ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:22

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 14 | Реєстрація | Вхід

        14.1.81. інвестиції - господарські операції, які передбачають 
придбання основних засобів,  нематеріальних активів, корпоративних
прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно.  Інвестиції
поділяються на:
    
       а) капітальні   інвестиції   -   господарські   операції,  що
передбачають придбання будинків,  споруд, інших об'єктів нерухомої
власності,  інших  основних  засобів і нематеріальних активів,  що
підлягають амортизації відповідно до норм цього Кодексу;

     б) фінансові   інвестиції   -   господарські   операції,   що
передбачають   придбання   корпоративних   прав,  цінних  паперів,
деривативів  та/або  інших  фінансових   інструментів.   Фінансові
інвестиції поділяються на:

     прямі інвестиції  -  господарські  операції,  що передбачають
внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані
юридичною особою при їх розміщенні такою особою;

     портфельні інвестиції    -    господарські    операції,    що
передбачають  купівлю  цінних  паперів,   деривативів   та   інших
фінансових  активів  за  кошти  на  фондовому  ринку або біржовому
товарному ринку;
   
 
в) реінвестиції  -  господарські  операції,  що  передбачають
здійснення   капітальних  або  фінансових  інвестицій  за  рахунок
прибутку, отриманого від інвестиційних операцій;

     14.1.82. інвестиційна складова - кошти,  передбачені в тарифі
на   виробництво,  передачу  та  постачання  електричної  енергії,
виробництво,  транспортування та постачання  теплової  енергії,  а
також  транспортування,  зберігання  та постачання природного газу
ліцензіата як частина прибутку,  що  залишається  в  розпорядженні
суб'єкта   господарювання  для  цільового  фінансування  видатків,
пов'язаних із відновленням, реконструкцією, модернізацією основних
фондів    тому  числі заходів з підвищення безпеки та дотримання
екологічних  норм)  та  будівництвом  нових  об'єктів  підприємств
паливно-енергетичного   комплексу,   перелік  яких  встановлюється
Кабінетом Міністрів України;

     14.1.83. інвестор для цілей оподаткування розділу XVIII цього
Кодексу   -   юридична  або  фізична  особа,  яка  має  відповідні
матеріально-технологічні та економічні можливості  або  відповідну
кваліфікацію    для    користування   надрами,   що   підтверджено
документами,  виданими згідно  із  законами  (процедурами)  країни
інвестора,    та   здійснює   пошук,   розвідку   та   видобування
вуглеводневої сировини відповідно до угоди про розподіл продукції;

     14.1.84. інші терміни для цілей розділу III  використовуються
у значеннях,  визначених Законом України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )  та  національними  і
міжнародними   положеннями   (стандартами)  фінансової  звітності,
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

     14.1.85. інжиніринг - надання  послуг  (виконання  робіт)  із
складення  технічних  завдань,  проектних  пропозицій,  проведення
наукових досліджень  і  техніко-економічних  обстежень,  виконання
інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення
технічної   документації,   проектування   та    конструкторського
опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та
авторського нагляду під  час  монтажних  та  пусконалагоджувальних
робіт,   а   також  надання  консультацій,  пов'язаних  із  такими
послугами (роботами);

     14.1.86. інститути спільного  інвестування  (далі  -  ІСІ)  -
інвестиційні   фонди  та  взаємні  фонди  інвестиційних  компаній,
корпоративні інвестиційні  фонди  та  пайові  інвестиційні  фонди,
створені відповідно до законодавства;

     14.1.87. іпотечний  житловий  кредит - фінансовий кредит,  що
надається фізичній особі банківською чи іншою фінансовою установою
відповідно   до   закону  строком  не  менш  як  на  п'ять  повних
календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з придбанням
квартири   (кімнати)  чи  житлового  будинку  (його  частини)  або
будівництвом житлового будинку  (його  частини),  що  надаються  у
власність  позичальника,  з  прийняттям  кредитором  такого  житла
(землі,  що знаходиться під таким житловим будинком,  у тому числі
присадибної ділянки) у заставу;

     14.1.88. іпотечний   сертифікат      тому  числі  іпотечний
сертифікат участі   та   іпотечний   сертифікат    з    фіксованою
дохідністю) -  іпотечний  цінний  папір,  забезпечений  іпотечними
активами або іпотеками відповідно до закону;

     14.1.89. консолідований  іпотечний  борг  -  зобов'язання  за
договорами   про   іпотечний   кредит,  реформовані  кредитодавцем
відповідно до закону;

     14.1.90. корпоративні  права  -  права  особи,  частка   якої
визначається у статутному фонді (майні) господарської організації,
що включають правомочності  на  участь  цієї  особи  в  управлінні
господарською   організацією,  отримання  певної  частки  прибутку
(дивідендів)  даної  організації  та  активів  у  разі  ліквідації
останньої  відповідно  до  закону,  а  також  інші  правомочності,
передбачені законом та статутними документами;

     14.1.91. корисні копалини  -  природні  мінеральні  утворення
органічного  і  неорганічного  походження  у надрах,  у тому числі
будь-які підземні води,  а також техногенні мінеральні утворення в
місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки
мінеральної  сировини,  які  можуть  бути  використані   у   сфері
матеріального  виробництва  і  споживання  безпосередньо або після
первинної переробки;

     14.1.92. короткотерміновий   торговий   патент   для    цілей
розділу XII   цього  Кодексу  -  торговий  патент  на  провадження
торговельної діяльності,   строк   дії    якого    не    перевищує
15 календарних днів;

     14.1.93. кошти - гривня або іноземна валюта;

     14.1.94. компенсаційна   продукція   -   частина   виробленої
продукції,  що  передається  у  власність  інвестора   в   рахунок
компенсації його витрат;

     14.1.95. кредитор  -  юридична  або  фізична  особа,  яка має
підтверджені  у  встановленому  порядку   вимоги   щодо   грошових
зобов'язань до боржника,  у тому числі щодо виплати заборгованості
із заробітної плати  працівникам  боржника,  а  також  контролюючі
органи - щодо податків та зборів;

     14.1.96. кузови,   що   використовувалися   для  транспортних
засобів, визначених у товарній  позиції  8703  згідно  з  УКТ  ЗЕД
( 2371г-14 )  - кузови,  які вже  були встановлені на транспортних
засобах або з моменту виготовлення яких минуло більше одного року;

     14.1.97. лізингова (орендна) операція - господарська операція
(крім  операцій  з  фрахтування  (чартеру) морських суден та інших
транспортних засобів) фізичної чи юридичної  особи  (орендодавця),
що   передбачає  надання  основних  фондів  у  користування  іншим
фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений
строк.

     Лізингові (орендні)    операції    здійснюються   у   вигляді
оперативного  лізингу  (оренди),  фінансового  лізингу   (оренди),
зворотного  лізингу  (оренди),  оренди  житла  з  викупом,  оренди
земельних ділянок  та  оренди  будівель,  у  тому  числі  житлових
приміщень.

     Лізингові операції поділяються на:

     а) оперативний   лізинг   (оренда)  -  господарська  операція
фізичної або юридичної  особи,  що  передбачає  передачу  орендарю
основного  фонду,  придбаного  або виготовленого орендодавцем,  на
умовах  інших,  ніж  ті,  що  передбачаються  фінансовим  лізингом
(орендою);

     б) фінансовий  лізинг  (оренда)  - господарська операція,  що
здійснюється фізичною або юридичною особою і  передбачає  передачу
орендарю  майна,  яке  є  основним засобом згідно з цим Кодексом і
придбане або виготовлене орендодавцем,  а також  усіх  ризиків  та
винагород,  пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом
лізингу.

     Лізинг (оренда)  вважається   фінансовим,   якщо   лізинговий
(орендний) договір містить одну з таких умов:

     об'єкт лізингу   передається   на   строк,   протягом   якого
амортизується не менш як 75 відсотків його первісної  вартості,  а
орендар  зобов'язаний придбати об'єкт лізингу у власність протягом
строку дії лізингового договору або в момент  його  закінчення  за
ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;

     балансова (залишкова)  вартість  об'єкта  лізингу  на  момент
закінчення   дії   лізингового   договору,   передбаченого   таким
договором,  становить  не більш як 25 відсотків первісної вартості
ціни  такого  об'єкта  лізингу,  що  діє  на  початок  строку  дії
лізингового договору;

     сума лізингових  (орендних)  платежів з початку строку оренди
дорівнює первісній вартості об'єкта лізингу або перевищує її;

     майно, що передається у  фінансовий  лізинг,  виготовлене  за
замовленням  лізингоотримувача  (орендаря) та після закінчення дії
лізингового договору не може  бути  використаним  іншими  особами,
крім  лізингоотримувача (орендаря),  виходячи з його технологічних
та якісних характеристик.

     Під терміном  "строк  фінансового  лізингу"   слід   розуміти
передбачений  лізинговим  договором  строк,  який розпочинається з
дати   передання   ризиків,   пов'язаних   із   зберіганням    або
використанням  майна,  чи  права  на  отримання будь-яких вигод чи
винагород,  пов'язаних з його використанням,  або будь-яких  інших
прав,   що   слідують   з  прав  на  володіння,  користування  або
розпоряджання  таким  майном,  лізингоотримувачу   (орендарю)   та
закінчується   строком   закінчення   дії   лізингового  договору,
включаючи будь-який період,  протягом якого  лізингоотримувач  має
право  прийняти  одноосібне рішення про продовження строку лізингу
згідно з умовами договору.

   
Незалежно від того, регулюється господарська операція нормами
цього  підпункту  чи  ні,  сторони  договору  мають  право під час
укладення  договору  (правочину)  визначити   таку   операцію   як
оперативний   лізинг  без  права  подальшої  зміни  статусу  такої
операції до закінчення дії відповідного договору;

     в) зворотний лізинг  (оренда)  -  господарська  операція,  що
здійснюється  фізичною  чи  юридичною  особою  і передбачає продаж
основних засобів фінансовій  організації  з  одночасним  зворотним
отриманням  таких  основних  засобів  такою  фізичною чи юридичною
особою в оперативний або фінансовий лізинг;

     г) оренда  житлових  приміщень  -  операція,  що   передбачає
надання житлового будинку,  квартири або їх частини її власником у
користування  орендарю   на   визначений   строк   для   цільового
використання за орендну плату;

     ґ) оренда  житла  з викупом - господарська операція юридичної
особи, що передбачає відповідно до договору оренди житла з викупом
передання   другій   стороні  -  фізичній  особі  (особі-орендарю)
майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено та/або
житло  за  плату  на  довготривалий  (до  30  років) строк,  після
закінчення якого або достроково,  за умови повної сплати  орендних
платежів  та відсутності інших обтяжень та обмежень на таке житло,
житло переходить у власність орендаря. Оренда житла з викупом може
передбачати  відступлення  права  вимоги  на  платежі за договором
оренди житла з викупом;

     14.1.98. лісові землі - земельні ділянки, на яких розташовані
лісові ділянки;

     14.1.99. ліцензія  - у значенні,  наведеному в Господарському
кодексі України ( 436-15 );

     14.1.100. ломбардна  операція  -  операція,  що  здійснюється
фізичною  чи  юридичною  особою,  з отримання коштів від юридичної
особи,  що  є  фінансовою  установою,  згідно  із   законодавством
України,  під  заставу  товарів або валютних цінностей.  Ломбардні
операції є різновидом кредиту під заставу;

     14.1.101. лотерея  -  масова  гра  незалежно  від  її  назви,
умовами   проведення   якої   передбачається   розіграш  призового
(виграшного) фонду між її  гравцями,  приз  (виграш)  в  якій  має
випадковий  характер  і  територія  проведення якої не обмежується
одним приміщенням  (будівлею).  Діяльність  з  проведення  лотерей
регулюється спеціальним законом.  Не вважаються лотереєю ігри,  що
проводяться на безоплатних засадах юридичними особами та фізичними
особами  -  підприємцями  і  мають  на меті рекламування їх товару
(платної послуги),  сприяння їх продажу  (наданню)  за  умови,  що
організатори  цих  ігор  витрачають на їх проведення свій прибуток
(дохід);

     14.1.102. магазин  безмитної  торгівлі  (далі   -   безмитний
магазин)  -  заклад  торгівлі  товарами,  що знаходяться в митному
режимі магазину безмитної торгівлі відповідно до глави 37  Митного
кодексу України ( 92-15 );

     14.1.103. материнські   компанії  -  юридичні  особи,  які  є
власниками інших юридичних осіб або здійснюють контроль над такими
юридичними особами, як пов'язані особи;

     14.1.104. майданчики   для   платного   паркування   -  площа
території (землі),  що належить на правах власності територіальній
громаді   або  державі,  на  якій  відповідно  до  рішення  органу
місцевого   самоврядування    здійснюється    платне    паркування
транспортних засобів;

     14.1.105. майно - у значенні, наведеному в Цивільному кодексі
України ( 435-15 );

     14.1.106. максимальні роздрібні ціни - ціни,  встановлені  на
підакцизні  товари  (продукцію  з  урахуванням усіх видів податків
(зборів),  вищими за які не може здійснюватися продаж  підакцизних
товарів  (продукції) у роздрібній торгівлі.  Максимальні роздрібні
ціни на підакцизні товари (продукцію)  встановлюються  виробниками
або  імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін
у порядку, встановленому цим Кодексом;

     14.1.107. марка акцизного  податку  -  спеціальний  знак  для
маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів,  віднесений до
документів суворого  обліку,  який  підтверджує  сплату  акцизного
податку,  легальність  ввезення та реалізації на території України
цих виробів;

     14.1.108. маркетингові  послуги  (маркетинг)  -  послуги,  що
забезпечують  функціонування  діяльності платника податків у сфері
вивчання ринку,  стимулювання  збуту  продукції  (робіт,  послуг),
політики  цін,  організації  та  управлінні руху продукції (робіт,
послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в
межах   господарської  діяльності  такого  платника  податків.  До
маркетингових послуг належать,  у тому числі: послуги з розміщення
продукції  платника податку в місцях продажу,  послуги з вивчення,
дослідження  та  аналізу  споживчого  попиту,  внесення  продукції
(робіт,  послуг)  платника  податку  до інформаційних баз продажу,
послуги  зі  збору  та  розповсюдження  інформації  про  продукцію
(роботи, послуги);

     14.1.109. маркування    алкогольних   напоїв   та   тютюнових
виробів - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку)
алкогольного   напою  чи  пачку  (упаковку)  тютюнового  виробу  в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва,
зберігання та продажу марок акцизного податку;

     14.1.110. маршрут  транспортування для цілей розділу IX цього
Кодексу - шлях транспортування (переміщення) вантажу між  пунктами
приймання (відправлення) та призначення,  що визначені сторонами в
істотних умовах договору з надання транспортних послуг;

     14.1.111. матеріальні активи -  основні  засоби  та  оборотні
активи у будь-якому вигляді (включаючи електричну, теплову та іншу
енергію,  газ,  воду),  що  не  є   коштами,   цінними   паперами,
деривативами і нематеріальними активами;

     14.1.112. мінеральна    сировина    -    товарна    продукція
гірничодобувного підприємства, що є результатом його господарської
діяльності  з  видобутку  корисних  копалин,  у  тому числі шляхом
виконання господарських  договорів  про  послуги  з  давальницькою
сировиною,  і  за  якісними  характеристиками  відповідає  вимогам
установлених законодавством стандартів або вимогам договорів.

     Не належать до мінеральної сировини речовини, які виникають в
результаті  фізико-хімічної  переробки видобутої корисної копалини
або продуктів її первинної переробки;

     14.1.113. митні платежі - податки,  що  відповідно  до  цього
Кодексу або митного законодавства справляються під час переміщення
або у зв'язку з переміщенням товарів через митний  кордон  України
та контроль за справлянням яких покладено на митні органи;

     14.1.114. мінімальне   акцизне   податкове   зобов'язання   -
мінімальна величина податкового зобов'язання зі  сплати  акцизного
податку  з  сигарет,  виражена у твердій сумі за 1000 штук сигарет
одного найменування,  реалізованих на митній території України  чи
ввезених на митну територію України;

     14.1.115. надміру   сплачені   грошові  зобов'язання  -  суми
коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад
нараховані суми грошових зобов'язань,  граничний строк сплати яких
настав на таку дату;

     14.1.116. недержавне   пенсійне   забезпечення   -   пенсійне
забезпечення,  яке  здійснюється  недержавними пенсійними фондами,
страховими організаціями та банками відповідно до  Закону  України
"Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 );
 

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0