їх якості та
гірничо-технічних умов розробки (без нарощування запасів  корисних
копалин   і   зміни  їх  категорійності  за  ступенем  промислової
розвіданості);

     витрати на  утримання  основних   засобів      тому   числі
геологорозвідувальних підрозділів,  організацій), що перебувають в
стані консервації.

     148.3. Облік  балансової  вартості   витрат,   пов'язаних   з
видобутком корисних копалин,  ведеться за кожним окремим родовищем
(кар'єром,   шахтою,   свердловиною).   Порядок   такого    обліку
встановлюється  центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань
забезпечення  реалізації  державної   політики   в   нафтогазовому
комплексі за погодженням з Міністерством фінансів України.

     148.4. Сума  амортизаційних  відрахувань  за  звітний  період
об'єкта необоротних  активів  з  видобутку  корисних  копалин  (за
винятком свердловин,  що використовуються для розробки нафтових та
газових родовищ), розраховується за формулою:

     С(а) = Б(а) x О(а): О(з),

     де С(а) - сума амортизаційних відрахувань за звітний період;

     Б(а) -  балансова  вартість  об'єкта  необоротних  активів  з
видобутку  корисних  копалин  на  початок  звітного  періоду,  яка
дорівнює  балансовій  вартості  об'єкта  необоротних   активів   з
видобутку   корисних   копалин  на  початок  періоду,  що  передує
звітному,  збільшеній на суму  витрат  на  розвідку/дорозвідку  та
облаштування   запасів   (родовищ)   корисних  копалин,  понесених
протягом попереднього періоду;

     О(а) - обсяг    натуральних  величинах)  корисних  копалин,
фактично видобутих протягом звітного періоду;

     О(з) -   загальний   розрахунковий   обсяг      натуральних
величинах) видобутку корисних копалин  на  відповідному  родовищі,
який   визначається  за  методикою,  що  затверджується  Кабінетом
Міністрів України.

     Платники податку   всіх   форм    власності    мають    право
застосовувати   щорічну  переоцінку  балансової  вартості  об'єкта
необоротних активів з видобутку  корисних  копалин  на  коефіцієнт
індексації, який нараховується за формулою:

     К = [І      - 10]: 100,
      і    (а-1) 
     де І      - індекс інфляції, за результатами якої проводиться
         (а-1)
індексація. 

     Якщо значення   К    не   перевищує  одиниці,  індексація  не
                     і
проводиться. 

     148.5. Норми амортизації для свердловин,  що використовуються
для  розробки  нафтових  та  газових  родовищ,  встановлюються   у
відсотках  до їх первісної вартості в такому розмірі (в розрахунку
на рік):

     1-й рік експлуатації - 10 відсотків;

     2-й рік експлуатації - 18 відсотків;

     3-й рік експлуатації - 14 відсотків;

     4-й рік експлуатації - 12 відсотків;

     5-й рік експлуатації - 9 відсотків;
    
     6-й рік експлуатації - 7 відсотків;

     7-й рік експлуатації - 7 відсотків;

     8-й рік експлуатації - 7 відсотків;

     9-й рік експлуатації - 7 відсотків;

     10-й рік експлуатації - 6 відсотків;

     11-й рік експлуатації - 3 відсотки.

     Платники податку мають право  протягом  звітного  податкового
року включити до витрат будь-які витрати,  пов'язані з проведенням
реконструкції,  модернізації та іншим поліпшенням  свердловин,  що
використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, у сумі,
що  не  перевищує  10   відсотків   первісної   вартості   окремої
свердловини.
     Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до складу 
відповідної групи основних засобів як окремий об'єкт  свердловини,
що амортизується за нормами визначеними цим пунктом.

    
148.6. У     разі     якщо     діяльність,     пов'язана    з
розвідкою/дорозвідкою  запасів  (родовищ)  корисних  копалин,   не
привела  до  їх  відкриття  або  платником  податку  було прийнято
рішення  щодо  недоцільності  проведення  подальшої  розвідки   чи
розробки  таких  запасів  (родовищ)  у  зв'язку  з  їх економічною
недоцільністю,   дозволяється    віднести    витрати    з    такої
розвідки/дорозвідки  чи  розробки  до  складу  витрат  виробництва
звітного  податкового   періоду   такого   платника   податку   за
виключенням  витрат,  що  були  раніше  віднесені до складу витрат
відповідно до пункту 138.10 статті 138 цього  Кодексу.  При  цьому
балансова  вартість  такої  групи  витрат,  пов'язана з видобутком
корисних копалин, прирівнюється до нуля.

   
Стаття 149. Податкова база

     149.1. Податковою базою для цілей  цього  розділу  визнається
грошове  вираження прибутку як об'єкта оподаткування,  визначеного
згідно із статтею 134 цього Кодексу, з урахуванням положень статей
135-137 та 138-143 цього Кодексу.

     Стаття 150. Порядок урахування від'ємного значення об'єкта
                 оподаткування в результатах наступних
                 податкових періодів

     150.1. Якщо   результатом  розрахунку  об'єкта  оподаткування
платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року
є  від'ємне значення,  то сума такого від'ємного значення підлягає
включенню  до  витрат  першого  календарного  кварталу  наступного
податкового  року.  Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками
півріччя,  трьох кварталів  та  року  здійснюється  з  урахуванням
зазначеного  від'ємного значення попереднього року у складі витрат
таких  податкових  періодів  наростаючим  підсумком   до   повного
погашення такого від'ємного значення.

     Від'ємне значення    як    результат    розрахунку    об'єкта
оподаткування,  отриманий від  ведення  діяльності,  яка  підлягає
патентуванню,  не  враховується  для  цілей  частини  першої цього
пункту  та  відшкодовується  за  рахунок  доходів,   отриманих   у
майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

   
 150.2. Орган  державної податкової служби не може відмовити у
прийнятті податкової декларації,  яка містить від'ємне значення як
результат  розрахунку  об'єкта  оподаткування,  з причин наявності
такого від'ємного значення.

     150.3. У разі якщо від'ємне значення як результат  розрахунку
об'єкта  оподаткування  декларується  платником  податку  протягом
чотирьох  послідовних   податкових   періодів,   орган   державної
податкової   служби   має  право  провести  позапланову  перевірку
правильності визначення об'єкта оподаткування.  В  інших  випадках
наявність  значення  такого  від'ємного  значення  не є достатньою
підставою для проведення такої позапланової перевірки.

     Стаття 151. Ставки податку

     151.1. Основна ставка податку становить 16 відсотків.

     Положення зазначеного  пункту  застосовуються  з  урахуванням
пункту 10 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу.

     151.2. За   ставкою   0   відсотків  прибутку  від  страхової
діяльності юридичних осіб у випадках,  встановлених пунктом  156.2
статті 156 цього Кодексу.

     151.3. За ставками 0,  4,  6,  12,  15 і 20 відсотків доходів
нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх  походження
з України у випадках, встановлених статтею 160 цього Кодексу.

     Стаття 152. Порядок обчислення податку

     152.1. Податок нараховується платником самостійно за ставкою,
визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу,  від податкової
бази,  визначеної  згідно  зі статтею 149 цього Кодексу.  Податок,
отриманий від діяльності,  яка підлягає патентуванню відповідно до
розділу XII цього Кодексу,  підлягає сплаті до бюджету в сумі, яка
визначена відповідно до цього  розділу,  і  зменшена  на  вартість
придбаних  торгових  патентів  на  право  провадження  такого виду
діяльності.

     152.2. Платник  податку,  який   проводить   діяльність,   що
підлягає  патентуванню  відповідно  до  розділу XII цього Кодексу,
зобов'язаний окремо  визначати  податок  від  кожного  виду  такої
діяльності  та  окремо  визначати податок від іншої діяльності.  З
цією  метою  ведеться  окремий  облік   доходів,   отриманих   від
діяльності,  що  підлягає  патентуванню,  та витрат,  пов'язаних з
веденням  діяльності  з   урахуванням   від'ємного   значення   як
результату розрахунку об'єкта оподаткування.

     152.3. Доходи і витрати нараховуються з моменту їх виникнення
згідно з правилами, встановленими цим розділом, незалежно від дати
надходження  або  сплати  коштів,  якщо  інше  не  встановлено цим
розділом.

     152.4. Порядок   нарахування   податку   в   разі   наявності
відокремлених  підрозділів  у  складі платника податку - юридичної
особи.

     Платник податку,  який  має  у  своєму  складі   відокремлені
підрозділи,  розташовані  на  території  іншої,  ніж такий платник
податку,  територіальної громади може прийняти рішення щодо сплати
консолідованого   податку   та   сплачувати  податок  до  бюджетів
територіальних громад  за  місцезнаходженням  таких  відокремлених
підрозділів,  а  також  до бюджету територіальної громади за своїм
місцезнаходженням,  визначений згідно з нормами цього  розділу  та
зменшений  на суму податку,  сплаченого до бюджетів територіальних
громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

     Сума податку  на  прибуток   відокремлених   підрозділів   за
відповідний  звітний (податковий) період визначається розрахунково
виходячи  із  загальної  суми  податку,   нарахованого   платником
податку,   розподіленого  пропорційно  питомій  вазі  суми  витрат
відокремлених підрозділів такого платника податку в загальній сумі
витрат цього платника податку.

     Вибір порядку  сплати  податку  на прибуток,  визначеного цим
підпунктом,  здійснюється платником податку самостійно до 1  липня
року,  що передує звітному, про що повідомляються податкові органи
за  місцезнаходженням  такого  платника  податку  та  його   філій
(відокремлених підрозділів).

     Зміна порядку   сплати  податку  протягом  звітного  року  не
дозволяється.   При   цьому   відокремлені   підрозділи    подають
податковому   органу   за   своїм   місцезнаходженням   розрахунок
податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку,  форма
якого  встановлюється  центральним  органом  державної  податкової
служби України,  виходячи з положень  цього  пункту.  Рішення  про
сплату  консолідованого  податку поширюється також на відокремлені
підрозділи,  створені таким платником податку протягом  будь-якого
часу після такого повідомлення.

     У разі  якщо  станом на 1 січня звітного року платник податку
не  мав  відокремлених  підрозділів,  але  створив   відокремлений
підрозділ  (підрозділи)  в  будь-який час протягом такого звітного
року, такий платник податку має право прийняти рішення щодо сплати
консолідованого  податку  в такому звітному році.  Платник податку
повідомляє податкові органи про прийняття такого рішення  протягом
20  днів  з  моменту  його  прийняття.  У разі прийняття платником
податку  такого  рішення  обраний  ним  порядок   сплати   податку
застосовується  до  зміни  платником  податку такого рішення та не
потребує щорічного підтвердження.

     Зміна порядку  сплати  податку  протягом  звітного  року   не
дозволяється.   При   цьому   платник  податку  або  відокремлений
підрозділ   подає   податковому   органу   за    місцезнаходженням
відокремленого  підрозділу  розрахунок податкових зобов'язань щодо
сплати  консолідованого  податку,   форма   якого   встановлюється
центральним органом державної податкової служби України,  виходячи
з положень цього підпункту.

     Відповідальність за своєчасне та повне внесення  сум  податку
до    бюджету    територіальної   громади   за   місцезнаходженням
відокремлених підрозділів несе платник  податку,  у  складі  якого
знаходяться такі відокремлені підрозділи.

     У разі якщо платник податку,  який прийняв рішення про сплату
консолідованого податку, сплачує авансовий внесок з податку згідно
з підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу,  такий
авансовий внесок сплачується за місцезнаходженням юридичної  особи
та  її  відокремлених  підрозділів  пропорційно  питомій вазі суми
витрат відокремлених підрозділів,  що враховуються при  обчисленні
об'єкта  оподаткування  відповідно  до  положень цього розділу,  в
загальній сумі таких витрат цього платника податку,  визначених  у
останній податковій звітності, поданій таким платником податку.

     152.5. Податок,  що  підлягає  сплаті  до  бюджету платниками
податку,  які  провадять  страхову  діяльність,   визначається   в
порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.

     152.6. Неприбуткові  організації,  визначені  в  пункті 157.1
статті  157  цього  Кодексу,  сплачують  податок  від   неосновної
діяльності з урахуванням статті 157 цього Кодексу.

     152.7. Нерезидент   щороку   отримує   від  органу  державної
податкової служби  підтвердження  українською  мовою  щодо  сплати
податку.

     152.8. Відповідальність  за повноту утримання та своєчасність
перерахування до  бюджету  податків,  зазначених  у  пункті  153.3
статті  153,  пунктах 156.1 та 156.2 статті 156,  статті 160 цього
Кодексу,  несуть  платники  податку,  які  здійснюють   відповідні
виплати.

     152.9. Для   цілей   цього   розділу   використовуються  такі
податкові періоди:  календарні квартал,  півріччя,  три  квартали,
рік;

     152.9.1. звітний  податковий  період  починається  з  першого
календарного  дня  податкового  періоду  і  закінчується  останнім
календарним днем податкового періоду, крім:

     виробників сільськогосподарської     продукції,    визначених
статтею 155 цього  розділу,  для  яких  річний  податковий  період
починається  з  1  липня поточного звітного року і закінчується 30
червня наступного звітного року;

     152.9.2. у  разі  якщо  особа  ставиться  на  облік   органом
державної   податкової   служби  як  платник  податку  в  середині
податкового   періоду,   перший    звітний    податковий    період
розпочинається  з дати,  на яку припадає початок такого обліку,  і
закінчується  останнім  календарним  днем  наступного  податкового
періоду;

     152.9.3. якщо  платник  податку ліквідується (у тому числі до
закінчення  першого  звітного   податкового   періоду),   останнім
податковим періодом вважається період, на який припадає дата такої
ліквідації;

     152.9.4. для  виробників   сільськогосподарської   продукції,
зареєстрованих   як  платники  фіксованого  сільськогосподарського
податку,  не застосовуються норми підпункту 152.9.1 цього пункту в
частині    визначення    податкового    періоду   для   виробників
сільськогосподарської продукції.
   

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0