ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 18:09

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 250 - 257 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати 
                 податку

     250.1. Базовий    податковий    (звітний)   період   дорівнює
календарному кварталу.

     250.2. Платники   податку,   крім    тих,    які    визначені
пунктом 240.2  статті  240  цього  Кодексу,  та  податкові  агенти
складають податкові декларації за формою,  встановленою у порядку,
передбаченому статтею   46  цього  Кодексу,  подають  їх  протягом
40 календарних днів,  що настають  за  останнім  календарним  днем
податкового  (звітного) кварталу,  до органів державної податкової
служби та сплачують  податок  протягом  10  календарних  днів,  що
настають  за  останнім  днем  граничного строку подання податкової
декларації:

     250.2.1. за викиди в атмосферне повітря забруднюючих  речовин
стаціонарними джерелами забруднення,  скиди забруднюючих речовин у
водні об'єкти,  розміщення протягом звітного кварталу  відходів  у
спеціально  відведених для цього місцях чи на об'єктах - за місцем
розміщення стаціонарних джерел забруднення,  спеціально відведених
для цього місць чи об'єктів;

     250.2.2. за  паливо,  реалізоване податковими агентами,  - за
місцем знаходження пунктів продажу палива;

     250.2.3. за утворення  радіоактивних  відходів  та  тимчасове
зберігання  радіоактивних  відходів  понад установлений особливими
умовами  ліцензії  строк  -  за  місцем  перебування  платника  на
податковому обліку в органах державної податкової служби.

     250.3. Орган  виконавчої влади з питань охорони навколишнього
природного середовища Автономної  Республіки  Крим,  територіальні
органи  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань охорони
навколишнього природного середовища до 1 грудня року,  що  передує
звітному,  подають до органів державної податкової служби переліки
підприємств, установ,  організацій,  фізичних осіб -  підприємців,
яким в установленому порядку видано дозволи на викиди,  спеціальне
водокористування  та  розміщення  відходів,  а  також  направляють
інформацію  про  внесення змін до переліку до 30 числа місяця,  що
настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.

     250.4. Територіальні органи  центрального  органу  виконавчої
влади   у   сфері   використання   ядерної  енергії,  забезпечення
додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки до 1 грудня  року,
що  передує  звітному,  подають  до  органів  державної податкової
служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб -
суб'єктів  діяльності  у  сфері  використання  ядерної енергії,  у
результаті діяльності  яких  утворилися,  утворюються  або  можуть
утворитися  радіоактивні  відходи та які тимчасово зберігають такі
відходи понад установлений особливими умовами  ліцензії  строк,  а
також направляють  інформацію  про  внесення  змін  до переліку до
30 числа місяця,  що настає  за  кварталом,  у  якому  такі  зміни
відбулися.

     250.5. Платники  податку,  крім  тих,  які  визначені пунктом
240.2 статті 240 цього Кодексу,  та податкові агенти перераховують
суми  податку,  що  справляється  за  викиди,  скиди  забруднюючих
речовин та розміщення  відходів,  одним  платіжним  дорученням  на
рахунки, відкриті     в    територіальних    органах    Державного
казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні,
визначеному законом.

     250.6. Платники   податку,  який  справляється  за  утворення
радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове
зберігання    радіоактивних    відходів   їх   виробниками   понад
установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми
податку до державного бюджету,  які використовуються відповідно до
Закону України  "Про  поводження   з   радіоактивними   відходами"
( 255/95-ВР  )  та  Закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік.  За рішенням платника податку сума  податку  може
сплачуватися  щомісяця  в розмірі однієї третьої частини планового
обсягу  за  квартал  із  перерахунком  за  результатами   базового
податкового (звітного) періоду.

     250.7. Звітність  про фактичні обсяги радіоактивних відходів,
утворених за  базовий  податковий  (звітний)  період,  календарний
квартал  (включаючи  вже  накопичені  до  1 квітня 2009 року),  та
фактичні  обсяги  радіоактивних  відходів,  які   зберігаються   у
виробника  таких  відходів  понад  установлений особливими умовами
ліцензії строк,  погоджується територіальними закладами  державної
санітарно-епідеміологічної  служби  Міністерства  охорони здоров'я
України та територіальними органами центрального органу виконавчої
влади   у   сфері   використання   ядерної  енергії,  забезпечення
додержання вимог  ядерної  та  радіаційної  безпеки.  Вимоги  щодо
строків  подання  та  змісту  зазначеної  звітності встановлюються
особливими умовами ліцензії.  Копії звітності подаються платниками
податків разом з податковою декларацією.

     250.8. Якщо місце подання податкових декларацій не збігається
з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи,
організації,  громадянина  -  суб'єкта підприємницької діяльності,
яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди  забруднюючих
речовин  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,  спеціальне
водокористування  та  розміщення  відходів,  до  органу  державної
податкової   служби,   в   якому   таке   підприємство,  установа,
організація або громадянин -  суб'єкт  підприємницької  діяльності
перебуває  на обліку,  подаються протягом 40 календарних днів,  що
настають  за  останнім  календарним  днем  податкового  (звітного)
періоду, копії відповідних податкових декларацій.

     250.9. Якщо платник податку з початку звітного року не планує
здійснення  викидів,  скидів  забруднюючих   речовин,   розміщення
відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року,
то такий платник податку повинен  повідомити  про  це  відповідний
орган  державної  податкової  служби за місцем розташування джерел
забруднення та скласти заяву про відсутність у  нього  у  звітному
році  об'єкта  обчислення  екологічного  податку.  В  іншому  разі
платник  податку  зобов'язаний   подавати   податкові   декларації
відповідно до цієї статті Кодексу.

     250.10. У разі якщо:

     250.10.1. платник  податку  має  кілька  стаціонарних  джерел
забруднення або  спеціально  відведених  для  розміщення  відходів
місць  чи  об'єктів в межах кількох населених пунктів (сіл,  селищ
або міст) або за їх межами (коди згідно з Класифікатором  об'єктів
адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то
такий платник податку зобов'язаний подати до  відповідного  органу
державної  податкової  служби за місцем розташування стаціонарного
джерела  забруднення  або  спеціально  відведених  для  розміщення
відходів  місць  чи  об'єктів  податкову  декларацію  щодо кожного
стаціонарного джерела забруднення або спеціально  відведеного  для
розміщення відходів місця чи об'єкта окремо;

     250.10.2. платник  податку  має  кілька  стаціонарних  джерел
забруднення або  спеціально  відведених  для  розміщення  відходів
місць  чи об'єктів в межах одного населеного пункту (села,  селища
або міста)  або  за  його  межами  (код  згідно  з  Класифікатором
об'єктів  адміністративно-територіального  устрою України (КОАТУУ)
один і той самий),  то такий  платник  податку  може  подавати  до
відповідного  органу  державної  податкової  служби одну податкову
декларацію податку за такі джерела забруднення;

     250.10.3. платник податку перебуває на податковому  обліку  в
місті  з  районним  поділом,  то  такий платник може подавати одну
податкову декларацію  за  викиди,  скиди  усіма  своїми  джерелами
забруднення  та/або  розміщення  відходів,  якщо ці джерела та/або
спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовані  на
території  такого  міста (зазначається код згідно з Класифікатором
об'єктів адміністративно-територіального устрою України  (КОАТУУ),
за  місцем  перебування  платника  податку  на  податковому обліку
(міської ради).

     250.11. Контроль  за  тимчасовим  зберіганням   радіоактивних
відходів  їх  виробниками  понад  установлений  особливими умовами
ліцензії   строк   здійснюється   органами   центрального   органу
виконавчої   влади   у   сфері   використання   ядерної   енергії,
забезпечення додержання вимог ядерної та  радіаційної  безпеки  та
державної  санітарно-епідеміологічної  служби Міністерства охорони
здоров'я України.

     250.12. Органи  державної  податкової  служби  залучають   за
попереднім  погодженням  працівників  органу  виконавчої  влади  з
питань  охорони  навколишнього  природного  середовища  Автономної
Республіки  Крим  та  спеціальних  підрозділів центрального органу
виконавчої  влади  з  питань  охорони   навколишнього   природного
середовища   для   перевірки  правильності  визначення  платниками
податку  фактичних   обсягів   викидів   стаціонарними   джерелами
забруднення, скидів та розміщення відходів.

     Органи державної  податкової  служби  залучають за попереднім
погодженням        територіальні         заклади         державної
санітарно-епідеміологічної    служби   та   територіальні   органи
центрального органу виконавчої влади у сфері використання  ядерної
енергії,  забезпечення  додержання  вимог  ядерної  та радіаційної
безпеки для перевірки правильності визначення платниками фактичних
обсягів радіоактивних відходів.

         РОЗДІЛ IX. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ
          І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ
                    ТА НАФТОПРОДУКТОПРОВОДАМИ,
             ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ
           ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ

     Стаття 251. Платники рентної плати

     251.1. Платниками  рентної  плати  є суб'єкти господарювання,
які експлуатують об'єкти магістральних  трубопроводів  та  надають
(організовують)  послуги  з  транспортування (переміщення) вантажу
трубопроводами України.

     251.2. Платником рентної плати  за  транзит  природного  газу
територією  України  є  уповноважений  Кабінетом Міністрів України
суб'єкт господарювання,  який надає (організовує) послуги  з  його
транзиту територією України.

     Стаття 252. Об'єкт оподаткування

     252.1. Для  нафти  та нафтопродуктів об'єктом оподаткування є
їх  фактичні  обсяги,  що  транспортуються  територією  України  у
податковому (звітному) періоді.

     252.2. Для природного газу та аміаку об'єктом оподаткування є
сума добутків відстаней відповідних маршрутів  їх  транспортування
(переміщення),   узгоджених   між   платником   рентної  плати  та
замовником на відповідний податковий (звітний) період,  на  обсяги
природного  газу  та аміаку,  транспортованих (переміщених) кожним
маршрутом транспортування.

     Стаття 253. Ставки оподаткування

     253.1. Ставки оподаткування:

     253.1.1. 1,67 гривні за транзитне транспортування  1000  куб.
метрів   природного   газу   за   кожні  100  кілометрів  відстані
відповідних маршрутів його транспортування;

     253.1.2. 4,5 гривні за  транспортування  однієї  тонни  нафти
магістральними нафтопроводами;

     253.1.3. 4,5   гривні   за   транспортування   однієї   тонни
нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами;

     253.1.4. 5,1 гривні за транзитне транспортування однієї тонни
аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його
транспортування.

     253.2. У  разі  зміни  тарифів  до   ставок   рентної   плати
застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів  України,  крім  ставки  рентної
плати за транзитне транспортування природного газу.

     Стаття 254. Порядок обчислення податкових зобов'язань та
                 строк сплати

    
254.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної  плати
дорівнює календарному місяцю.

     254.2. Платники  рентної  плати  самостійно  обчислюють  суму
податкових зобов'язань з рентної плати.

     254.3. Сума   податкових   зобов'язань   з   рентної    плати
обчислюється   як   добуток  відповідного  об'єкта  оподаткування,
визначеного у статті  252  цього  Кодексу,  на  відповідну  ставку
оподаткування,   визначену  у  статті  253  цього  Кодексу,  та  з
урахуванням коригуючого коефіцієнта,  визначеного в  установленому
порядку.

     254.4. Податковий  розрахунок  з  рентної плати за податковий
(звітний) період,  що дорівнює  календарному  місяцю,  за  формою,
встановленою  у  порядку,  передбаченому статтею 46 цього Кодексу,
подається платником  рентної  плати  органу  державної  податкової
служби за    місцем    його    податкової    реєстрації   протягом
20 календарних днів,  що настають  за  останнім  календарним  днем
податкового (звітного) періоду.

     254.5. Сума   податкових   зобов'язань  з  рентної  плати  за
податковий (звітний)  період,  що  дорівнює  календарному  місяцю,
сплачується  платником  рентної  плати  за  місцем його податкової
реєстрації авансовими платежами щодекади (15,  25 числа  поточного
місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з:

     254.5.1. фактичних   обсягів  природного  газу  та  аміаку  і
відстані  відповідних  маршрутів  їх  транспортування   територією
України у відповідних декадах місяця;

     254.5.2. фактичних   обсягів   нафти   і  нафтопродуктів,  що
транспортуються територією України у відповідних декадах місяця.

     254.6. Визначена  у  податковому  розрахунку  за  відповідний
податковий  (звітний) період сума податкових зобов'язань з рентної
плати  з  урахуванням  фактично   сплачених   авансових   платежів
вноситься  платниками рентної плати до державного бюджету протягом
10 календарних днів,  що настають  за  останнім  календарним  днем
граничного строку подання такого розрахунку.

     254.7. На  суму  податкових  зобов'язань з рентної плати,  що
нарахована платником рентної плати за податковий (звітний) період,
але  не  сплачена  протягом  10  календарних днів,  що настають за
останнім календарним днем граничного  строку  подання  податкового
розрахунку, нараховується    пеня    в    порядку,   встановленому
розділом II цього Кодексу.

     Стаття 255. Контроль та відповідальність платників

     255.1. Платник   несе   відповідальність   за    правильність
обчислення  рентної  плати,  повноту і своєчасність її внесення до
бюджету,  а  також  за  своєчасність  подання  органам   державної
податкової  служби відповідних розрахунків згідно із нормами цього
Кодексу та інших законів України.

     255.2. Контроль за правильністю  обчислення,  своєчасністю  і
повнотою  справляння  рентної  плати  до бюджету здійснюють органи
державної податкової служби.

                 РОЗДІЛ X. РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ,
                ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ,
                    ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ

     Стаття 256. Платники рентної плати

     256.1. Платниками рентної плати (далі - платники) є  суб'єкти
господарювання,  які  здійснюють  видобуток  (у тому числі під час
геологічного  вивчення)   вуглеводневої   сировини   на   підставі
спеціальних   дозволів   на   користування  надрами,  отриманих  в
установленому законодавством порядку.

     Стаття 257. Об'єкт оподаткування

     257.1. Об'єктом  оподаткування   рентною   платою   є   обсяг
видобутої вуглеводневої сировини у податковому (звітному) періоді.

     257.2. Об'єкт  оподаткування  рентною  платою природного газу
зменшується  на  обсяг  рециркулюючого   природного   газу,   який
визначається платником за показниками вимірювальних пристроїв,  що
зазначені  у  журналі  обліку   видобутих   корисних   копалин   з
дотриманням самостійно затверджених платником, відповідно до вимог
ліцензійних умов,  схем руху видобутої вуглеводневої  сировини  на
виробничих  дільницях  та  місцях  зберігання з урахуванням складу
вихідної  сировини,  умов  конкретного  виробництва,  особливостей
технологічного процесу.


Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0