ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 30.05.2024, 22:43

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 153 - ст. 155 | Реєстрація | Вхід

          153.13.5. Виплата доходу установнику управління  здійснюється 
лише  після  оподаткування  прибутку  згідно з підпунктом 153.13.4
цього пункту.

     153.13.6. Сума отриманого прибутку не включається  до  складу
доходу установника управління та витрат управителя майна.

     153.13.7. Сума    утриманої    (виплаченої)   винагороди   за
управління майном включається до складу  доходу  управителя  майна
від його власної діяльності.

     153.13.8. Для  цілей  оподаткування  цим пунктом господарські
відносини між  учасниками  договору  управління  прирівнюються  до
відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

     153.13.9. Форма   звітності  про  результати  діяльності,  що
здійснюється  за  договорами  управління  майном,   встановлюється
центральним податковим органом.

     153.13.10. Положення  цього пункту не поширюються на операції
з управління активами інститутів спільного інвестування.

     153.14. Оподаткування  спільної   діяльності   на   території
України без створення юридичної особи.

     153.14.1. Спільна  діяльність  без  створення юридичної особи
провадиться на підставі договору про спільну діяльність.

     153.14.2. Облік  результатів  спільної  діяльності   ведеться
платником  податку,  уповноваженим на це іншими сторонами згідно з
умовами договору,  окремо  від  обліку  господарських  результатів
такого платника податку.

     153.14.3. Виплата (нарахування) частини прибутку,  отриманого
учасниками  спільної  діяльності,  оподатковується   за   ставкою,
встановленою  пунктом  151.1  статті  151  цього Кодексу,  особою,
уповноваженою вести облік результатів спільної  діяльності  до/або
під час такої виплати.

     153.14.4. У  разі  якщо  протягом  звітного  періоду  витрати
спільної діяльності  перевищують  доходи  такої  діяльності,  такі
збитки  переносяться  на  зменшення  доходів  майбутніх податкових
періодів  від  такої   спільної   діяльності   протягом   строків,
визначених цим Кодексом.
     153.14.5. Для  цілей оподаткування господарські відносини між 
учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі
окремих цивільно-правових договорів.

     153.14.6. Порядок  обліку  та  звітності результатів спільної
діяльності встановлюється центральним податковим органом  виходячи
із положень цього Кодексу.

     153.15. Особливості  обліку  під  час реорганізації юридичних
осіб.

     153.15.1. Не включається до складу доходу платника податку  -
правонаступника сума коштів, боргових вимог, вартість матеріальних
та нематеріальних  активів,  отриманих  від  юридичної  особи,  що
припиняється у зв'язку із проведенням реорганізації.

     Балансова вартість  основних фондів та нематеріальних активів
юридичної особи, що припиняється, включається до складу балансової
вартості   відповідних  груп  основних  фондів  та  нематеріальних
активів платника податків - правонаступника на  дату  затвердження
передавального акта та підлягає амортизації в порядку, визначеному
статтями цього Кодексу.

     Собівартість запасів,  що обліковуються  в  обліку  юридичної
особи, що припиняється, включається до складу собівартості запасів
правонаступника на дату затвердження передавального акта.

     У разі якщо визначена цим розділом  дата  збільшення  витрат,
здійснених  (нарахованих)  юридичною особою,  що припиняється,  не
настала до моменту затвердження передавального акта,  такі витрати
враховуються  в обліку платника податків - правонаступника.  Такий
платник податку  -  правонаступник  набуває  право  на  збільшення
витрат у загальному порядку,  визначеному цим розділом. Це правило
застосовується також:

     до суми витрат,  що обліковуються відповідно до цього розділу
в   особливому   порядку  (витрат  на  придбання  цінних  паперів,
деривативів тощо),  та неврахованих у зменшення  доходів  платника
податку до моменту затвердження передавального акта;

     до суми доходу,  отриманого (нарахованого) платником податку,
що припиняється, та невключеного до доходу до моменту затвердження
передавального акта.

     Від'ємне значення об'єкта оподаткування звітного періоду,  що
обліковувалось  у  платника  податку,  що  припиняється,  на  дату
затвердження  передавального  акта,  включається  до складу витрат
платника податку  -  правонаступника.  Зазначене  положення  також
застосовується  до  суми  від'ємного значення,  що обліковується в
особливому порядку відповідно до цього розділу у платника податку,
що  припиняється  (від'ємне  значення  за  операціями  із  цінними
паперами, деривативами, правами вимоги тощо).

     Положення, передбачені абзацом восьмим зазначеного пункту, не
застосовуються   в  разі,  якщо  платник  (платники)  податку,  що
припиняються, та платник податку - правонаступник були пов'язаними
особами   менш   ніж  вісімнадцять  послідовних  місяців  до  дати
завершення приєднання.

     Склад витрат (доходів),  передбачених цим підпунктом,  та  їх
оцінка  визначаються  за  даними  та  документами обліку юридичної
особи, що припиняється, на дату затвердження передавального акта.

     153.15.2. При  проведенні  реорганізації  у   формі   злиття,
приєднання,  перетворення  юридичної  особи,  що  передбачає обмін
акцій (корпоративних прав) у юридичній особі,  що припиняється, на
акції  (корпоративні  права)  у юридичній особі - правонаступнику,
вартість   акцій   (корпоративних   прав)   юридичної   особи    -
правонаступника  в  обліку  акціонера  (учасника)  визначається  в
розмірі  вартості  акцій  (корпоративних  прав)  юридичної  особи,
випуск   яких   був  скасований  (припинений  тощо)  в  результаті
реорганізації.

     У разі проведення реорганізації у формі  поділу  (виділення),
що  передбачає розподіл акцій (корпоративних прав) між акціонерами
(учасниками)   юридичних   осіб,    що    утворюються    внаслідок
реорганізації,  вартість таких акцій (корпоративних прав) в обліку
акціонерів (учасників) визначається в сумі,  що дорівнює  вартості
частки   акцій   (корпоративних   прав)   в  юридичній  особі,  що
реорганізується,  пропорційній вартості чистих  активів  юридичної
особи,  що  утворилася  в  результаті реорганізації,  та загальної
вартості чистих  активів  юридичної  особи,  що  реорганізувалася.
Вартість чистих активів юридичних осіб, зазначених у цьому абзаці,
визначається  за  даними  розподільчого  балансу  на   дату   його
затвердження.

     Стаття 154. Звільнення від оподаткування

     154.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та
організацій,  які засновані громадськими організаціями інвалідів і
є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів,
виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг
із  поставки  підакцизних  товарів,  отриманих  у  межах договорів
комісії (консигнації),  поруки,  доручення,  довірчого управління,
інших   цивільно-правових   договорів,   що  уповноважують  такого
платника податку здійснювати постачання товарів від  імені  та  за
дорученням  іншої  особи  без  передачі  права  власності  на такі
товари,  де протягом попереднього звітного  (податкового)  періоду
кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить
не менш як  50  відсотків  середньооблікової  чисельності  штатних
працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких
інвалідів становить  протягом  звітного  періоду  не  менш  як  25
відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

     Зазначені підприємства та організації громадських організацій
інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу
на  право  користування  такою пільгою,  який видається Комісією з
питань   діяльності   підприємств   та   організацій   громадських
організацій  інвалідів  відповідно  до  Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).

    
У разі   порушення   вимог   щодо   цільового    використання
вивільнених  від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний
збільшити податкові зобов'язання з цього податку  за  результатами
податкового  періоду,  на  який  припадає таке порушення,  а також
сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

     Підприємства та організації,  на які  поширюється  дія  цього
пункту,  реєструються  у  відповідному органі державної податкової
служби в порядку, передбаченому для платників цього податку.

     154.2. Звільняється від оподаткування  прибуток  підприємств,
отриманий  від  продажу  на  митній  території  України  продуктів
дитячого   харчування   власного   виробництва,   спрямований   на
збільшення  обсягів  виробництва та зменшення роздрібних цін таких
продуктів.

     Перелік продуктів    дитячого    харчування    встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

     154.3. На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації
енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта  "Укриття"
на  екологічно  безпечну  систему  звільняється  від оподаткування
прибуток Чорнобильської АЕС,  якщо такі кошти використовуються  на
фінансування  робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської
АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему.

     У разі    порушення   вимог   щодо   цільового   використання
вивільнених від оподаткування коштів платник податку  зобов'язаний
збільшити  податкові  зобов'язання з цього податку за результатами
податкового періоду,  на який припадає  таке  порушення,  а  також
сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

     154.4. Звільняється  від  оподаткування прибуток підприємств,
отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок
коштів,  які передбачаються в державному бюджеті як внесок України
до Чорнобильського  фонду  "Укриття"  для  реалізації  міжнародної
програми   -   Плану   здійснення  заходів  на  об'єкті  "Укриття"
відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським
банком реконструкції  та  розвитку  (  996_004  ),  для  подальшої
експлуатації,  підготовки  до   зняття   і   зняття   енергоблоків
Чорнобильської АЕС з експлуатації,  перетворення об'єкта "Укриття"
на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту
персоналу Чорнобильської АЕС.

     У разі    порушення   вимог   щодо   цільового   використання
вивільнених від оподаткування коштів платник податку  зобов'язаний
збільшити  податкові  зобов'язання з цього податку за результатами
податкового періоду,  на який припадає  таке  порушення,  а  також
сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

     154.5. Звільняється   від  оподаткування  прибуток  державних
підприємств "Міжнародний  дитячий  центр  "Артек"  і  "Український
дитячий  центр  "Молода  гвардія"  від  провадження  діяльності  з
оздоровлення та відпочинку дітей.

     154.6. На період з 1 квітня 2011 року до 1  січня  2016  року
застосовується   ставка  0  відсотків  для  платників  податку  на
прибуток,  у яких  розмір  доходів  кожного  звітного  податкового
періоду  наростаючим  підсумком  з початку року не перевищує трьох
мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду
заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником
податку у трудових відносинах,  є не меншим,  ніж  дві  мінімальні
заробітні   плати,   розмір   якої  встановлено  законом,  та  які
відповідають одному із таких критеріїв:

     а) утворені в установленому законом порядку  після  1  квітня
2011 року;

    
б) діючі,  у яких протягом трьох послідовних попередніх років
(або  протягом  усіх  попередніх  періодів,  якщо  з  моменту   їх
утворення  пройшло  менше  трьох  років),  щорічний  обсяг доходів
задекларовано в сумі,  що не перевищує трьох мільйонів гривень, та
у  яких  середньооблікова  кількість  працівників  протягом  цього
періоду не перевищувала 20 осіб;

     в) які  були  зареєстровані  платниками  єдиного  податку   в
установленому законодавством порядку в період до набрання чинності
цим Кодексом та у яких за останній календарний рік  обсяг  виручки
від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт,  послуг) становив до
одного мільйона гривень та середньооблікова кількість  працівників
становила до 50 осіб.

     При цьому,  якщо  платники  податку,  які  застосовують норми
цього пункту,  у будь-якому звітному  періоді  досягли  показників
щодо   отриманого   доходу,   середньооблікової   чисельності  або
середньої заробітної плати працівників,  з яких  хоча  б  один  не
відповідає критеріям,  зазначеним у цьому пункті, то такі платники
податку зобов'язані  оподаткувати  прибуток,  отриманий  у  такому
звітному  періоді,  за ставкою,  встановленою пунктом 151.1 статті
151 цього Кодексу.

     Дія цього пункту не поширюється на суб'єктів  господарювання,

які:

     1) утворені  в  період  після  набрання чинності цим Кодексом
шляхом  реорганізації  (злиття,  приєднання,  поділу,   виділення,
перетворення), приватизації та корпоратизації;

     2) здійснюють:

     2.1) діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.46
пункту 14.1 статті 14 розділу I;

     2.2) виробництво,  оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних
товарів;

     2.3) виробництво,     оптовий     та     роздрібний    продаж
пально-мастильних матеріалів;

     2.4) видобуток,   серійне   виробництво    та    виготовлення
дорогоцінних   металів  і  дорогоцінного  каміння,  у  тому  числі
органогенного утворення,  що підлягають ліцензуванню відповідно до
Закону   України  "Про  ліцензування  певних  видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 );

     2.5) фінансову діяльність (гр.  65 - гр.  67  Секції  J  КВЕД
ДК 009:2005) ( va375202-05 );

     2.6) діяльність з обміну валют;

     2.7) видобуток     та     реалізацію     корисних     копалин
загальнодержавного значення;

     2.8) операції  з  нерухомим  майном,  оренду    тому  числі
надання  в  оренду  торгових місць на ринках та/або у торгівельних
об'єктах) (гр. 70, 71 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 );

     2.9) діяльність з надання послуг пошти  та  зв'язку  (гр.  64
КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 );

     2.10) діяльність  з  організації  торгів (аукціонів) виробами
мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

     2.11) діяльність з  надання  послуг  у  сфері  телебачення  і
радіомовлення  відповідно  до  Закону  України  "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 );

     2.12) охоронну діяльність;

     2.13) зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері
інформатизації);

     2.14) виробництво продукції на давальницькій сировині;

     2.15) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

     2.16) діяльність   у   сфері   виробництва   та  розподілення
електроенергії, газу та води;

     2.17) діяльність  у  сферах  права,  бухгалтерського  обліку,
інжинірингу; надання послуг підприємцям (гр.  74 КВЕД ДК 009:2005)
( va375202-05 ).

    
Платники податку,  зазначені у підпунктах "а", "б", "в" цього
пункту,  які  здійснюють  нарахування  та виплату дивідендів своїм
акціонерам  (власникам),  нараховують  та   вносять   до   бюджету
авансовий  внесок  із податку в порядку,  встановленому підпунктом
153.3.2 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу та сплачують податок
на  прибуток  за  ставкою,  встановленою  пунктом 151.1 статті 151
цього Кодексу за звітний податковий період,  у якому здійснювалось
нарахування та виплата дивідендів.

     154.7. Звільняється  від оподаткування прибуток дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми  власності,
отриманий від надання освітніх послуг.

     154.8. Звільняється  від  оподаткування  прибуток підприємств
енергетичної галузі в межах  витрат,  передбачених  інвестиційними
програмами,    схваленими    Національною   комісією   регулювання
електроенергетики України,  на капітальні вкладення з  будівництва
(реконструкції,   модернізації)   міждержавних,  магістральних  та
розподільчих (локальних) електричних мереж та/або сум, спрямованих
на   повернення   кредитів,   які   використані  для  фінансування
вищевказаних цілей.

     Стаття 155. Особливості оподаткування виробників
                 сільськогосподарської продукції

     Підприємства, основною    діяльністю   яких   є   виробництво
сільськогосподарської продукції,  сплачують податок у порядку і  в
розмірах,   передбачених  цим  розділом,  за  підсумками  звітного
податкового року.

     Підприємства, основною   діяльністю   яких   є    виробництво
сільськогосподарської  продукції,  подають  декларацію з податку у
строки, визначені законом для річного податкового періоду.

     Сума нарахованого податку  зменшується  на  суму  податку  на
землю,  що  використовується  в сільськогосподарському виробничому
обороті.

     Для цілей оподаткування до підприємств,  основною  діяльністю
яких   є  виробництво  сільськогосподарської  продукції,  належать
підприємства,  дохід  яких   від   продажу   сільськогосподарської
продукції  власного виробництва за попередній звітний (податковий)
рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу.

     Дія абзацу   першого   цієї   статті   не   поширюється    на
підприємства, основною діяльністю яких є виробництво та/або продаж
продукції квітково-декоративного рослинництва,  дикорослих рослин,
диких  тварин  і птахів,  риби (крім риби,  виловленої в річках та
закритих водоймах),  хутряних товарів,  лікеро-горілчаних виробів,
пива,  вина  й виноматеріалів (крім виноматеріалів,  що продаються
для  подальшої  переробки),  які  оподатковуються   в   загальному
порядку.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0