ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 19:27

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 69 - ст. 70 | Реєстрація | Вхід

        Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників 
                податків у банках та інших фінансових установах

    
69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та
інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам,
так і нерезидентам) незалежно  від  організаційно-правової  форми,
відокремленим   підрозділам  та  представництвам  юридичних  осіб,
фізичним особам - підприємцям та фізичним  особам,  які  провадять
незалежну  професійну  діяльність,  лише  за наявності документів,
виданих органами державної  податкової  служби,  що  підтверджують
взяття їх на облік у таких органах.

    69.2. Банки  та інші фінансові установи зобов'язані надіслати
повідомлення про   відкриття   або   закриття   рахунка   платника
податків -  юридичної  особи,  у  тому числі відкритого через його
відокремлені підрозділи,  чи самозайнятої фізичної особи до органу
державної   податкової   служби,  в  якому  обліковується  платник
податків,  протягом трьох робочих днів  з  дня  відкриття/закриття
рахунка (включаючи день відкриття/закриття).

     У разі  відкриття  або  закриття  рахунка платника податків -
банку, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи,
повідомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише
в разі відкриття або закриття кореспондентського рахунка.

     У разі відкриття  або  закриття  власного  кореспондентського
рахунка   банки   зобов'язані  надіслати  повідомлення  до  органу
державної податкової служби,  в  якому  обліковуються,  в  строки,
визначені цим пунктом.

     69.3. Орган   державної   податкової  служби  протягом  трьох
робочих днів з дня отримання повідомлення від фінансової  установи
про  відкриття  рахунка  зобов'язаний  направити  повідомлення про
взяття рахунка на облік або відмову  у  взятті  органом  державної
податкової служби рахунка на облік із зазначенням підстав.

     69.4. Датою  початку видаткових операцій за рахунком платника
податків,  визначеного пунктом 69.1 цієї статті  (крім  банку),  у
банках  та  інших фінансових установах є дата отримання банком або
іншою   фінансовою   установою   повідомлення   органу   державної
податкової  служби про взяття рахунка на облік в органах державної
податкової служби.

     69.5. Порядок  подання  та  форма  і  зміст  повідомлень  про
відкриття/закриття  рахунків  платників податків у банках та інших
фінансових  установах,  перелік  підстав   для   відмови   органів
державної   податкової   служби   у   взятті   рахунків  на  облік
визначаються центральним органом державної  податкової  служби  за
погодженням  з  відповідними  державними  органами,  які регулюють
діяльність фінансових установ.

     69.6. Банки та інші фінансові установи  за  невиконання  норм
цієї статті несуть відповідальність, передбачену цим Кодексом.

     У разі  неповідомлення  фізичними  особами  - підприємцями та
особами,  які провадять незалежну професійну діяльність, банків та
інших фінансових установ про свій статус,  банки та інші фінансові
установи не  несуть  відповідальності  за  невиконання  норм  цієї
статті,  якщо  такими фінансовими установами було перевірено та на
момент  відкриття  рахунка  встановлено   відсутність   реєстрації
фізичної особи підприємцем чи особою,  яка має право на здійснення
незалежної  професійної  діяльності,  за   даними,   що   відкрито
оприлюднюються   із  державних,  єдиних  або  інших  реєстрів  про
реєстрацію таких осіб.

     69.7. Фізичні особи -  підприємці  та  особи,  які  провадять
незалежну професійну діяльність,  зобов'язані повідомляти про свій
статус банки  та  інші  фінансові  установи,  в  яких  такі  особи
відкривають рахунки.

     Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників
                податків

     70.1. Центральний орган державної податкової служби формує та
веде  Державний  реєстр фізичних осіб - платників податків (далі -
Державний реєстр).

     До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:

     громадянами України;

     іноземцями та  особами   без   громадянства,   які   постійно
проживають в Україні;

     іноземцями та   особами   без   громадянства,  які  не  мають
постійного  місця  проживання  в  Україні,   але   відповідно   до
законодавства  зобов'язані  сплачувати  податки  в  Україні  або є
засновниками юридичних осіб, створених на території України.

     Облік фізичних осіб -  платників  податків,  які  через  свої
релігійні  переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків  та  повідомили  про  це
відповідний орган державної податкової служби, ведеться в окремому
реєстрі Державного реєстру за прізвищем,  ім'ям,  по  батькові  та
серією  і  номером паспорта без використання реєстраційного номера
облікової картки.

     70.2. До облікової картки фізичної особи - платника  податків
та  повідомлення  (для  фізичних  осіб,  які  через свої релігійні
переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера
облікової картки платника податків) вноситься така інформація:

     70.2.1. прізвище, ім'я та по батькові;

     70.2.2. дата народження;

     70.2.3. місце народження (країна,  область,  район, населений
пункт);

     70.2.4. місце проживання,  а для іноземних громадян  -  також
громадянство;

     70.2.5. серія,   номер  свідоцтва  про  народження,  паспорта
(аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли
виданий.

     70.3. До  інформаційної  бази  Державного реєстру включаються
такі дані про фізичних осіб:

     70.3.1. джерела отримання доходів;

     70.3.2. об'єкти оподаткування;

     70.3.3. сума нарахованих та/або отриманих доходів;

     70.3.4. сума нарахованих та/або сплачених податків;

     70.3.5. інформація про податкову знижку та  податкові  пільги
платника податків.

     70.4. До  Державного реєстру вносяться відомості про державну
реєстрацію,  реєстрацію  та  взяття  на  облік  фізичних  осіб   -
підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
Такі відомості включають:

     70.4.1. дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а
також  підстави  державної  реєстрації,  реєстрації  та  взяття на
облік,  припинення  підприємницької  чи   незалежної   професійної
діяльності, інші реєстраційні дані;

     70.4.2. інформацію  про  державну  реєстрацію,  реєстрацію та
взяття на облік змін у даних про особу,  заміну чи продовження дії
довідок про взяття на облік;

     70.4.3. місце   провадження   діяльності,  телефони  та  іншу
додаткову інформацію для зв'язку з фізичною особою  -  підприємцем
чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;

     70.4.4. види діяльності;

     70.4.5. громадянство  та  номер,  що використовується під час
оподаткування в країні громадянства, - для іноземців;

     70.4.6. системи оподаткування із зазначенням періодів її дії.

     70.5. Фізична особа - платник податків незалежно від віку (як
резидент,  так  і  нерезидент),  для  якої  раніше  не формувалася
облікова картка платника податків та яка не включена до Державного
реєстру,  зобов'язана особисто або через законного представника чи
уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової
служби  облікову картку фізичної особи - платника податків,  яка є
водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити
документ, що посвідчує особу.

     Фізична особа  -  платник податків,  яка через свої релігійні
переконання  відмовляється  від  прийняття  реєстраційного  номера
облікової  картки  платника податків,  зобов'язана особисто подати
відповідному органу державної податкової  служби  повідомлення  та
документи  для  забезпечення  її  обліку за прізвищем,  ім'ям,  по
батькові і серією та номером паспорта, а також пред'явити паспорт.

     Фізична особа подає облікову картку фізичної особи - платника
податків  або  повідомлення  (для  фізичних  осіб,  які через свої
релігійні переконання відмовляються від  прийняття  реєстраційного
номера  облікової  картки  платника  податків) до органу державної
податкової служби за своєю податковою адресою,  а  фізична  особа,
яка  не  має  постійного  місця  проживання  в  Україні,  - органу
державної податкової служби за місцем  отримання  доходів  або  за
місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.

     Для заповнення  облікової  картки  фізичної  особи - платника
податків використовуються дані документа,  що посвідчує особу. Для
заповнення   повідомлення  (для  фізичних  осіб,  які  через  свої
релігійні переконання відмовляються від  прийняття  реєстраційного
номера  облікової  картки платника податків) використовуються дані
паспорта.

     Форма облікової картки фізичної особи - платника податків  та
повідомлення   (для   фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні
переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера
облікової   картки   платника   податків)  і  порядок  їх  подання
встановлюються центральним органом державної податкової служби.

     Фізична особа несе  відповідальність  згідно  із  законом  за
достовірність інформації, що подається для реєстрації у Державному
реєстрі.

     70.6. Органи державної  реєстрації  актів  цивільного  стану,
органи  внутрішніх  справ зобов'язані подавати відповідним органам
державної податкової  служби  інформацію  щодо  зміни  даних,  які
включаються   до   облікової  картки  фізичної  особи  -  платника
податків,  не пізніше наступного  робочого  дня  після  проведення
реєстрації таких змін.

     Порядок подання   такої  інформації  та  взаємодії  суб'єктів
інформаційних відносин визначається Кабінетом Міністрів України.

     70.7. Фізичні особи - платники податків зобов'язані  подавати
органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які
вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб,
які  через  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків  і  мають
відмітку у паспорті),  протягом місяця з дня виникнення таких змін
шляхом  подання  відповідної  заяви  за  формою  та   у   порядку,
визначеними центральним органом державної податкової служби.

     70.8. Про  проведення  державної  реєстрації фізичної особи -
платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до  даних,
які  містяться  у Державному реєстрі,  центральний орган державної
податкової служби інформує орган державної податкової служби:

     70.8.1. за місцем обліку фізичної особи;

     70.8.2. за місцем проживання фізичної особи;

     70.8.3. за  місцем  отримання  доходів  чи  місцезнаходженням
іншого об'єкта оподаткування фізичної особи.

     70.9. За   зверненням   платника   податків,  його  законного
представника або уповноваженої особи  орган  державної  податкової
служби  видає  документ,  що  засвідчує  реєстрацію  у  Державному
реєстрі,  крім  осіб,  які  через   свої   релігійні   переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті.

     У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової
картки платника податків.

     Порядок формування  реєстраційного  номера  облікової  картки
платника   податків  визначається  та  затверджується  центральним
органом державної податкової служби.

     Форма документа  і   порядок   його   видачі   встановлюються
центральним органом державної податкової служби.

     70.10. Органом   державної   податкової   служби   за  місцем
проживання фізичної особи - платника податків  на  прохання  такої
особи  до паспорту можуть бути внесені (сьома,  восьма або дев'ята
сторінки) дані про реєстраційний номер облікової  картки  платника
податків з Державного реєстру.

     70.11. У  разі  виявлення  недостовірних  даних або помилок у
поданій обліковій картці або повідомленні (для фізичних осіб,  які
через  свої  релігійні  переконання  відмовляються  від  прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків) фізичній
особі  може  бути відмовлено у реєстрації та/або внесенні відмітки
до паспорта або продовжено строк реєстрації.

     70.12. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або  серія  та  номер паспорта (для фізичних осіб,  які через свої
релігійні переконання відмовляються від  прийняття  реєстраційного
номера  облікової  картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідний  орган  державної  податкової  служби  і  мають
відмітку  у паспорті) використовуються органами державної влади та
органами місцевого самоврядування,  юридичними  особами  незалежно
від організаційно-правових форм,  включаючи установи Національного
банку України,  банки та інші фінансові установи,  біржі, особами,
які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами -
підприємцями,  а також фізичними особами в  усіх  документах,  які
містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про
сплату податків, зокрема у разі:

     70.12.1. виплати доходів,  з яких утримуються податки  згідно
із  законодавством  України.  Фізичні  особи  зобов'язані подавати
інформацію про реєстраційний номер облікової картки  юридичним  та
фізичним особам, що виплачують їм доходи;

     70.12.2. укладення   цивільно-правових  договорів,  предметом
яких є об'єкти оподаткування та щодо яких виникають обов'язки щодо
сплати податків і зборів;

     70.12.3. відкриття  рахунків  у  банках  або інших фінансових
установах,  а також у розрахункових документах під час  здійснення
фізичними особами безготівкових розрахунків;

     70.12.4. заповнення  фізичними особами,  визначеними у пункті
70.1 цієї статті,  митних  декларацій  під  час  перетину  митного
кордону України;

     70.12.5. сплати фізичними особами податків і зборів;

     70.12.6. проведення  державної  реєстрації  фізичних  осіб  -
підприємців  або  видачі   таким   особам   спеціальних   дозволів
(ліцензій,    патентів   тощо)   на   провадження   деяких   видів
господарської   діяльності,   а   також   реєстрації    незалежної
професійної діяльності;

     70.12.7. реєстрації майна та інших активів фізичних осіб,  що
є об'єктом оподаткування, або прав на нього;

     70.12.8. подання   органам   державної   податкової    служби
декларацій про доходи, майно та інші активи;

     70.12.9. реєстрації  транспортних  засобів,  що  переходять у
власність фізичних осіб;

     70.12.10. оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших
соціальних виплат з державних цільових фондів;

     70.12.11. в  інших  випадках,  визначених законами України та
іншими нормативно-правовими актами.

     70.13. Документи,   пов'язані   з    проведенням    операцій,
передбачених   пунктом   70.12   цієї   статті,   які   не   мають
реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії
та  номера  паспорта (для фізичних осіб,  які через свої релігійні
переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера
облікової  картки  платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають  відмітку  у
паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства
України.

     70.14. Орган    державної    податкової    служби    зазначає
реєстраційний  номер  облікової картки платника податків або серію
та номер паспорта (для фізичних осіб,  які  через  свої  релігійні
переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили  про  це
відповідний  орган  державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) у всіх повідомленнях, що надсилаються йому.

     Кожен платник податків  зазначає  реєстраційний  номер  своєї
облікової  картки  платника  податків  або серію та номер паспорта
(для  фізичних  осіб,  які  через   свої   релігійні   переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний  орган
державної  податкової  служби  і мають відмітку у паспорті) в усіх
звітних  або  інших  документах,  а  також   в   інших   випадках,
передбачених законодавством України.

     70.15. Відомості з Державного реєстру:

     70.15.1. використовуються   органами   державної   податкової
служби виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового
законодавства України; 7

        70.15.2.є інформацією з обмеженим доступом,крім відомостей про
взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять
незалежну професійну діяльність.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0