ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 18:13

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 132 - ст. 135 | Реєстрація | Вхід

          Стаття 132.  Порядок нарахування пені у разі порушення  умов, 
                  за яких надавалося звільнення (умовне
                  звільнення) від оподаткування при ввезенні
                  товарів на митну територію України

    
132.1. У разі порушення умов митних режимів, при розміщенні в
які надано умовне звільнення від оподаткування,  а  також  у  разі
порушення  умов щодо цільового використання товарів,  при ввезенні
яких надано  звільнення  від  оподаткування  відповідно  до  цього
Кодексу,  особа,  відповідальна  за  дотримання митного режиму,  а
також особа,  відповідальна за дотримання умов,  за яких надається
звільнення   від   оподаткування   (щодо   цільового  використання
товарів),  зобов'язані сплатити суму податкового зобов'язання,  на
яку   було   надано   звільнення  (умовне  звільнення),  та  пеню,
нараховану на суму такого податкового зобов'язання за період з дня
надання  звільнення (умовного звільнення) від оподаткування до дня
оплати.

     У разі   направлення   претензій   щодо   сплати   податкових
зобов'язань гаранту пеня нараховується на строк, що не перевищує 3
місяці з дня,  що наступає за  днем  закінчення  строку  виконання
зобов'язань, забезпечених гарантією.

     132.2. Для   цілей  обчислення  пені  строком  сплати  митних
платежів вважається:

     132.2.1. при використанні товарів в інших цілях,  ніж  ті,  у
зв'язку  з  якими  було  надано звільнення (умовне звільнення) від
оподаткування митними платежами,  - перший день,  коли особою було
порушено обмеження щодо користування та розпорядження товарами.

     Якщо такий  день установити неможливо,  строком сплати митних
платежів  уважається  день   прийняття   митним   органом   митної
декларації ( 748-97-п ) на такі товари;

     132.2.2. при  порушенні  вимог  і  умов  митних процедур,  що
відповідно до податкового законодавства тягне за  собою  обов'язок
щодо  сплати  митних  платежів - день здійснення такого порушення.
Якщо такий день  установити  неможливо  -  строком  сплати  митних
платежів уважається день початку дії відповідної митної процедури;

     132.2.3. в  інших  випадках  - день виникнення обов'язку щодо
сплати митних платежів.

     132.3. У разі якщо платник податків до початку його перевірки
контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового
зобов'язання та погашає його, пеня не нараховується.

     Це правило не застосовується, якщо:

     а) платник податків не подає податкову декларацію за  період,
протягом якого відбулося таке заниження;

     б) судом  встановлено  вчинення  злочину  посадовими  особами
платника податків або фізичною особою -  платником  податків  щодо
умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання.

           РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

     Стаття 133. Платники податку

     133.1. Платниками податку з числа резидентів є:

     133.1.1. суб'єкти  господарювання  -  юридичні   особи,   які
провадять  господарську діяльність як на території України,  так і
за її межами;

     133.1.2. управління  залізниці,  яке  отримує  прибуток   від
основної  діяльності  залізничного  транспорту.  Перелік  робіт та
послуг,  що   належать   до   основної   діяльності   залізничного
транспорту,   визначається  Кабінетом  Міністрів  України.  Доходи
залізниць,   отримані   від   основної   діяльності   залізничного
транспорту,    визначаються    в    межах    надходжень    доходу,
перерозподіленого між залізницями  в  порядку,  що  встановлюється
Кабінетом Міністрів України;

     133.1.3. підприємства    залізничного    транспорту   та   їх
структурні  підрозділи,  які  отримують  прибуток  від  неосновної
діяльності залізничного транспорту;

     133.1.4. неприбуткові   установи   та   організації   у  разі
отримання прибутку від неосновної діяльності  та/або  доходів,  що
підлягають оподаткуванню відповідно до цього розділу;

     133.1.5. відокремлені     підрозділи    платників    податку,
зазначених у підпункті 133.1.1 цього пункту,  визначені відповідно
до розділу I цього Кодексу, за винятком представництв.

     Для цілей  цього  розділу  представництво  платника податку -
відокремлений підрозділ юридичної особи,  що розташований поза  її
місцезнаходженням,   та  який  здійснює  представництво  і  захист
інтересів юридичної особи,  фінансується такою юридичною особою та
не отримує інших доходів, окрім пасивних доходів.

     133.2. Платниками податку з числа нерезидентів є:

     133.2.1. юридичні    особи,    що    створені   в   будь-якій
організаційно-правовій  формі,  та  отримують  доходи  з  джерелом
походження з України, за винятком установ та організацій, що мають
дипломатичні  привілеї  або   імунітет   згідно   з   міжнародними
договорами України;

     133.2.2. постійні представництва нерезидентів,  які отримують
доходи із джерелом походження з України  або  виконують  агентські
(представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх
засновників.

     133.3. Постійне представництво до початку своєї господарської
діяльності   стає   на   облік   у  податковому  органі  за  своїм
місцезнаходженням у порядку,  встановленому центральним податковим
органом  України.  Постійне  представництво,  яке  розпочало  свою
господарську  діяльність  до  реєстрації  у  податковому   органі,
вважається таким,  що ухиляється від оподаткування, а одержані ним
прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

     133.4. Національний  банк  України  здійснює   розрахунки   з
Державним  бюджетом  України  відповідно  до  Закону  України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ).

     133.5. Установи   кримінально-виконавчої   системи   та    їх
підприємства,    які    використовують    працю   спецконтингенту,
спрямовують доходи, отримані від діяльності, визначеної спеціально
уповноваженим   центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань
виконання  покарань   України,   на   фінансування   господарської
діяльності  таких установ та підприємств,  із включенням сум таких
доходів до відповідних кошторисів  їх  фінансування,  затверджених
зазначеним органом виконавчої влади.

     Стаття 134. Об'єкт оподаткування

     134.1. У цьому розділі об'єктом оподаткування є:

     134.1.1. прибуток  із  джерелом походження з України та за її
межами,  який визначається шляхом зменшення суми доходів  звітного
періоду, визначених  згідно зі статтями 135-137 цього Кодексу,  на
собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг
та  суму  інших  витрат  звітного податкового періоду,  визначених
згідно зі статтями 138-143 цього Кодексу,  з  урахуванням  правил,
встановлених статтею 152 цього Кодексу;

     134.1.2. дохід    (прибуток)    нерезидента,    що   підлягає
оподаткуванню згідно зі статтею  160  цього  Кодексу,  з  джерелом
походження з України.

     Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад

     135.1. Доходи,   що   враховуються   при  обчисленні  об'єкта
оподаткування,  включаються до доходів звітного періоду за  датою,
визначеною  відповідно  до  статті  137,  на  підставі документів,
зазначених у пункті 135.2 цієї статті, та складаються з:

     доходу від   операційної   діяльності,   який    визначається
відповідно до пункту 135.4 цієї статті;

     інших доходів,  які  визначаються  відповідно до пункту 135.5
цієї статті,  за винятком доходів,  визначених у пункті 135.3 цієї
статті та у статті 136 цього Кодексу.

     135.2. Доходи  визначаються на підставі первинних документів,
що   підтверджують   отримання    платником    податку    доходів,
обов'язковість  ведення  і  зберігання  яких передбачено правилами
ведення бухгалтерського обліку,  та інших документів, встановлених
розділом II цього Кодексу.

     135.3. Суми,  відображені  у складі доходів платника податку,
не підлягають повторному включенню до складу його доходів.

     135.4. Дохід від операційної діяльності визнається в  розмірі
договірної   (контрактної)   вартості,   але  не  менше  ніж  сума
компенсації,  отримана  в  будь-якій  формі,  в  тому  числі   при
зменшенні зобов'язань, та включає:

     135.4.1. дохід   від  реалізації  товарів,  виконаних  робіт,
наданих послуг,  у тому числі винагороди комісіонера  (повіреного,
агента   тощо);  особливості  визначення  доходів  від  реалізації
товарів,  виконаних робіт,  наданих послуг для  окремих  категорій
платників податків або доходів від окремих операцій встановлюються
положеннями цього розділу;

     135.4.2. дохід банківських установ, до якого включаються:

     а) процентні доходи  за  кредитно-депозитними  операціями 
тому  числі  за кореспондентськими рахунками) та цінними паперами,
придбаними банком;

     б) комісійні доходи,  в тому  числі  за  кредитно-депозитними
операціями,      наданими      гарантіями,     розрахунково-касове
обслуговування,  інкасацію та перевезення цінностей,  операціями з
цінними  паперами,  операціями  на  валютному ринку,  операціями з
довірчого управління;

     в) прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами;

     г) прибуток від операцій з купівлі/продажу  іноземної  валюти
та банківських металів;

     ґ) позитивне   значення   курсових   різниць   відповідно  до
підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 цього Кодексу;

     д) надлишкові  суми   страхового   резерву,   що   підлягають
включенню  до  доходу  згідно  з пунктами 159.2,  159.4 статті 159
цього Кодексу та суми заборгованості,  що підлягають включенню  до
складу доходів згідно з пунктом 159.5 статті 159 цього Кодексу;

     е) доходи  від  відступлення права вимоги боргу третьої особи
або виконання вимоги боржником (факторингу) згідно з пунктом 153.5
статті 153 цього Кодексу;

     є) дохід, пов'язаний з реалізацією заставленого майна;

     ж) інші  доходи,  прямо  пов'язані зі здійсненням банківських
операцій та наданням банківських послуг;

     з) інші доходи, передбачені цим розділом.

     135.5. Інші доходи включають:

     135.5.1. доходи   у   вигляді   дивідендів,   отриманих   від
нерезидентів,  крім  визначених  підпунктом  153.3.6  пункту 153.3
статті  153  цього  Кодексу,  процентів,  роялті,  від   володіння
борговими вимогами;

     135.5.2. доходи   від   операцій   оренди/лізингу,  визначені
відповідно до пункту 153.7 статті 153 цього Кодексу;

     135.5.3. суми штрафів  та/або  неустойки  чи  пені,  фактично
отримані  за  рішенням  сторін  договору або відповідних державних
органів, суду;

     135.5.4. вартість   товарів,   робіт,   послуг,    безоплатно
отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні
не нижче звичайної ціни,  суми безповоротної фінансової  допомоги,
отриманої   платником  податку  у  звітному  податковому  періоді,
безнадійної  кредиторської  заборгованості,  крім  випадків,  коли
операції  з  надання/отримання  безповоротної  фінансової допомоги
проводяться  між  платником   податку   та   його   відокремленими
підрозділами, які не мають статусу юридичної особи;

     135.5.5. суми   поворотної   фінансової  допомоги,  отриманої
платником податку у звітному податковому періоді,  що  залишаються
неповерненими на кінець такого звітного періоду,  від осіб, які не
є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів),  або осіб,
які  згідно  із цим Кодексом мають пільги з цього податку,  в тому
числі право застосовувати ставки податку  нижчі,  ніж  установлені
пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу.

     У разі  якщо  в майбутніх звітних податкових періодах платник
податку повертає таку поворотну фінансову  допомогу  (її  частину)
особі,  яка її надала,  такий платник податку збільшує суму витрат
на суму такої  поворотної  фінансової  допомоги  (її  частини)  за
наслідками  звітного  податкового періоду,  в якому відбулося таке
повернення.

     При цьому доходи такого платника податку не  збільшуються  на
суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов'язання особи,
яка надала поворотну фінансову допомогу,  не змінюються як при  її
видачі, так і при її зворотному отриманні.

     Положення цього  пункту  не  поширюються  на  суми поворотної
фінансової допомоги,  отриманої від  засновника/учасника    тому
числі  нерезидента) такого платника податку,  у випадку повернення
такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.

     Операції з   отримання/надання   фінансової   допомоги    між
платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають
статусу юридичної особи,  не приводять  до  зміни  їх  витрат  або
доходів;

     135.5.6. суми невикористаної частини коштів,  що повертаються
з страхових резервів у порядку, передбаченому пунктом 159.2 статті
159 цього Кодексу;

     135.5.7. суми  заборгованості,  що  підлягають  включенню  до
доходів згідно з пунктами 159.3 та 159.5 статті 159 цього Кодексу;

     135.5.8. фактично отримані суми державного  мита,  попередньо
сплаченого позивачем,  що повертаються на його користь за рішенням
суду;

     135.5.9. суми  акцизного   податку,   сплаченого/нарахованого
покупцями/покупцям  підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь
платника такого акцизного  податку,  уповноваженого  цим  Кодексом
вносити  його до бюджету,  та рентної плати,  а також суми збору у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову
енергію та природний газ;

     135.5.10. суми дотацій,  субсидій,  капітальних інвестицій із
фондів загальнообов'язкового  державного  соціального  страхування
або бюджетів, отримані платником податку;

     135.5.11. доходи,  визначені  відповідно до статей 146,  147,
153 і 155-161 цього Кодексу;

     135.5.12. доходи,  не   враховані   при   обчисленні   доходу
періодів,   що   передують   звітному,   та  виявлені  у  звітному
податковому періоді;

     135.5.13. дохід  від  реалізації   необоротних   матеріальних
активів,  майнових  комплексів,  оборотних  активів,  визначений з
урахуванням положень статей 146 і 147 цього Кодексу;

      135.5.14. інші доходи платника податку за звітний  податковий

період.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0