ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 18:07

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 146 - ст. 147 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації 

     146.1. Облік вартості,  яка амортизується, ведеться за кожним
об'єктом,  що входить до складу окремої групи основних засобів,  у
тому числі вартість ремонту,  поліпшення таких засобів,  отриманих
безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду),  як  окремий
об'єкт амортизації.

     146.2. Амортизація  об'єкта  основних  засобів  нараховується
протягом строку  корисного  використання  (експлуатації)  об'єкта,
установленого   платником   податку,   але   не  менше  мінімально
допустимого строку,  встановленого пунктом 145.1 статті 145  цього
Кодексу,  помісячно,  починаючи  з місяця,  що наступає за місяцем
введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється  на
період його реконструкції,  модернізації,  добудови, дообладнання,
консервації та інших видів поліпшення та консервації.

     146.3. Амортизаційні відрахування розрахункового кварталу  за
кожним    об'єктом   основних   засобів   визначаються   як   сума
амортизаційних відрахувань за три місяці розрахункового  кварталу,
обчислених  із  застосуванням  обраного  платником  податку методу
нарахування  амортизації  відповідно  до  кожної  групи   основних
засобів.

     146.4. Придбані   (самостійно   виготовлені)  основні  засоби
зараховуються на баланс платника податку за первісною вартістю.

     146.5. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається
з таких витрат:

     суми, що сплачуються постачальникам активів та підрядникам за
виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

     реєстраційні збори,  державне мито та аналогічні платежі,  що
здійснюються  у  зв'язку  з  придбанням/отриманням  прав на об'єкт
основних засобів;

     суми ввізного мита;

     суми непрямих податків у зв'язку  з  придбанням  (створенням)
основних засобів (якщо вони не відшкодовуються платнику);

     витрати на страхування ризиків доставки основних засобів;

     витрати на     транспортування,     установлення,     монтаж,
налагодження основних засобів;

     фінансові витрати,    включення    яких    до    собівартості
кваліфікаційних   активів  передбачено  положеннями  (стандартами)
бухгалтерського обліку;

     інші витрати,  безпосередньо пов'язані з доведенням  основних
засобів  до  стану,  в  якому  вони  придатні  для використання із
запланованою метою.

    146.6. У разі здійснення витрат  на  самостійне  виготовлення
основних  засобів  платником податку для власних виробничих потреб
вартість об'єкта основних засобів, яка амортизується, збільшується
на суму всіх виробничих витрат,  здійснених платником податку,  що
пов'язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію,  а також
витрат  на  виготовлення  таких  основних засобів,  без урахування
сплаченого податку на додану вартість, у разі якщо платник податку
зареєстрований платником податку на додану вартість, незалежно від
джерел фінансування.

     146.7. Первісна   вартість   об'єктів    основних    засобів,
зобов'язання  по розрахунках за якими визначені загальною сумою за
кілька об'єктів,  обчислюється розподілом  цієї  суми  пропорційно
звичайній ціні окремого об'єкта основних засобів.

     146.8. Первісною  вартістю  основних засобів,  що включені до
статутного  капіталу   підприємства,   визнається   їх   вартість,
погоджена  засновниками  (учасниками)  підприємства,  але  не вище
звичайної ціни.

     146.9. Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого
в  обмін на подібний об'єкт,  дорівнює вартості переданого об'єкта
основних  засобів,  яка   амортизується,   за   вирахуванням   сум
накопиченої  амортизації,  але  не  вище  звичайної  ціни  об'єкта
основних засобів, отриманого в обмін.

     146.10. Первісна   вартість   об'єкта    основних    засобів,
отриманого  в  обмін  (або  частковий обмін) на неподібний об'єкт,
дорівнює  вартості  переданого  об'єкта  основних   засобів,   яка
амортизується,   за   вирахуванням  сум  накопиченої  амортизації,
збільшеній/зменшеній на суму коштів чи  їх  еквівалента,  що  була
передана/отримана  під  час  обміну,  але  не  вище звичайної ціни
об'єкта основних засобів, отриманого в обмін.

     146.11. Первісна вартість основних  засобів  збільшується  на
суму  витрат,  пов'язаних  із  ремонтом  та  поліпшенням  об'єктів
основних    засобів    (модернізація,    модифікація,    добудова,
дообладнання,  реконструкція), що приводить до зростання майбутніх
економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у
сумі,  що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх
груп основних  засобів,  що  підлягають  амортизації,  на  початок
звітного  податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт
основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення.

     146.12. Сума витрат,  що пов'язана з ремонтом та  поліпшенням
об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що
не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості  всіх  груп
основних  засобів на початок звітного року,  відноситься до витрат
того  звітного  податкового  періоду,  в  якому  такі  ремонт   та
поліпшення були здійснені.

     146.13. Сума  перевищення  доходів  від  продажу  або  іншого
відчуження  над  балансовою  вартістю  окремих  об'єктів  основних
засобів  та нематеріальних активів включається до доходів платника
податку,  а сума перевищення балансової вартості над доходами  від
такого   продажу  або  іншого  відчуження  включається  до  витрат
платника податку.

     Сума перевищення доходів від продажу  або  іншого  відчуження
над  первісною вартістю придбання невиробничих основних засобів та
витрат на  ремонт,  що  здійснюються  для  підтримання  об'єкта  в
робочому  стані,  включається до доходів платника податку,  а сума
перевищення первісної вартості над доходами від такого продажу або
іншого відчуження включається до витрат платника податку.

     Сума перевищення  доходів  від  продажу або іншого відчуження
безоплатно отриманих основних засобів або  нематеріальних  активів
над вартістю таких основних засобів або нематеріальних активів, що
була  включена  до  складу  доходів  у   зв'язку   з   отриманням,
включається  до  доходів  платника  податку,  а  сума  перевищення
вартості,  що  була  включена  до  складу  доходів  у  зв'язку   з
безоплатним  отриманням над доходами від такого продажу або іншого
відчуження включається до витрат платника податку.

     146.14. Дохід  від  продажу  або  іншого  відчуження  об'єкта
основних  засобів та нематеріальних активів для цілей застосування
цієї статті визначається згідно з договором про  продаж  або  інше
відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, але
не нижче звичайної ціни такого об'єкта (активу).

     146.15. У разі  виведення  з  експлуатації  окремого  об'єкта
основних   засобів   або  передачі  його  до  складу  невиробничих
необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку  або
суду об'єкт не амортизується.

     У цьому  ж  порядку відбувається виведення основних засобів з
експлуатації внаслідок їх відчуження за рішенням суду.

     У разі зворотного введення такого об'єкта в експлуатацію  або
передачі   до   складу  виробничих  основних  засобів,  для  цілей
амортизації приймається вартість, яка амортизується на момент його
виведення   з   експлуатації   (складу   виробничих   засобів)  та
збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом, модернізацією,
модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо.

     146.16. У   разі  ліквідації  основних  засобів  за  рішенням
платника податку або в разі якщо з незалежних від платника податку
обставин  основні  засоби  (їх  частина) зруйновані,  викрадені чи
підлягають ліквідації,  або платник податку  змушений  відмовитися
від  використання  таких  основних  засобів  внаслідок  загрози чи
неминучості їх заміни,  руйнування або ліквідації, платник податку
у  звітному  періоді,  в якому виникають такі обставини,  збільшує
витрати на суму вартості,  яка амортизується,  за вирахуванням сум
накопиченої амортизації окремого об'єкта основних засобів.

     146.17. Для цілей цього розділу:

     146.17.1. до  продажу  або іншого відчуження основних засобів
та нематеріальних активів прирівнюються:

     операції із внесення таких основних засобів та нематеріальних
активів до статутного фонду іншої особи;

     передача основних засобів у фінансовий лізинг (оренду);

     146.17.2. до  придбання  прирівнюються  операції  з отримання
основних засобів та нематеріальних активів у разі:

     внесення основних  засобів  та  нематеріальних   активів   до
статутного фонду (капіталу) платника податку;

     отримання основних  засобів  у  фінансовий  лізинг (оренду) з
подальшим їх включенням до відповідних груп,  якщо придбані  таким
чином основні засоби відповідають вимогам,  визначеним у розділі I
цього Кодексу;

     отримання в оренду основних засобів та нематеріальних активів
у  складі  цілісного  майнового  комплексу  відповідно  до  Закону
України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12  )
від   державних   органів   приватизації   або  органів  місцевого
самоврядування;

     отримання в господарське  відання  основних  засобів,  що  не
підлягають   приватизації,   за   рішеннями   центральних  органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийнятих у
межах їх повноважень, у разі зарахування на баланс.

     146.18. Виведення  з експлуатації будь-якого об'єкта основних
засобів  здійснюється   за   результатами   ліквідації,   продажу,
консервації на підставі наказу керівника підприємства, а в разі їх
примусового відчуження чи конфіскації - згідно із законом.

     146.19. У  разі  якщо  договір   оперативної   оренди/лізингу
зобов'язує  або  дозволяє  орендарю здійснювати ремонти/поліпшення
об'єкта  оперативної  оренди/лізингу,   частина   вартості   таких
ремонтів/поліпшень  у  сумі,  що  перевищує  віднесену  на витрати
згідно з абзацом  другим  пункту  146.11  та  пункту  146.12  цієї
статті, амортизується орендарем як окремий об'єкт.

     При цьому   орендарем   не  враховується  балансова  вартість
об'єктів оперативної оренди/лізингу, за якою вони обліковуються на
балансі орендодавця.

     146.20. У  разі  повернення  орендарем  об'єкта  оперативного
лізингу/оренди    орендодавцю     внаслідок     закінчення     дії
лізингового/орендного   договору,   а   також   у  разі  знищення,
викрадення або  зруйнування  об'єкта  оперативного  лізингу/оренди
такий орендар користується правилами,  визначеними пунктом 146.16
цієї статті для заміни основних засобів. При цьому орендодавець не
змінює вартість основних засобів,  яка амортизується,  або витрати
на  суму  витрат,  здійснених  орендарем  для  поліпшення   такого
об'єкта.

     146.21. Платники  податку  всіх  форм  власності  мають право
проводити  переоцінку  об'єктів  основних  засобів,   застосовуючи
щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та
суми  накопиченої  амортизації  на  коефіцієнт  індексації,   який
визначається за формулою:

     К = [І      - 10]:100,
      і    (а-1) 

     де І      -  індекс  інфляції  року,  за  результатами  якого
         (а-1)
проводиться  індексація.  Якщо  значення  К  не перевищує одиниці, 
                                          і
індексація не проводиться. 

     Збільшення вартості    об'єктів    основних    засобів,    що
амортизується,  здійснюється станом на кінець року (дату  балансу)
за  результатами  якого проводиться переоцінка та використовується
для розрахунку амортизації з першого дня наступного року.

     Стаття 147. Облік операцій із землею
                 та її капітальним поліпшенням

     147.1. Платник  податку веде окремий облік операцій з продажу
або  купівлі  землі  як  окремого  об'єкта   власності.   Витрати,
пов'язані з таким придбанням, не підлягають включенню до витрат за
звітний податковий період та не підлягають амортизації.

     Якщо в майбутньому такий окремий об'єкт власності продається,
платник  податку  включає  до складу доходів позитивну різницю між
сумою  доходу,  отриманого  внаслідок  такого  продажу,  та  сумою
витрат,  пов'язаних із купівлею такого окремого об'єкта власності,
які збільшені на коефіцієнт індексації, визначений у пункті 146.21
статті 146 цього Кодексу.

     У разі  якщо  витрати  (з урахуванням зазначеної переоцінки),
понесені  у  зв'язку  з  придбанням  такого   об'єкта   власності,
перевищують  доходи,  отримані внаслідок його продажу,  збиток від
такої операції не повинен  впливати  на  об'єкт  оподаткування  та
покривається за рахунок власних джерел платника податку.

     147.2. У разі продажу землі,  отриманої у власність у процесі
приватизації,  платник податку включає до складу доходів позитивну
різницю між сумою доходу,  отриманого внаслідок такого продажу, та
сумою  оціночної  вартості  такої  землі,  визначеної   згідно   з
установленою  методикою  вартісної  оцінки  земель  з  урахуванням
коефіцієнтів її  функціонального  використання  на  момент  такого
продажу.

     У разі  якщо  витрати перевищують доходи,  отримані внаслідок
його продажу,  збиток від такої операції не  повинен  впливати  на
об'єкт  оподаткування  та  покривається  за рахунок власних джерел
платника податку.

     147.3. У разі  якщо  об'єкт  нерухомого  майна  (нерухомість)
придбавається  платником податку разом із землею,  яка знаходиться
під   таким   об'єктом   чи   є   передумовою   для   забезпечення
функціонального використання такого об'єкта нерухомості відповідно
до норм,  визначених законодавством, амортизації підлягає вартість
такого  об'єкта  нерухомого  майна.  Вартість  зазначеного об'єкта
нерухомості визначається в сумі,  що не перевищує  звичайну  ціну,
без урахування вартості землі.

     147.4. Якщо  земля як окремий об'єкт власності продається або
відчужується іншим чином,  то балансова вартість окремого  об'єкта
основних   засобів   групи   2,  в  якому  відображалася  вартість
капітального поліпшення якості такої землі,  включається до витрат
такого платника податку за підсумками податкового періоду, на який
припадає такий продаж.

     147.5. Для цілей  цього  пункту  дохід,  отриманий  внаслідок
продажу або іншого відчуження землі, визнається згідно з договором
купівлі-продажу або іншого відчуження, але не нижче звичайної ціни
такої землі.
 

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0