ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:19

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 183 - ст. 185 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку 

     183.1. Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації чи
прийняла рішення про добровільну реєстрацію як  платника  податку,
подає   до   органу   державної   податкової   служби   за   своїм
місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву.

     183.2. У  разі  обов'язкової  реєстрації  особи  як  платника
податку   реєстраційна   заява   подається   до  органу  державної
податкової служби не пізніше  10  числа  календарного  місяця,  що
настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних
операцій, визначеного у статті 181 цього Кодексу.

     183.3. У  разі  добровільної  реєстрації  особи  як  платника
податку   реєстраційна   заява   подається   до  органу  державної
податкової служби не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку
податкового  періоду,  з якого такі особи вважатимуться платниками
податку  та  матимуть  право  на  податковий  кредит   і   виписку
податкових накладних.

     183.4. Особи, що переходять на загальну систему оподаткування
із спрощеної системи  оподаткування  за  умови,  якщо  такі  особи
відповідають  вимогам,  визначеним  пунктом  181.1  статті 181 або
пунктом 182.1 статті 182 цього Кодексу,  що не  передбачає  сплати
податку, подають реєстраційну заяву одночасно з поданням заяви про
відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

     Датою переходу   зазначених   осіб   на   загальну    систему
оподаткування є дата їх реєстрації як платників податку.

     183.5. Особи, зазначені у пунктах 183.3 та 183.4 цієї статті,
можуть навести у заяві бажаний (запланований) день  реєстрації  як
платника  податку,  що відповідає даті початку проведення операцій
чи даті початку податкового періоду (календарний місяць),  з якого
такі  особи  вважатимуться платниками податку та матимуть право на
виписку податкових накладних.

     183.6. У  разі  якщо  останній  день  строку  подання   заяви
припадає на вихідний,  святковий або неробочий день, останнім днем
строку вважається наступний за вихідним,  святковим або  неробочим
робочий день.

     183.7. Заява   про   реєстрацію  особи  як  платника  податку
подається  особисто  такою  фізичною  особою   або   безпосередньо
керівником   юридичної   особи  -  платника    обох  випадках  з
документальним підтвердженням  особи  та  повноважень)  до  органу
державної   податкової   служби   за   місцезнаходженням   (місцем
проживання) особи.  У заяві зазначаються підстави  для  реєстрації
особи як платника податку.

     183.8. Орган   державної   податкової   служби   відмовляє  в
реєстрації  особи  як  платника  податку,  якщо  за   результатами
розгляду    реєстраційної    заяви   та/або   поданих   документів
встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не
відповідає вимогам,   визначеним   статтею   180,   пунктом  181.1
статті 181,  пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті  183
цього  Кодексу,  або  якщо існують обставини,  які є підставою для
анулювання реєстрації згідно із статтею 184 цього Кодексу.

     183.9. У разі відсутності підстав для  відмови  у  реєстрації
особи  як  платника  податку  орган  державної  податкової  служби
зобов'язаний   видати   заявнику   або   відправити   поштою   
повідомленням  про  вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи
як платника податку  не  пізніше  наступного  робочого  дня  після
бажаного   (запланованого)   дня   реєстрації   платника  податку,
зазначеного у його заяві,  або протягом 10 робочих днів  від  дати
надходження реєстраційної заяви,  якщо бажаний (запланований) день
реєстрації у заяві не зазначено чи такий день настає раніше  дати,
що припадає на останній день строку,  встановленого для реєстрації
платника податку органом державної податкової служби. Якщо бажаний
(запланований) день реєстрації,  зазначений у заяві особи,  настає
після  завершення   10   робочих   днів   від   дати   надходження
реєстраційної    заяви,    орган   державної   податкової   служби
зобов'язаний   видати   заявнику   або   відправити   поштою   
повідомленням  про  вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи
як  платника  податку  не  пізніше  бажаного  (запланованого)  дня
реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві.

     183.10. Будь-яка  особа,  що підлягає обов'язковій реєстрації
як платник податку,  вважається платником податку з першого  числа
місяця,   що   настає   за   місяцем,  в  якому  досягнуто  обсягу
оподатковуваних операцій,  визначеного у статті 181 цього Кодексу,
без  права на  віднесення  сум  податку до податкового кредиту та
отримання бюджетного відшкодування до моменту реєстрації платником
податку на додану вартість.

     183.11. Оригінал  свідоцтва  про  реєстрацію платника податку
повинен  зберігатися   таким   платником,   а   копії   свідоцтва,
достовірність яких засвідчена органом державної податкової служби,
розміщуватися в доступних для огляду місцях у приміщенні  платника
податку та в усіх його філіях (відділеннях), представництвах.

     183.12. Центральний  орган  державної  податкової служби веде
реєстр платників податку,  в якому міститься інформація про  осіб,
зареєстрованих як платники податку.

     183.13. Для  інформування платників податку центральний орган
державної  податкової  служби  щодекади   оприлюднює   на   своєму
веб-сайті:

     183.13.1. дані  з  реєстру  платників  податку із зазначенням
найменування або прізвища,  імені та по батькові платника податку,
дати  податкової  реєстрації,  індивідуального податкового номера,
номера свідоцтва про реєстрацію  платника  податку,  дати  початку
його дії;

     183.13.2. інформацію  про  осіб,  позбавлених  реєстрації  як
платників податку за заявою платника податку, з ініціативи органів
державної  податкової  служби  чи  за  рішенням  суду,  а саме про
анульовані  свідоцтва   про   реєстрацію   платника   податку   із
зазначенням  індивідуальних  податкових номерів,  дати анулювання,
причин анулювання та підстав для анулювання свідоцтв.

     183.14. Форми  реєстраційної  заяви,  заяви  про   анулювання
реєстрації,  свідоцтва  про  реєстрацію,  а  також  положення  про
реєстрацію платників податку  затверджуються  центральним  органом
державної податкової служби.

     183.15. У   разі  зміни  платником  податку  місцезнаходження
(місця проживання)  або  його  переведення  на  обслуговування  до
іншого органу державної податкової служби зняття такого платника з
обліку в одному органі державної податкової  служби  і  взяття  на
облік  в іншому здійснюється в порядку,  встановленому центральним
органом державної податкової служби.

     183.16. Якщо відповідно до законодавства визначено строк,  на
який  утворено  особу,  або  строк,  після якого змінюються дані у
свідоцтві про реєстрацію  платника  податку,  зазначене  свідоцтво
видається тільки на такий строк.

     183.17. Особа,  утворена  в результаті реорганізації платника
податку (крім особи,  утвореної шляхом перетворення), реєструється
платником   податку   як   інша   новоутворена  особа  в  порядку,
визначеному цим Кодексом, у тому числі у разі, коли до такої особи
перейшли  обов'язки  із  сплати  податку  у  зв'язку  з розподілом
податкових зобов'язань чи податкового боргу.

     183.18. Особі,   що   реєструється   як   платник    податку,
присвоюється     індивідуальний     податковий     номер,     який
використовується для сплати податку.

     Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку

     184.1. Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації  платника
податку,  яка  проводиться  шляхом  виключення з реєстру платників
податку і відбувається у разі якщо:

     а) будь-яка особа,  зареєстрована як платник податку протягом
попередніх  12  місяців,  подала  заяву про анулювання реєстрації,
якщо  загальна   вартість   оподатковуваних   товарів/послуг,   що
надаються  такою  особою,  за  останні 12 календарних місяців була
меншою від суми,  визначеної статтею 181 цього Кодексу,  за  умови
сплати  суми  податкових  зобов'язань  у випадках,  визначених цим
розділом;

     б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла
рішення   про   припинення   та   затвердила   ліквідаційний   або
передавальний  баланс  щодо   своєї   діяльності   відповідно   до
законодавства  за  умови  сплати  суми  податкових  зобов'язань із
податку у випадках, визначених цим розділом;

     в) будь-яка  особа,   зареєстрована   як   платник   податку,
реєструється  як  платник  єдиного податку,  умова сплати якого не
передбачає сплати податку на додану вартість;

     г) особа,  зареєстрована   як   платник   податку,   протягом
12 послідовних   податкових  місяців  не  подає  органу  державної
податкової служби декларації з податку на додану  вартість  та/або
подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить
про відсутність постачання/придбання товарів,  здійснених з  метою
формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;

     ґ) установчі  документи  будь-якої  особи,  зареєстрованої як
платник податку, визнані рішенням суду недійсними;

     д) господарським  судом  винесено   ухвалу   про   ліквідацію
юридичної особи - банкрута;

     е) платник  податку  ліквідується  за  рішенням суду (фізична
особа позбувається  статусу  суб'єкта  господарювання)  або  особу
звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано
(скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;

     є) фізична особа,  зареєстрована як платник податку, померла,
її   оголошено   померлою,   визнано   недієздатною  або  безвісно
відсутньої, обмежено її цивільну дієздатність;

    
ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних  осіб  та  фізичних
осіб  -  підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи
або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або
запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

     з) закінчився  строк  дії  свідоцтва  про реєстрацію особи як
платника податку на додану вартість ( z1400-10 );

     и) обсяг  постачання   товарів/послуг   платниками   податку,
зареєстрованими добровільно,  іншим  платникам  податку за останні
12 календарних  місяців  сукупно  становить  менше  50   відсотків
загального обсягу постачання.

     184.2. Анулювання   реєстрації   на  підставі,  визначеній  у
підпункті "а" пункту 184.1 цієї  статті,  здійснюється  за  заявою
платника  податку,  а на підставах,  визначених у підпунктах "б" -
"и"  пункту  184.1  цієї  статті,  може  здійснюватися  за  заявою
платника  податку  або за самостійним рішенням відповідного органу
державної податкової служби.  Свідоцтво  про  реєстрацію  платника
податку   вважається  анульованим  з  дати  анулювання  реєстрації
платника податку.

     184.3. Орган державної податкової  служби  анулює  реєстрацію
особи   як   платника  податку,  що  подав  заяву  про  анулювання
реєстрації,  якщо встановить,  що він  відповідає  вимогам  пункту
184.1 цієї статті.

     184.4. У  разі  відсутності  законних  підстав для анулювання
реєстрації орган    державної    податкової    служби     протягом
10 календарних  днів  після надходження заяви платника податку про
анулювання реєстрації подає такому платникові податку  вмотивовану
письмову   відмову   в  анулюванні  реєстрації  з  поясненнями  із
зазначеного питання.

     184.5. З моменту  анулювання  реєстрації  особи  як  платника
податку  така  особа позбавляється права на віднесення сум податку
до податкового кредиту, виписку податкових накладних.

     184.6. У разі анулювання реєстрації особи як платника податку
останнім    звітним   (податковим)   періодом   є   період,   який
розпочинається від дня,  що настає за останнім  днем  попереднього
податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

     184.7. Якщо  в  останньому  звітному (податковому) періоді на
обліку у платника податку залишаються товари та необоротні активи,
при  придбанні  яких  суми  податку  були  включені до податкового
кредиту,  платник  податку  не  пізніше  дати  подання  заяви  про
анулювання   його  реєстрації  як  платника  податку  зобов'язаний
визнати умовне постачання таких товарів та необоротних активів  та
нарахувати  податкові  зобов'язання  виходячи  із  звичайної  ціни
відповідних  товарів  чи  необоротних   активів,   крім   випадків
реорганізації   платника   податку   шляхом   приєднання,  злиття,
перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

     184.8. У разі якщо  на  дату  подання  заяви  про  анулювання
реєстрації   платник   податку   має   податкові  зобов'язання  за
результатами останнього податкового  періоду,  така  сума  податку
враховується  в суму зменшення бюджетного відшкодування,  а в разі
його відсутності сплачується  до  державного  бюджету.  Анулювання
реєстрації  особи  як  платника  податку  відбувається у день,  що
настає за днем проведення розрахунків із бюджетом  за  податковими
зобов'язаннями останнього податкового періоду.

     184.9. У  разі  якщо  за  результатами останнього податкового
періоду особа має право  на  отримання  бюджетного  відшкодування,
таке  відшкодування  надається  протягом  строків,  визначених цим
розділом,  незалежно від  того,  чи  буде  така  особа  залишатися
зареєстрованою  як  платник цього податку на дату отримання такого
бюджетного відшкодування, чи ні.

     184.10. Про анулювання реєстрації платника податку податковий
орган   зобов'язаний  письмово  повідомити  особу  протягом  трьох
робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.

     Стаття 185. Визначення об'єкта оподаткування

     185.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:

     а) постачання товарів,  місце постачання яких розташоване  на
митній території України,  відповідно до статті 186 цього Кодексу,
у тому числі  операції  з  передачі  права  власності  на  об'єкти
застави  позичальнику  (кредитору),  на товари,  що передаються на
умовах товарного кредиту,  а також з передачі об'єкта  фінансового
лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

     б) постачання  послуг,  місце  постачання яких розташоване на
митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу;

     в) ввезення товарів  (супутніх  послуг)  на  митну  територію
України в митному режимі імпорту або реімпорту (далі - імпорт);

     г) вивезення  товарів  (супутніх  послуг)  у  митному  режимі
експорту або реекспорту (далі - експорт);

     ґ) з метою  оподаткування  цим  податком  до  експорту  також
прирівнюється    постачання   товарів   (супутніх   послуг),   які
перебувають у вільному обігу  на  території  України,  до  митного
режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної
митної зони,  створених згідно з положеннями  глав  35-37  Митного
кодексу України ( 92-15 );

     д) з  метою  оподаткування  цим  податком  до  імпорту  також
прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг)  з-під  митного
режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної
митної зони,  створених згідно з положеннями  глав  35-37  Митного
кодексу України  (  92-15  ),  для їх подальшого вільного обігу на
території України;

     е) постачання послуг з  міжнародних  перевезень  пасажирів  і
багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим
та авіаційним транспортом.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0