ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 19:29

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 172 - ст. 174 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 172. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) 
                 об'єктів нерухомого майна

     172.1. Дохід,   отриманий   платником   податку  від  продажу
(обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року
житлового  будинку,  квартири  або їх частини,  кімнати,  садового
(дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані
такі  об'єкти,  а  також господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані  на  такій  земельній  ділянці),  а  також   земельної
ділянки,  що  не перевищує норми безоплатної передачі,  визначеної
статтею 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) залежно від  її
призначення,  та  за  умови  перебування  такого майна у власності
платника податку понад три роки, не оподатковується.

     Дохід від  відчуження   господарсько-побутових   споруд,   що
розташовані  на  одній  ділянці  з  житловим  або садовим (дачним)
будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо
не визначається.

     172.2. Дохід,   отриманий   платником   податку  від  продажу
протягом звітного податкового року  більш  як  одного  з  об'єктів
нерухомості,  зазначених  у  пункті  172.1  цієї  статті,  або від
продажу об'єкта нерухомості,  не зазначеного в пункті  172.1  цієї
статті,  підлягає  оподаткуванню  за  ставкою,  визначеною пунктом
167.2 статті 167 цього Кодексу.

     У такому самому порядку  оподатковується  дохід  від  продажу
(обміну) об'єкта незавершеного будівництва.

     172.3. Дохід  від  продажу  об'єкта  нерухомості визначається
виходячи з ціни,  зазначеної в договорі  купівлі-продажу,  але  не
нижче оціночної  вартості  такого  об'єкта,  розрахованої органом,
уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

     При обміні об'єкта нерухомості на інший (інші) дохід платника
податку   у   вигляді   отриманої  ним  грошової  компенсації  від
відчуження нерухомого майна, визначеного:

     а) у  абзаці  першому  пункту  172.1  цієї   статті,   -   не
оподатковується;

     б) у пункті 172.2 цієї статті,  - оподатковується за ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.

     172.4. Під  час  проведення  операцій  з   продажу   (обміну)
об'єктів  нерухомості  між  фізичними  особами  нотаріус посвідчує
відповідний  договір  за  наявності  оціночної   вартості   такого
нерухомого  майна  та  документа  про  сплату  податку  до бюджету
стороною  (сторонами)  договору  та  щокварталу  подає  до  органу
державної  податкової  служби  за  місцем  розташування  державної
нотаріальної  контори  або  робочого  місця  приватного  нотаріуса
інформацію  про  такий  договір,  включаючи  інформацію  про  його
вартість та суму сплаченого податку в порядку,  встановленому  цим
розділом для податкового розрахунку.

     172.5. Сума  податку  визначається  та самостійно сплачується
через банківські установи:

     а) особою,  що продає або обмінює  з  іншою  фізичною  особою
нерухомість,    -    до    нотаріального    посвідчення   договору
купівлі-продажу, міни;

     б) особою,  у власності якої  перебував  об'єкт  нерухомості,
відчужений  за  рішенням  суду про зміну власника та перехід права
власності на таке майно.

     Фізична особа  зобов'язана  відобразити  доход   від   такого
відчуження у річній податковій декларації.

     172.6. У  разі  невчинення  нотаріальної дії щодо посвідчення
договору  купівлі-продажу,  міни  об'єкта  нерухомості,  за   яким
сплачено податок,  платник податку має право на повернення надміру
сплаченої суми податку на підставі податкової декларації,  поданої
в  установленому  порядку,  та підтвердних документів про фактичну
сплату податку.

     172.7. Одночасно  з  дією  пункту  172.4  цієї  статті,  якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомого майна є
юридична особа чи  фізична  особа  -  підприємець,  така  особа  є
податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та
сплати (перерахування) до бюджету  податку  з  доходів,  отриманих
платником податку від такого продажу (обміну).

     172.8. Для   цілей   цієї  статті  під  продажем  розуміється
будь-який перехід права власності на об'єкти нерухомості,  крім їх
успадкування та дарування.

     172.9. Дохід   від   операцій  з  продажу  (обміну)  об'єктів
нерухомості,  що здійснюються фізичними особами  -  нерезидентами,
оподатковується  згідно  із цією статтею в порядку,  встановленому
для резидентів, за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167
цього Кодексу.

     172.10. Продаж  резидентами  та  нерезидентами  успадкованого
(отриманого   в   подарунок)    об'єкта    нерухомості    підлягає
оподаткуванню згідно з положеннями цієї статті.

     172.11. Порядок  визначення оціночної вартості нерухомості та
об'єктів незавершеного будівництва,  що продаються  (обмінюються),
визначається Кабінетом Міністрів України.

     Стаття 173. Порядок оподаткування операцій з продажу
                 або обміну об'єктів рухомого майна

     173.1. Дохід платника податку від  продажу  (обміну)  об'єкта
рухомого  майна протягом звітного податкового року оподатковується
за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу.

     Дохід від  продажу  об'єкта   рухомого   майна   визначається
виходячи  з  ціни,  зазначеної в договорі купівлі-продажу,  але не
нижче оціночної вартості такого об'єкта.

     173.2. Як виняток з положень пункту 173.1  цієї  статті,  під
час  продажу  одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового
автомобіля,  мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом
звітного  податкового року доходи продавця від зазначених операцій
оподатковуються за ставкою 1 відсоток.

     Дохід, отриманий  платником  податку  від  продажу   протягом
звітного  податкового  року другого та наступних об'єктів рухомого
майна  у  вигляді  легкового  автомобіля,  мотоцикла,  моторолера,
підлягає  оподаткуванню  за  ставкою,  визначеною  у  пункті 167.2
статті 167 цього Кодексу.

     Дохід від продажу об'єкта рухомого майна у вигляді  легкового
автомобіля,  мотоцикла,  моторолера  визначається виходячи з ціни,
зазначеної в договорі  купівлі-продажу,  але  не  нижче  оціночної
вартості  такого  об'єкта та не нижче 25 відсотків вартості такого
самого нового об'єкта рухомого майна.

     173.3. У разі якщо стороною договору купівлі-продажу  об'єкта
рухомого  майна  є  юридична особа чи фізична особа - підприємець,
така особа  вважається  податковим  агентом  платника  податку  та
зобов'язана   виконати   всі   визначені   цим   розділом  функції
податкового агента.

     У разі якщо об'єкт рухомого майна продається (обмінюється) за
посередництвом  юридичної  особи  (її  філії,  відділення,  іншого
відокремленого  підрозділу)  або  представництва  нерезидента   чи
фізичної  особи  -  підприємця,  такий  посередник виконує функції
податкового агента стосовно подання до органу державної податкової
служби  інформації  про  суму доходу та суму сплаченого до бюджету
податку  в  порядку  та  строки,   встановлені   для   податкового
розрахунку,   а   платник   податку  під  час  укладення  договору
зобов'язаний самостійно сплатити до бюджету податок з  доходу  від
операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна.

     173.4. Під  час  проведення  операцій  з  відчуження об'єктів
рухомого майна в порядку, передбаченому цією статтею:

     нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної
вартості  такого рухомого майна та документа про сплату податку до
бюджету стороною  (сторонами)  договору  та  щокварталу  подає  до
органу   державної   податкової   служби  за  місцем  розташування
державної  нотаріальної  контори  або  робочого  місця  приватного
нотаріуса  інформацію про такий договір,  включаючи інформацію про
його вартість та суму сплаченого податку, в порядку, встановленому
цим розділом для податкового розрахунку;

     суб'єкт господарювання,   який   надає  послуги  з  укладення
біржових  угод  або  бере  участь  в  їх  укладенні  за  наявності
оціночної  вартості  такого рухомого майна та документа про сплату
податку сторонами договору,  щокварталу подає до органу  державної
податкової служби інформацію про такі угоди,  включаючи інформацію
про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку,  в  порядку
та строки, встановлені для податкового розрахунку.

     Для цілей  цього  пункту  платник податку самостійно визначає
суму податку і сплачує його до бюджету через банківські установи.

     У разі ухвалення судом,  третейським судом рішення про  зміну
власника  та  перехід права власності на рухоме майно сума податку
визначається та самостійно сплачується через  банківські  установи
особою,   у   власності  якої  перебував  об'єкт  рухомого  майна,
відчужений за таким рішенням,  на підставі відображення ним доходу
від такого відчуження у складі загального річного оподатковуваного
доходу.

     173.5. Органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних
засобів,   зобов'язані  повідомляти  органи  державної  податкової
служби   за   місцем   розташування   про   транспортні    засоби,
зареєстровані або зняті з реєстрації протягом 20 календарних днів,
що настають за останнім календарним  днем  звітного  кварталу,  за
формою,  затвердженою  центральним  органом  державної  податкової
служби, а також про їх власників.

     173.6. Дохід  від  операцій  з  продажу   (обміну)   об'єктів
рухомого майна, що здійснюються фізичними особами - нерезидентами,
оподатковується згідно з цією статтею в порядку, встановленому для
резидентів,  за  ставками,  визначеними  в пункті 167.1 статті 167
цього Кодексу.

     173.7. Продаж  резидентами  та  нерезидентами   успадкованого
(отриманого   в   подарунок)   об'єкта   рухомого  майна  підлягає
оподаткуванню згідно з положеннями цієї статті.

     173.8. Для  цілей  цієї  статті  під   продажем   розуміється
будь-який перехід права власності на об'єкти рухомого майна,  крім
їх спадкування та дарування.

     Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником
                 податку в результаті прийняття ним
                 у спадщину чи дарунок коштів, майна,
                 майнових чи немайнових прав

     174.1. Об'єкти  спадщини платника податку поділяються з метою
оподаткування на:

     а) об'єкт нерухомості;

    
б) об'єкт рухомого майна, зокрема:

     предмет антикваріату або витвір мистецтва;

     природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал,  прикраса
з    використанням    дорогоцінних   металів   та/або   природного
дорогоцінного каміння;

     будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

     інші види рухомого майна;

     в) об'єкт комерційної власності,  а саме:  цінні папери (крім
депозитного   (ощадного),  іпотечного  сертифіката),  корпоративне
право,  власність на об'єкт бізнесу як такий,  тобто власність  на
цілісний майновий комплекс,  інтелектуальна (промислова) власність
або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;

     г) сума  страхового  відшкодування  (страхових   виплат)   за
страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на
пенсійному  депозитному   рахунку,   накопичувальному   пенсійному
рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця - учасника
накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

     ґ) готівка   або   кошти,   що   зберігаються   на   рахунках
спадкодавця,  відкритих  у  банківських і небанківських фінансових
установах,  у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

     174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:

     174.2.1. за нульовою ставкою:

     а) вартість   власності,   що  успадковується  членами  сім'ї
спадкодавця першого ступеня споріднення;

     б) вартість власності,  зазначеної в підпунктах "а", "б", "ґ"
пункту   174.1  цієї  статті,  що  успадковується  особою,  яка  є
інвалідом  I  групи  або  має  статус  дитини-сироти  або  дитини,
позбавленої   батьківського  піклування,  та  вартість  власності,
зазначеної в підпунктах "а",  "б" пункту 174.1,  що успадковуються
дитиною-інвалідом;

     в) грошові  заощадження,  поміщені  до  2  січня  1992 року в
установи Ощадного банку СРСР та державного  страхування  СРСР,  що
діяли  на  території  України,  а  також  у  державні цінні папери
(облігації Державної  цільової  безпроцентної  позики  1990  року,
облігації   Державної  внутрішньої  виграшної  позики  1982  року,
державні  казначейські  зобов'язання  СРСР,  сертифікати  Ощадного
банку  СРСР)  та грошові заощадження громадян України,  поміщені в
установи  Ощадного  банку  України  та  колишнього   Укрдержстраху
протягом   1992-1994   років,  погашення  яких  не  відбулося,  що
успадковуються будь-яким спадкоємцем;

     174.2.2. за ставкою,  визначеною  пунктом  167.2  статті  167
цього   Кодексу,   вартість   будь-якого  об'єкта    спадщини,  що
успадковується спадкоємцями,  які не є членами  сім'ї  спадкодавця
першого ступеня споріднення;

     174.2.3. за  ставками,  визначеними в пункті 167.1 статті 167
цього Кодексу,  для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується
спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта
спадщини,   що   успадковується    спадкоємцем-нерезидентом    від
спадкодавця-резидента.

     174.3. Особами,  відповідальними  за  сплату  (перерахування)
податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

     Дохід у вигляді вартості успадкованого майна  (кошти,  майно,
майнові  чи  немайнові права) у межах,  що підлягає оподаткуванню,
включається  спадкоємцями  до  складу  загального  річного  доходу
платника  податку  і  зазначається в річній податковій декларації,
крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до
нотаріального оформлення об'єктів спадщини.

     174.4. Нотаріус   щокварталу   подає   до   органу  державної
податкової служби за місцем  розташування  державної  нотаріальної
контори  або  робочого  місця  приватного нотаріуса інформацію про
видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів
дарування  в  порядку,  встановленому цим розділом для податкового
розрахунку.

     Нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право  на
спадщину  за  наявності  документа  про  сплату  таким спадкоємцем
податку з вартості об'єкта спадщини.

     174.5. У  разі  успадкування   права   на   вклад   у   банку
(небанківській  фінансовій  установі)  відповідно  до  статті 1228
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) податковим агентом  є  такий
банк (небанківська фінансова установа).

     У разі переходу права на отримання страхових виплат згідно із
статтею 1229 Цивільного кодексу  України  (  435-15  )  податковим
агентом є страхувальник - фінансова установа.

     174.6. Оподаткування доходу,  отриманого платником податку як
дарунок  (або  в  результаті  укладення  договору  дарування)  від
фізичних осіб.

     Кошти, майно,  майнові  чи  немайнові права,  вартість робіт,
послуг,  подаровані платнику  податку,  оподатковуються  згідно  з
правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0