ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 17:52

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 197 | Реєстрація | Вхід

     197.1.15. надання благодійної  допомоги,  зокрема  безоплатне 
постачання  товарів/послуг  благодійним організаціям,  утвореним і
зареєстрованим відповідно до законодавства,  а також надання такої
допомоги    благодійними   організаціями   набувачам   (суб'єктам)
благодійної   допомоги    відповідно    до    законодавства    про
благодійництво та благодійні організації.

     Під безоплатним    постачанням   слід   розуміти   постачання
товарів/послуг благодійним організаціям та  набувачам  благодійної
допомоги  без  будь-якої  грошової,  матеріальної  або інших видів
компенсації.  У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом,
такі операції оподатковуються на загальних підставах.

     На товари,   які   надходять   як   благодійна  допомога  від
вітчизняних  благодійників  за  основними  напрямами,  визначеними
статтею   4  Закону  України  "Про  благодійництво  та  благодійні
організації" ( 531/97-ВР ), поширюються правила маркування.

     Маркування проводиться шляхом  нанесення  напису  "Благодійна
допомога.  Продаж заборонено" на етикетку, ярлик або безпосередньо
на зовнішню або внутрішню  упаковку  товару.  Під  час  маркування
товарів  благодійної  допомоги  може  використовуватися  символіка
благодійної організації та благодійника.

     Товари маркуються таким чином,  щоб під час  огляду  упаковки
або безпосередньо товарів напис було видно повністю і чітко.

     Товари благодійної  допомоги  маркуються благодійниками,  які
надають таку допомогу.

     Контроль за виконанням правил маркування  здійснюють  місцеві
органи виконавчої влади та органи державної податкової служби.

     Благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів, робіт,
послуг,  призначених для  використання  юридичними  особами  -  її
набувачами   з   метою   провадження   діяльності   за  напрямами,
передбаченими статтею 4  Закону  України  "Про  благодійництво  та
благодійні організації" ( 531/97-ВР ).

     Після отримання  від  благодійника  пропозиції  щодо  надання
благодійної допомоги у вигляді товарів,  її видів,  розмірів  тощо
юридична особа - набувач благодійної допомоги:

     визначає з   урахуванням   рекомендацій  відповідних  органів
виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування  коло  осіб,
яким вона надаватиметься;

     повідомляє благодійника   про  намір  прийняти  запропоновану
благодійну допомогу.

     Юридичні особи  -  набувачі   благодійної   допомоги   ведуть
бухгалтерський   та  оперативний  облік  надходження,  зберігання,
розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді  товарів,
робіт,  послуг,  а  також  звітність  за  встановленою центральним
органом  виконавчої  влади  в  галузі   статистики   формою,   яку
надсилають органам державної податкової служби.

     Для бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з благодійною
допомогою,  юридичні  особи  -   набувачі   благодійної   допомоги
користуються планом рахунків та інструкцією, що діють в Україні.

     Юридичні особи  -  набувачі  благодійної  допомоги самостійно
визначають порядок  аналітичного  обліку  операцій,  пов'язаних  з
благодійною допомогою, відкривають відповідні рахунки.

     Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги у своїй річній
фінансовій звітності відображають:

     у бухгалтерському балансі -  окремо  кошти  (товари,  роботи,
послуги), отримані як благодійна допомога;

     у звіті  про  прибутки  та  збитки - окремо вартісну величину
отриманої благодійної допомоги.

     У додатку (коментарі) до річного  звіту  робляться  необхідні
пояснення  щодо  зазначених  показників  діяльності,  пов'язаної з
благодійною допомогою.

     Контроль за отриманням,  зберіганням,  розподілом благодійної
допомоги  у  вигляді  товарів,  робіт,  послуг  здійснюють місцеві
органи виконавчої влади,  а за їх цільовим використанням - місцеві
органи виконавчої влади та органи державної податкової служби.

     Отримані з   метою  надання  благодійної  допомоги  марковані
товари,  які поставляються за  кошти  чи  інші  види  компенсації,
та/або виручка,  отримана за таке постачання, підлягають вилученню
в недобросовісного продавця і  конфіскуються  в  дохід  держави  в
установленому порядку.

     Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання
благодійної допомоги у  вигляді  зазначених  у  розділі  VI  цього
Кодексу   підакцизних   товарів,   цінних  паперів  (крім  наданих
ендавментів,   зазначених   у   розділі   IV    цього    Кодексу),
нематеріальних   активів   і   товарів/послуг,   призначених   для
використання в господарській діяльності;

     197.1.16. безоплатної  передачі  в  державну   власність   чи
комунальну власність територіальних громад сіл,  селищ, міст або у
їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають
на  балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого
платника податку,  якщо  такі  операції  проводяться  за  рішенням
Кабінету   Міністрів  України,  центральних  та  місцевих  органів
виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування,  прийнятим  у
межах їх повноважень.

     Норми цього   підпункту   поширюються  також  на  операції  з
безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи  будь-якої
форми  власності на баланс іншої юридичної особи,  яка перебуває в
державній або комунальній власності,  що проводяться  за  рішенням
органу    державної    влади    України   або   органу   місцевого
самоврядування,  прийнятим у межах їх повноважень,  незалежно  від
того, чи є суб'єкти операції платниками податку;

     197.1.17. безоплатного   постачання  товарів/послуг  власного
виробництва  підсобними  господарствами  і  лікувально-виробничими
трудовими  майстернями  (цехами,  дільницями) будинків-інтернатів,
територіальних   центрів   соціального   обслуговування   (надання
соціальних   послуг),  центрів  реінтеграції  бездомних  громадян,
центрів соціальної адаптації осіб,  звільнених з місць позбавлення
волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів
особливого  типу  та  диспансерів  за  умови,  що  така   передача
здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів;

     197.1.18. постачання  державних  платних  послуг фізичним або
юридичним особам органами виконавчої влади та  органами  місцевого
самоврядування,  а  також  іншими  особами,  уповноваженими такими
органами   або   законодавством   надавати   зазначені    послуги,
обов'язковість    отримання    (надання)    яких    установлюється
законодавством,  включаючи плату за реєстрацію,  видачу  ліцензії,
сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо;

     197.1.19. надання  послуг  з  реєстрації актів громадянського
стану  державними  органами,   уповноваженими   здійснювати   таку
реєстрацію згідно із законодавством;

     197.1.20. постачання    бібліотеками,   які   перебувають   у
державній або комунальній власності або у власності всеукраїнських
громадських організацій інвалідів, платних послуг з комплектування
реєстраційно-облікових    документів    (квитків,     формулярів),
користування  рідкісними,  цінними  довідниками,  книгами  (у тому
числі  нічним  абонементом),  тематичного  добору  літератури   за
запитом  споживача та надання тематичних,  адресно-бібліографічних
та фактографічних довідок;

     197.1.21. постачання (продажу,  передачі) земельних  ділянок,
земельних  часток  (паїв),  крім  тих,  що розміщені під об'єктами
нерухомого майна та  включаються  до  їх  вартості  відповідно  до
законодавства    урахуванням  положень  абзацу першого підпункту
197.1.13 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу);

     орендної плати  за  земельні  ділянки,   що   перебувають   у
власності  держави  або територіальної громади,  якщо така орендна
плата повністю зараховується до відповідних бюджетів;

     197.1.22. оплати   вартості    фундаментальних    досліджень,
науково-дослідних  і  дослідницько-конструкторських  робіт особою,
яка  безпосередньо  отримує  такі  кошти  з   рахунка   Державного
казначейства України;

     197.1.23. безкоштовної    передачі    приладів,   обладнання,
матеріалів,  крім  підакцизних,  науковим  установам  та  науковим
організаціям, вищим навчальним закладам III-IV рівнів акредитації,
внесеним  до  Державного  реєстру   наукових   організацій,   яким
надається підтримка держави;

     197.1.24. постачання       в       сільській       місцевості
сільськогосподарськими товаровиробниками послуг  з  ремонту  шкіл,
дошкільних  закладів,  інтернатів,  закладів  охорони  здоров'я та
надання матеріальної допомоги (в межах  одного  неоподатковуваного
мінімуму  доходів  громадян  на  місяць  на одну особу) продуктами
харчування  власного  виробництва  та  послуг  з   обробки   землі
багатодітним  сім'ям,  ветеранам  праці  і  війни,  реабілітованим
громадянам,  інвалідам, одиноким особам похилого віку, особам, які
постраждали   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи,  та  школам,
дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров'я;

     197.1.25. постачання    (передплати)    періодичних    видань
друкованих  засобів  масової  інформації  та  книжок,  крім видань
еротичного   характеру,   учнівських   зошитів,   підручників   та
навчальних    посібників   вітчизняного   виробництва,   словників
українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких
періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній
території України.

     197.1.26. передачі конфіскованого майна,  знахідок,  скарбів,
майна,  визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник
до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи
на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому
числі майна,  визначеного у статті 172  Митного  кодексу  України)
( 92-15  ),  у  розпорядження  державних  установ або організацій,
уповноважених здійснювати їх збереження або постачання  згідно  із
законодавством,   а   також   операції   з   безоплатної  передачі
зазначеного  в  цьому  пункті   майна   у   випадках,   визначених
законодавством,  у  володіння  і  користування  державних органів,
установ  (організацій),  які  утримуються  за  рахунок   бюджетних
коштів,  а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування,  дитячих  будинків  сімейного
типу, прийомних сімей.

     Операції з    подальшого    постачання   зазначених   товарів
оподатковуються на загальних підставах;

     197.1.27. постачання  лікарських  засобів,   дозволених   для
виробництва  і  застосування  в  Україні та внесених до Державного
реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними  закладами),  а
також  виробів  медичного  призначення за переліком,  затвердженим
Кабінетом Міністрів України;

     197.1.28. постачання   товарів/послуг    у    частині    суми
компенсації  на  покриття  різниці  між  фактичними  витратами  та
регульованими цінами (тарифами) у  вигляді  виробничої  дотації  з
бюджету.

     197.2. Звільняються  від  оподаткування операції з постачання
та   ввезення   на   митну   територію   України   товарів/послуг,
передбачених   для  власних  потреб  дипломатичних  представництв,
консульських установ іноземних держав і представництв  міжнародних
організацій  в  Україні,  а також для використання особами з числа
дипломатичного персоналу цих дипломатичних  місій  та  членами  їх
сімей,   що   проживають   разом   з   такими   особами.   Порядок
(  1240-2010-п ) звільнення від оподаткування та перелік операцій,
що   підлягають   звільненню   від  оподаткування,  встановлюються
Кабінетом   Міністрів   України  виходячи  з  принципу  взаємності
стосовно кожної окремої держави.

     У разі подальшого постачання (продажу)  на  митній  території
України  транспортних засобів,  що були ввезені із звільненням від
оподаткування  відповідно  до  норм   цього   підпункту,   податок
сплачується  особою,  зазначеною  у  третьому  абзаці  підпункту 3
пункту 180.1 статті  180  цього  Кодексу  не  пізніше  дня  такого
постачання.

     197.3. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на
митну територію України товарів морського промислу (риба,  ссавці,
мушлі,  ракоподібні,  водні рослини тощо в охолодженому, солоному,
мороженому,  консервованому вигляді,  перероблені на  борошно  або
іншу   продукцію),  видобутих  (виловлених,  вироблених)  суднами,
зареєстрованими  у  Державному  судновому  реєстрі   України   або
Судновій  книзі  України  (  1069-97-п  ).  Операції  з подальшого
постачання зазначених товарів юридичними особами - судновласниками
або   фрахтувальниками   оподатковуються   в  загальному  порядку,
встановленому цим Кодексом.

     197.4. Звільнення  від  оподаткування  товарів,   передбачене
пунктом 197.1 цієї статті,  поширюється на операції із ввезення на
митну територію України.

     197.5. Звільнення  від  оподаткування,  передбачене   пунктом
197.1  цієї  статті,  не  поширюється  на  операції з підакцизними
товарами, зазначеними в розділі VI цього Кодексу.

     197.6. Звільняються від оподаткування операції  з  постачання
товарів  (крім  підакцизних  товарів)  та послуг (крім послуг,  що
надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг
з  постачання  підакцизних  товарів,  отриманих  у межах договорів
комісії (консигнації),  поруки,  доручення,  довірчого управління,
інших   цивільно-правових   договорів,   що  уповноважують  такого
платника податку здійснювати постачання товарів від  імені  та  за
дорученням  іншої  особи  без  передачі  права  власності  на такі
товари),  що  безпосередньо   виготовляються   підприємствами   та
організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів,
де кількість інвалідів,  які мають у  таких  організаціях  основне
місце роботи,  становить протягом попереднього звітного періоду не
менш  як  50  відсотків  середньооблікової   чисельності   штатних
працівників  облікового складу,  і за умови,  що фонд оплати праці
таких інвалідів становить протягом звітного  періоду  не  менш  як
25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці,  що належать до
складу  витрат  згідно  з  правилами  оподаткування  податком   на
прибуток підприємств.

     Безпосереднім вважається   виготовлення   товарів/послуг,   у
результаті якого сума  витрат  з  переробки  (обробка,  інші  види
перетворення)   сировини,   комплектувальних   виробів,  складових
частин,  інших покупних товарів/послуг,  які використовуються  при
виготовлені таких товарів/послуг, становить не менш як 8 відсотків
ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг.

     Зазначені підприємства та організації громадських організацій
інвалідів  мають право застосовувати зазначену пільгу за наявності
реєстрації у відповідному органі державної податкової служби,  яка
здійснюється  на  підставі  рішення  міжвідомчої  Комісії з питань
діяльності  підприємств  та  організацій  громадських  організацій
інвалідів   і  відповідної  заяви  платника  податку  про  бажання
отримати таку пільгу відповідно  до  Закону  України  "Про  основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).

     У разі  порушення  вимог  цього  підпункту  платником податку
орган державної податкової  служби  скасовує  його  реєстрацію  як
особи,  що має право на податкову пільгу, а податкові зобов'язання
такого платника податку перераховуються з податкового періоду,  за
результатами  якого  були  виявлені такі порушення,  відповідно до
загальних правил оподаткування,  встановлених цим Кодексом,  та  з
одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.

     Податкова звітність    таких   підприємств   та   організацій
подається в порядку, встановленому законодавством.

     197.7. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на
митну  територію  України  культурних цінностей за кодами згідно з
УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ) 9701 10 00 00,  9701 90 00 00, 9702 00 00 00,
9703 00 00 00,   9704 00 00 00,    9705 00 00 00,   9706 00 00 00,
виготовлених 50 і більше років тому.

     197.8. Звільняються від оподаткування операції  з  постачання
послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом
через митну  територію  України,  а  також  з  постачання  послуг,
пов'язаних із таким перевезенням (переміщенням).

     197.9. Звільняються  від  оподаткування операції з постачання
послуг,  що надаються іноземним суднам та вітчизняним суднам,  які
здійснюють  міжнародні  перевезення  пасажирів,  їхнього  багажу і
вантажів та оплачуються ними відповідно до  законодавства  України
портовими зборами.

     197.10. Звільняються  від оподаткування операції з постачання
послуг з аеронавігаційного обслуговування  повітряних  суден,  які
здійснюють  внутрішні,  міжнародні  та транзитні польоти в районах
польотної  інформації  зони  відповідальності   України.   Порядок
документального   оформлення,   виписки  податкових  накладних  та
відображення цих  операцій  у  податковій  звітності  визначається
Кабінетом Міністрів України.

     197.11. Звільняються  від  оподаткування операції із ввезення
на  митну  територію  України  майна  як   міжнародної   технічної
допомоги,   яка  надається  відповідно  до  міжнародних  договорів
України,  згода на  обов'язковість  яких  надана  Верховною  Радою
України,  а  також  як  гуманітарної  допомоги,  наданої  згідно з
нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ).

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0