ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 30.05.2024, 22:13

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 160 - ст. 164 | Реєстрація | Вхід

     160.6. Страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові 
платежі (страхові внески,  страхові премії)  та  страхові  виплати
(страхові   відшкодування)   у  межах  договорів  страхування  або
перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь
нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми, що перераховуються,
таким чином:

     у межах договорів із обов'язкових видів страхування, за якими
страхові  виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь
фізичних осіб - нерезидентів,  а також за договорами страхування у
межах  системи міжнародних договорів "Зелена карта" - за ставкою 0
відсотків;

     у межах договорів страхування ризиків за межами  України,  за
якими  страхові  виплати  (страхові відшкодування) здійснюються на
користь нерезидентів,  крім ризиків,  зазначених в абзаці  другому
цього пункту, - за ставкою 4 відсотки суми, що перераховується, за
власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої
суми;

     під час  укладання  договорів страхування або перестрахування
ризику  безпосередньо  із  страховиками  та   перестраховиками   -
нерезидентами,  рейтинг  фінансової  надійності  (стійкості)  яких
відповідає вимогам,  установленим спеціально уповноваженим органом
виконавчої  влади  у сфері регулювання ринків фінансових послуг (у
тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які
в порядку, визначеному таким уповноваженим органом, підтверджують,
що перестрахування здійснено в перестраховика,  рейтинг фінансової
надійності  (стійкості)  якого  відповідає  вимогам,  установленим
зазначеним уповноваженим  органом),  а  також  під  час  укладання
договорів  перестрахування  з  обов'язкового страхування цивільної
відповідальності оператора ядерної установки за  шкоду,  яка  може
бути  заподіяна  внаслідок  ядерного  інциденту,  -  за  ставкою 0
відсотків;

     в інших  випадках,  ніж  зазначені  в   абзацах   другому   -
четвертому  цього  пункту,  -  за  ставкою 12 відсотків суми таких
виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування  таких
виплат.

     160.7. Резиденти,  які  здійснюють  виплати  нерезидентам  за
виробництво та/або розповсюдження реклами  про  такого  резидента,
під  час  такої  виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків
суми таких виплат за власний рахунок.

     160.8. Суми  прибутків  нерезидентів,  які   провадять   свою
діяльність  на  території  України  через постійне представництво,
оподатковуються в загальному  порядку.  При  цьому  таке  постійне
представництво  прирівнюється  з  метою  оподаткування до платника
податку,  який провадить  свою  діяльність  незалежно  від  такого
нерезидента.

     У разі  якщо  нерезидент  провадить свою діяльність не лише в
Україні,  а й за її межами,  і при цьому не визначає прибуток  від
своєї діяльності,  що ведеться ним через постійне представництво в
Україні,  сума прибутку,  що  підлягає  оподаткуванню  в  Україні,
визначається  на  підставі  складення  нерезидентом відокремленого
балансу фінансово-господарської діяльності,  погодженого з органом
державної   податкової   служби  за  місцезнаходженням  постійного
представництва.

     У разі неможливості  визначити  шляхом  прямого  підрахування
прибуток,  отриманий  нерезидентами  з  джерелом його походження з
України,  оподатковуваний прибуток визначається органом  державної
податкової служби як різниця між доходом та витратами, визначеними
шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

     160.9. Резиденти,  які надають агентські,  довірчі, комісійні
та  інші  подібні  послуги з продажу чи придбання товарів,  робіт,
послуг за рахунок і на користь нерезидента (в тому числі укладення
договорів   з   іншими   резидентами   від   імені  і  на  користь
нерезидента),  утримують і перераховують до  відповідного  бюджету
податок  із  доходу,  отриманого  таким  нерезидентом  із джерел в
Україні,  визначений у порядку,  передбаченому  для  оподаткування
прибутків  нерезидентів,  що  проводять  діяльність  на  території
України через постійне представництво. При цьому такі резиденти не
підлягають  додатковій  реєстрації  в органах державної податкової
служби як платники податку.

     Стаття 161. Спеціальні правила

     161.1. У  разі  укладення  договорів  із   нерезидентами   не
дозволяється  включення  до  них податкових застережень,  згідно з
якими  підприємства,  що  виплачують  доходи,   беруть   на   себе
зобов'язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів.

     161.2. У   разі   укладення   договорів,   які   передбачають
здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів,
що  мають  офшорний  статус,  чи  при здійсненні розрахунків через
таких нерезидентів або через їх банківські рахунки,  незалежно від
того,  чи  здійснюється  така  оплата (в грошовій або іншій формі)
безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати
платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг)
включаються до складу їх витрат у сумі,  що становить 85 відсотків
вартості цих товарів (робіт, послуг).

     Правило, визначене  цим  пунктом,  починає  застосовуватися з
календарного кварталу,  що настає за кварталом,  на який  припадає
офіційне   опублікування   переліку  офшорних  зон,  встановленого
Кабінетом Міністрів України.

     У разі необхідності внесення  змін  до  цього  переліку  такі
зміни  вносяться  не  пізніше ніж за три місяці до нового звітного
(податкового) року та вводяться в дію з  початку  нового  звітного
(податкового) року.

     161.3. Під  терміном "нерезиденти,  що мають офшорний статус"
розуміються нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, за
винятком нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які
надали платнику податку  виписку  із  правоустановчих  документів,
легалізовану   відповідною   консульською  установою  України,  що
свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента. При
існуванні  договорів,  визначених  абзацом  першим  цього  пункту,
платник податку має послатися на наявність  зазначеної  виписки  у
поясненні до податкової декларації.

     161.4. Суми   податку  на  прибуток,  отриманий  з  іноземних
джерел,  що  сплачені  суб'єктами  господарювання   за   кордоном,
зараховуються  під  час  сплати ними податку в Україні.  При цьому
зарахуванню  підлягає  сума  податку,  розрахована  за  правилами,
встановленими цим розділом.

     161.5. Розмір  зарахованих  сум  податку  з  іноземних джерел
протягом податкового періоду не може перевищувати суми податку, що
підлягає  сплаті в Україні таким платником податку протягом такого
періоду.

     161.6. Не  підлягають  зарахуванню  у  зменшення   податкових
зобов'язань такі податки, сплачені в інших країнах:

     податок на капітал/майно та приріст капіталу;

     поштові податки;

     податки на реалізацію (продаж);

     інші непрямі податки незалежно від того,  підпадають вони під
категорію  прибуткових  податків   чи   оподатковуються   окремими
податками згідно із законодавством іноземних держав.

     161.7. Зарахування  сплачених  за митним кордоном України сум
податку здійснюється за  умови  подання  письмового  підтвердження
податкового  органу іншої держави щодо факту сплати такого податку
та  за  наявності  чинного  міжнародного  договору   України   про
уникнення подвійного оподаткування доходів.

                 РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

     Стаття 162. Платники податку

     162.1. Платниками податку є:

     162.1.1. фізична особа - резидент,  яка отримує доходи  як  з
джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

     162.1.2. фізична  особа  -  нерезидент,  яка отримує доходи з
джерела їх походження в Україні;

     162.1.3. податковий агент.

     162.2. Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи
з  джерела  їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та
імунітет,  встановлені чинним міжнародним договором України,  щодо
доходів,   які   він   отримує   безпосередньо   від   провадження
дипломатичної чи прирівняної до неї  таким  міжнародним  договором
діяльності.

     162.3. У  разі  смерті  платника  податку або оголошення його
судом померлим чи  визнання  безвісно  відсутнім  або  втрати  ним
статусу   резидента  (за  відсутності  податкових  зобов'язань  як
нерезидента згідно з цим Кодексом) податок за останній  податковий
період   справляється  з  нарахованих  на  його  користь  доходів.
Відповідно  до  цього  останнім  податковим  періодом   вважається
період, який закінчується днем, на який відповідно припадає смерть
такого платника податку,  винесення  такого  судового  рішення  чи
втрата  ним  статусу  резидента.  У  разі  відсутності нарахованих
доходів податок сплаті не підлягає.

     162.4. Якщо фізична особа - платник  податку  вперше  отримує
оподатковувані  доходи  всередині  податкового періоду,  то перший
податковий період розпочинається з дня отримання таких доходів.

     Стаття 163. Об'єкт оподаткування

     163.1. Об'єктом оподаткування резидента є:

     163.1.1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

     163.1.2. доходи  з  джерела  їх  походження  в  Україні,  які
остаточно   оподатковуються   під  час  їх  нарахування  (виплати,
надання);

     163.1.3. іноземні доходи  -  доходи  (прибуток),  отримані  з
джерел за межами України.

     163.2. Об'єктом оподаткування нерезидента є:

     163.2.1. загальний  місячний (річний) оподатковуваний дохід з
джерела його походження в Україні;

     163.2.2. доходи  з  джерела  їх  походження  в  Україні,  які
остаточно   оподатковуються   під  час  їх  нарахування  (виплати,
надання).

     Стаття 164. База оподаткування

     164.1. Базою оподаткування є  чистий  річний  оподатковуваний
дохід,    який    визначається    шляхом    зменшення   загального
оподатковуваного доходу з урахуванням пункту 164.6 цієї статті  на
суми податкової знижки такого звітного року.

     Загальний оподатковуваний   дохід  -  будь-який  дохід,  який
підлягає  оподаткуванню,  нарахований  (виплачений,  наданий)   на
користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

     164.1.1. Загальний   оподатковуваний   дохід   складається  з
доходів,  які остаточно оподатковуються  під  час  їх  нарахування
(виплати,   надання),   доходів,   які  оподатковуються  у  складі
загального  річного  оподатковуваного  доходу,  та  доходів,   які
оподатковуються за іншими правилами, визначеними цим Кодексом.

     164.1.2. Загальний місячний оподатковуваний дохід складається
із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих)
протягом такого звітного податкового місяця.

     164.1.3. Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі
загальних місячних  оподатковуваних  доходів,  іноземних  доходів,
отриманих  протягом  такого  звітного  податкового року,  доходів,
отриманих  фізичною   особою   -   підприємцем   від   провадження
господарської  діяльності згідно із статтею 177 цього Кодексу,  та
доходів,  отриманих  фізичною  особою,  яка  провадить   незалежну
професійну діяльність згідно із статтею 178 цього Кодексу.

     164.2. До  загального  місячного  (річного)  оподатковуваного
доходу платника податку включаються:

     164.2.1. доходи  у  вигляді  заробітної   плати,   нараховані
(виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору
(контракту);

     164.2.2. суми  винагород   та   інших   виплат,   нарахованих
(виплачених)   платнику     податку     відповідно    до      умов
цивільно-правового договору;

     164.2.3. доходи від продажу об'єктів  майнових  і  немайнових
прав,   зокрема   інтелектуальної   (промислової)   власності,  та
прирівняні  до  них  права,  доходи  у  вигляді   сум   авторської
винагороди,  іншої  плати  за  надання  права  на користування або
розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами  науки,
мистецтва,   літератури   або  іншими  нематеріальними  активами),
об'єкти права інтелектуальної промислової власності та  прирівняні
до  них права (далі - роялті),  у тому числі отримані спадкоємцями
власника такого нематеріального активу;

     164.2.4. частина доходів від операцій з майном,  розмір  якої
визначається згідно з положеннями статей 172-173 цього Кодексу;

     164.2.5. дохід   від  надання  майна  в  лізинг,  оренду  або
суборенду (строкове володіння та/або користування),  визначений  у
порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 цього Кодексу;

     164.2.6. оподатковуваний  дохід  (прибуток),  не включений до
розрахунку загальних оподатковуваних  доходів  минулих  податкових
періодів  та  самостійно  виявлений  у  звітному періоді платником
податку або нарахований органом державної податкової служби згідно
із цим Кодексом;

     164.2.7. сума  заборгованості  платника  податку за укладеним
ним цивільно-правовим договором,  за  якою  минув  строк  позовної
давності   та  яка  перевищує  суму,  що  становить  50  відсотків
місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на
1   січня   звітного   податкового   року,   крім  сум  податкової
заборгованості,  за якими минув строк позовної давності  згідно  з
розділом   II  цього  Кодексу,  що  встановлює  порядок  стягнення
заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу, а
також  дохід,  що  становить  позитивну  різницю між сумою коштів,
одержаною  платником  податку  від   фінансової   установи   після
реалізації  заставленого  майна  платника  податку  при  зверненні
стягнення  фінансовою  установою  на  таке  майно  у   зв'язку   з
невиконанням  платником  податку  своїх  зобов'язань  за договором
кредиту (позики),  та сумою фактично сплачених  платником  податку
зобов'язань  за  таким  договором  кредиту (позики),  і сумою,  що
утримана  фінансовою  установою  в   рахунок   компенсації   своїх
витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної платником податку суми
фінансового кредиту)  згідно  з  таким  договором.  Фізична  особа
самостійно сплачує податок з таких доходів та зазначає їх у річній
податковій декларації;

     164.2.8. дохід  у  вигляді  дивідендів,   виграшів,   призів,
процентів  (крім  процентів,  визначених  у  підпунктах 165.1.2 та
165.1.41, дивідендів, визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1
статті  165  цього Кодексу,  а також виграшів та призів у державну
грошову лотерею в  розмірах,  передбачених  у  підпункті  165.1.46
пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу);

     164.2.9. інвестиційний   прибуток  від  проведення  платником
податку   операцій   з   цінними   паперами,    деривативами    та
корпоративними  правами,  випущеними  в  інших,  ніж цінні папери,
формах,  крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2
і 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу;

     164.2.10. дохід   у   вигляді   вартості   успадкованого   чи
отриманого у дарунок майна у межах,  що оподатковується  згідно  з
цим розділом;

     164.2.11. сума надміру витрачених коштів, отриманих платником
податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені
законодавством  строки,  розмір  якої  обчислюється  відповідно до
пункту 170.9 статті 170 цього Кодексу;

     164.2.12. кошти або майно  (нематеріальні  активи),  отримані
платником  податку  як хабар,  викрадені чи знайдені як скарб,  не
зданий  державі  згідно  із  законом,  у  сумах,   які   визначені
обвинувальним  вироком  суду  незалежно  від  призначеної ним міри
покарання;

     164.2.13. доходи, що становлять позитивну різницю між:

     сумою коштів,  отриманих  платником  податку  внаслідок  його
відмови  від  участі  в  фонді фінансування будівництва,  та сумою
коштів, внесених платником податку до такого фонду, крім випадків,
коли  платник  податку  одночасно передає кошти,  отримані з фонду
фінансування будівництва,  в управління тому самому  управителю  у
той самий або інший фонд фінансування будівництва;

     сумою коштів,  отриманих  платником  податку  від  інших осіб
внаслідок відступлення на їх користь права вимоги за договором про
участь  у фонді фінансування будівництва (у тому числі,  якщо таке
відступлення здійснено на підставі договору  купівлі-продажу),  та
сумою  коштів,  внесених  платником податку до такого фонду за цим
договором;

     164.2.14. дохід  у   вигляді   неустойки   (штрафів,   пені),
відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім:

     а) сум,  що  за  рішенням суду спрямовуються на відшкодування
збитків,  завданих  платнику  податку  внаслідок  заподіяння  йому
матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю;

     б) відсотків,  отриманих  від боржника внаслідок прострочення
виконання ним договірного зобов'язання;

     в) пені,  що  сплачується  на  користь  платника  податку  за
рахунок    бюджету    (цільового   страхового   фонду)   внаслідок
несвоєчасного повернення надміру  сплачених  грошових  зобов'язань
або інших сум бюджетного відшкодування;

     г) суми втрат,  заподіяних платнику податку актами, визнаними
неконституційними,   або   незаконними   рішеннями,    діями    чи
бездіяльністю органів дізнання,  досудового слідства,  прокуратури
або суду,  що відшкодовуються державою  в  порядку,  встановленому
законом.

     Дія цього  підпункту  не  поширюється  на  оподаткування  сум
страхових  виплат,  страхових  відшкодувань  і  викупних  сум   за
договорами страхування;

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0